งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยสารพัด ช่างเพชรบุรี. ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยสารพัด ช่างเพชรบุรี. ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยสารพัด ช่างเพชรบุรี

2 ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

3 เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค

4

5 พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย สารพัดช่างเพชรบุรี

6 พระ วิษณุกรรม

7

8 วิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารตามปรัชญาของระบบเศรษฐกิจ พอเพียง

9 ปรับปรุงพื้นที่ และอาคาร ภายในวิทยาลัยให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 10 9 8 6 5 4 3 13 12 1 10 7 2 11

11

12

13

14

15

16 รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหา

17

18 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการ บริหาร สถานศึกษา ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร งานบริหารงาน ทั่วไป งานบุคลากร งานการเงินงานบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่ งานทะเบียน งาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ งานวางแผนและ งบประมาณ งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ งานประกัน คุณภาพและมา ตฐานการศึกษา งานส่งเสริม ผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนว อาชีพและการ จัดหางาน งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา งานโครงการ พิเศษและการ บริการชุมชน ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอน งานวัดผลและ ประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียน การสอน แผนกวิชาต่างๆ

19 นายชวลิต มานุวงศ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี พ. ศ.2539 – 2543

20 นางพูลจิตร์ สุคนธปฏิภาค เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี พ. ศ.2544 – 2552

21 นายเรืองแสง ห้าสกุล เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี ( ปัจจุบัน )

22 นายเรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด ช่างเพชรบุรี นายมานะ โพธิ์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ นายอุทัย แนบถนอม รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา นายอาคเณย์ กายสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

23 นางฉวี แย้ม ประยูร นางปิยะนุช ไทย ประดิษฐ์ นายสุรจิตร เรืองศรี นางสาวทิชา เกิดทรัพย์ นายน้ำมนตร์ จันทร์มณี นางสาวนฤพรพร รณ สินแดง นางสาวพรเพ็ญ รัตนไพฑูรย์ นายจตุรพร เทพสุวรรณ นางสาวพจนีย์ เกตุทอง นางสุมาลี แสง พุ่มนาก นางรัชนก ยิ้ม เทศ นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด นางนนทกร คำ วอน นางธาริษา มิตรกุล ว่าที่ร. ท. จิโรจน์ จิ ระวาณิชกุล นายนพดล แสงใหญ่

24 นางสาวดวงพร ปักษา นางโสภิณ ปิ่น ทอง นายชะลอ ช้าง เล็ก นางสาวปนนัดดา เอมโอษฐ์ นายสงคราม พวงกระสันต์ นางนวลปรางค์ อ่วมเจริญ นางสาวรุจิรา สุรีย์แสง นางสาวโสรยา เปียสมุทร นางสาวรมยพร เวชกรณ์ นางสาวมาซี เตาะห์ แดงชาติ นางพรรัชนี เชิด ในเมือง นางอัจฉรา สุข สำราญ นางอัจฉรี สะอาดนัก นางสาวอัจฉรา พรมมาตร์ นายกิตติธร หลำรอด นายสุพจน์ นุช ชมภู นายมานะ แหยม สกุล

25 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ ( ประถม / มัธยม ) โครงการ 108 อาชีพ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยสารพัด ช่างเพชรบุรี. ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.9 ต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google