งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชกรองน้ำเสีย หลักการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชกรองน้ำเสีย หลักการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชกรองน้ำเสีย หลักการทำงาน

3

4

5 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยลดมลพิษทางน้ำ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ทำให้ผล กระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ในแม่น้ำลดลง และไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชที่ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ขึ้น ไม่ใช้สารเคมีในการบำบัด

6 ข้อดีและข้อด้อย ข้อดี  แม่น้ำมีคุณภาพดีขึ้น  สามารถนำพืชที่ปลูกในแปลงบำบัดมาใช้ประโยชน์ได้ กกกลม ( จันทรบูรณ์ ) ธูปฤาษี หญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีบำบัดน้ำเสีย

7 ข้อดีและข้อด้อย ข้อด้อย  ระยะเวลาในการเตรียมการนาน  ขั้นตอนในการทำการบำบัดน้ำเสียต้องใช้ระยะเวลาหลาย วัน  พื้นที่ทีทำการบำบัดมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากน้ำเสียที่ปล่อย ลงแปลงบำบัด  ปริมาณน้ำที่ทำการบำบัดได้ขึ้นอยู่กับขนาดแปลงบำบัด  ใช้พื้นที่ในการทำการบำบัดน้ำเสียมาก ใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายน้ำเสียมาก

8 ตัวอย่างการใช้งาน เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำ เสีย เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี โดยมีการรวมน้ำเสียจากเทศบาล เมืองเพชรบุรี ส่งผ่านท่อลำเลียง มายังบ่อกัก เก็บน้ำเสีย ก่อนไหลลงสู่แปลงบำบัด

9 ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น พื้นที่เพาะปลูกลดลง เสียงบประมาณในการขนย้ายน้ำเสีย เนื่องจากใน เขตชุมชนไม่มีพื้นที่เพียงพอ น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่มีการเสียงบประมาณ มีตะกอนที่เหลือจากการตกตะกอนของน้ำเสีย เกิดขึ้น มีตะกอนของน้ำเสียในบ่อบำบัด ทำให้บ่อบำบัดตื้น เขิน

10 แนวความคิดในการแก้ไข อุปสรรคดังกล่าว ทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงปลา เพื่อที่จะนำมา เพาะเลี้ยงในแปลงบำบัดน้ำเสีย ต้องเตรียมพื้นที่ขนาดที่ค่อนข้างกว้างเพื่อรอรับน้ำ เสีย สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้ห่างไกลจากชุมชน หาระยะทางที่ใกล้ที่สุดในการขนย้ายน้ำเสีย ศึกษาตะกอนที่เหลือจากการบำบัดน้ำเสีย เพื่อ นำไปประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกพืช ควรมีตาข่ายไว้ดักตะกอนเพื่อสะดวกในการเอา ตะกอนขึ้นจากบ่อ

11 หากจะนำมาประยุกต์ใช้ต้อง เตรียมการอย่างไร จัดสรรพื้นที่ให้มีขนาดเหมาะสมกับสภาพชุมชน หากต้องการนำพืชชนิดอื่นมาปลูกในแปลงบำบัดน้ำ เสีย จะต้องเป็นพืชที่ทนต่อสภาพน้ำเสียได้ และมี คุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียได้ ศึกษาการนำพืชมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชกรองน้ำเสีย หลักการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google