งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

2 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ คณะชุดตรวจ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ด้วยความเคารพยิ่ง

3 พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าผู้นำตรวจ พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์ หน.แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง วส.934 สนภ.1 นทพ.

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายกำลังพล สถานที่รับตรวจ ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา ผู้นำตรวจ ห้องธุรการ 1 จ.ส.อ.สำราญ ขันศรี พ.อ.อ.ไพรัช สิงขุดร ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

5 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายสารบรรณ สถานที่รับตรวจ ร.ท.ประสาทพร บุญประเสริฐ ผู้นำตรวจ ห้องธุรการ 2 พ.อ.อ.ไพรัช สิงขุดร ส.ท.หญิงรัตติญา พุฒปั่น ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายจัดหา สถานที่รับตรวจ ร.ต.หญิงพิชามญช์ ศุภโกศล ผู้นำตรวจ ห้องประชุม จ.อ.หญิง เพชรรัตน์ ศรีพงษ์สุทธิ์ ผู้รับตรวจ

7 พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สายพลาธิการ สถานที่รับตรวจ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ ผู้นำตรวจ ห้องประชุม จ.ส.อ.บัวเรียน สิงห์ลี ผู้รับตรวจ

8 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายสื่อสาร สถานที่รับตรวจ ร.อ.คุณสนอง น้อยเอี่ยม จ.ส.อ.ธนาชัย กำหรัด ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจ ห้องเทคนิค จ.ส.อ.วิโรจน์ มุ่งอุ่น จ.ท.พิสิษฐ์ เจริญ ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

9 พ.จ.อ.ประเสริฐ พัฒนายนตร์ชัย
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สายช่าง สถานที่รับตรวจ ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา ผู้นำตรวจ โรงรถ พ.จ.อ.ประเสริฐ พัฒนายนตร์ชัย ส.อ.พิทักษ์ ทะนะแสง ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

10 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายขนส่ง สถานที่รับตรวจ ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา ผู้นำตรวจ โรงรถ พ.อ.อ.ประมวล โพธิวัลย์ พ.จ.อ.อนุชา ดีฉนวน ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

11 สายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สถานที่รับตรวจ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ ผู้นำตรวจ ห้องประชุม ส.ท.ธานินทร์ พุ่มห้วยรอบ นายสุพจน์ โรจนาวี ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

12 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สายสรรพาวุธ สถานที่รับตรวจ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ ผู้นำตรวจ ห้องประชุม จ.ส.อ.บัวเรียน สิงห์ลี พ.จ.ท.ศุภทัศน์ แก้ววานิช ผู้รับตรวจ ผู้รับตรวจ

13 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย


ดาวน์โหลด ppt สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google