งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าผู้นำ ตรวจ พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์ หน.แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง วส.934 สนภ.1 นทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าผู้นำ ตรวจ พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์ หน.แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง วส.934 สนภ.1 นทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หัวหน้าผู้นำ ตรวจ พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์ หน.แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง วส.934 สนภ.1 นทพ.

4 สายกำลังพล ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา สถานที่รับตรวจ ห้องธุรการ 1 จ.ส.อ.สำราญ ขันศรี พ.อ.อ.ไพรัช สิงขุดร ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ

5 สายสารบรรณ ร.ท.ประสาทพร บุญประเสริฐ สถานที่รับตรวจ ห้องธุรการ 2 ส.ท.หญิงรัตติญา พุฒปั่น ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ พ.อ.อ.ไพรัช สิงขุดร

6 สายจัดหา ร.ต.หญิงพิชามญช์ ศุภโกศล สถานที่รับตรวจ ห้องประชุม ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจ จ.อ.หญิง เพชรรัตน์ ศรีพงษ์สุทธิ์

7 สายพลาธิการ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ สถานที่รับตรวจ ห้องประชุม ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจ จ.ส.อ.บัวเรียน สิงห์ลี

8 สายสื่อสาร ร.อ.คุณสนอง น้อยเอี่ยม สถานที่รับตรวจ ห้องเทคนิค จ.ส.อ.วิโรจน์ มุ่งอุ่น จ.ท.พิสิษฐ์ เจริญ ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ จ.ส.อ.ธนาชัย กำหรัด ผู้รับตรวจ

9 สายช่าง ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา สถานที่รับตรวจ โรงรถ พ.จ.อ.ประเสริฐ พัฒนายนตร์ชัย ส.อ.พิทักษ์ ทะนะแสง ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ

10 สายขนส่ง ร.ท.มนัส เลขะวัฒนา สถานที่รับตรวจ โรงรถ พ.อ.อ.ประมวล โพธิวัลย์ พ.จ.อ.อนุชา ดีฉนวน ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ

11 สายสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ สถานที่รับตรวจ ห้องประชุม ส.ท.ธานินทร์ พุ่มห้วยรอบ นายสุพจน์ โรจนาวี ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ

12 สายสรรพาวุธ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ฟือสันเทียะ สถานที่รับตรวจ ห้องประชุม จ.ส.อ.บัวเรียน สิงห์ลี พ.จ.ท.ศุภทัศน์ แก้ววานิช ผู้นำตรวจ ผู้รับตรวจผู้รับตรวจ

13


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าผู้นำ ตรวจ พ.ต.หญิง เอื้อการย์ สวนวิจิตร์ หน.แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง วส.934 สนภ.1 นทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google