งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

2 ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

3 เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค
เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค

4 ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

5 พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

6 พระวิษณุกรรม

7 สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

8 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารตามปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

9 ปรับปรุงพื้นที่ และอาคาร ภายในวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 12 11 13 10 9 1 8 2 7 3 4 6 5

11 การจัดการแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทำนา

12 ประยุกต์โครงการพระราชดำริ กับ พัฒนาวิชาภูมิปัญญาไทย

13 การพึ่งพาตนเอง กับ งานวิจัยปลูกตาลในที่ลุ่ม

14 การจัดการน้ำในโครงการแก้มลิง กับ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี

15 การปลูกพืชอาหารท้องถิ่น กับ สมุนไพรท้องถิ่น

16 ปรัชญาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหา

17 วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

18 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาต่างๆ

19 เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พ.ศ.2539 – 2543
นายชวลิต มานุวงศ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พ.ศ.2539 – 2543

20 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นางพูลจิตร์ สุคนธปฏิภาค เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พ.ศ.2544 – 2552

21 เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี (ปัจจุบัน)
นายเรืองแสง ห้าสกุล เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี (ปัจจุบัน)

22 ฝ่ายบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นายเรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายมานะ โพธิ์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอาคเณย์ กายสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอุทัย แนบถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

23 บุลากรสายการสอน นางฉวี แย้มประยูร นางสาวทิชา เกิดทรัพย์
นางฉวี แย้มประยูร นางสาวทิชา เกิดทรัพย์ นายสุรจิตร เรืองศรี นางปิยะนุช ไทยประดิษฐ์ นายน้ำมนตร์ จันทร์มณี นางสาวนฤพรพรรณ สินแดง นางสาวพรเพ็ญ รัตนไพฑูรย์ นายจตุรพร เทพสุวรรณ นางสาวพจนีย์ เกตุทอง นางสุมาลี แสงพุ่มนาก นางรัชนก ยิ้มเทศ นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด นางนนทกร คำวอน นางธาริษา มิตรกุล ว่าที่ร.ท.จิโรจน์ จิระวาณิชกุล นายนพดล แสงใหญ่

24 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวดวงพร ปักษา นางโสภิณ ปิ่นทอง นายชะลอ ช้างเล็ก
นางสาวดวงพร ปักษา นางโสภิณ ปิ่นทอง นายชะลอ ช้างเล็ก นางสาวปนนัดดา เอมโอษฐ์ นายสงคราม พวงกระสันต์ นางนวลปรางค์ อ่วมเจริญ นางสาวรุจิรา สุรีย์แสง นางสาวโสรยา เปียสมุทร นางสาวรมยพร เวชกรณ์ นางสาวมาซีเตาะห์ แดงชาติ นางพรรัชนี เชิดในเมือง นางอัจฉรา สุขสำราญ นางอัจฉรี สะอาดนัก นางสาวอัจฉรา พรมมาตร์ นายกิตติธร หลำรอด นายสุพจน์ นุชชมภู นายมานะ แหยมสกุล

25 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (ประถม/มัธยม) โครงการ 108 อาชีพ

26 สาขาวิชายานยนต์

27 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ช่างอุตสาหกรรม)

29 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ช่างอุตสาหกรรม)

30 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ช่างอุตสาหกรรม)

31 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (พาณิชยกรรม)

32 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (คหกรรม)

33 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ศิลปกรรม)

34 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (ประถม/มัธยม)

35 โครงการ 108 อาชีพ

36 บริการชุมชนและสังคม (ศูนย์ Fix It Center)

37 บริการชุมชนและสังคม (อาชีวบริการ)

38 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google