งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำเสีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำเสีย
หลักการทำงาน

3

4

5 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยลดมลพิษทางน้ำ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ทำให้ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ในแม่น้ำลดลง และไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ขึ้น ไม่ใช้สารเคมีในการบำบัด

6 ข้อดีและข้อด้อย ข้อดี แม่น้ำมีคุณภาพดีขึ้น
สามารถนำพืชที่ปลูกในแปลงบำบัดมาใช้ประโยชน์ได้ กกกลม(จันทรบูรณ์) ธูปฤาษี หญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีบำบัดน้ำเสีย

7 ข้อดีและข้อด้อย ข้อด้อย ระยะเวลาในการเตรียมการนาน
ขั้นตอนในการทำการบำบัดน้ำเสียต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน พื้นที่ทีทำการบำบัดมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากน้ำเสียที่ปล่อยลงแปลงบำบัด ปริมาณน้ำที่ทำการบำบัดได้ขึ้นอยู่กับขนาดแปลงบำบัด ใช้พื้นที่ในการทำการบำบัดน้ำเสียมาก ใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายน้ำเสียมาก

8 ตัวอย่างการใช้งาน เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำเสีย เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการรวมน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่งผ่านท่อลำเลียง มายังบ่อกักเก็บน้ำเสีย ก่อนไหลลงสู่แปลงบำบัด

9 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
พื้นที่เพาะปลูกลดลง เสียงบประมาณในการขนย้ายน้ำเสีย เนื่องจากในเขตชุมชนไม่มีพื้นที่เพียงพอ น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่มีการเสียงบประมาณ มีตะกอนที่เหลือจากการตกตะกอนของน้ำเสียเกิดขึ้น มีตะกอนของน้ำเสียในบ่อบำบัด ทำให้บ่อบำบัดตื้นเขิน

10 แนวความคิดในการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว
ทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงปลา เพื่อที่จะนำมาเพาะเลี้ยงในแปลงบำบัดน้ำเสีย ต้องเตรียมพื้นที่ขนาดที่ค่อนข้างกว้างเพื่อรอรับน้ำเสีย สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้ห่างไกลจากชุมชน หาระยะทางที่ใกล้ที่สุดในการขนย้ายน้ำเสีย ศึกษาตะกอนที่เหลือจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกพืช ควรมีตาข่ายไว้ดักตะกอนเพื่อสะดวกในการเอาตะกอนขึ้นจากบ่อ

11 หากจะนำมาประยุกต์ใช้ต้องเตรียมการอย่างไร
จัดสรรพื้นที่ให้มีขนาดเหมาะสมกับสภาพชุมชน หากต้องการนำพืชชนิดอื่นมาปลูกในแปลงบำบัดน้ำเสีย จะต้องเป็นพืชที่ทนต่อสภาพน้ำเสียได้ และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียได้ ศึกษาการนำพืชมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google