งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัย บ้านโนนหอม ออกฝึกประสบการณ์ทักษะ วิชาชีพ 5 วิชาเรียน สมาชิกใน กลุ่ม 1. นางสาวเรวดี ศรีฤทธิ์ 4. นางสาว นภาภรณ์ ราชสีเมือง 3. นางสาว นาตยา พิมพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัย บ้านโนนหอม ออกฝึกประสบการณ์ทักษะ วิชาชีพ 5 วิชาเรียน สมาชิกใน กลุ่ม 1. นางสาวเรวดี ศรีฤทธิ์ 4. นางสาว นภาภรณ์ ราชสีเมือง 3. นางสาว นาตยา พิมพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัย บ้านโนนหอม ออกฝึกประสบการณ์ทักษะ วิชาชีพ 5 วิชาเรียน สมาชิกใน กลุ่ม 1. นางสาวเรวดี ศรีฤทธิ์ 4. นางสาว นภาภรณ์ ราชสีเมือง 3. นางสาว นาตยา พิมพา 2. นางสาว สุริวรรณ์ หาระโคตร

2 เป้าหมาย ชุมชนมีเครือข่ายสุขภาพที่สามารถช่วยเหลือกันเองได้ มีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และได้รับข้อมูลด้านสุขภาพอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน วิสัยทัศน์ สถานีอนามัยโนนหอม เป็นสถานบริการด้าน สุขภาพที่ได้มาตรฐานประชาชนประทับใจในบริการ การ ทำงานโดยมีส่วนร่วม พันธกิจ พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชน พัฒนาการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ ทางเลือก พัฒนาคุณภาพการบริการโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการโดย ประชาชนมีส่วนร่วม

3  นายคำนึง แก้วเวียงเดช เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชำนาญการ  นางดวงละพา กุดนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  นางจันทเนตร ไกรลาด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  นางสาววิไลลักษณ์ โปร่งจันทึก นักวิชาการปฏิบัติการ  นางวิทยา พันเพียง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  นายมนต์สิทธิ์ แสนแพง พนักงานขับรถ  นายเรืองศักดิ์ พรมพิลาด คนงาน บุคคลากร

4 ตารางการปฏิบัติงาน วัน เวลา เช้า (08.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.00 - 16.30 น.) จันทร์ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป อังคารให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปวางแผนครอบครัว / ตรวจ เบาหวาน พุธให้บริการฉีดวัคซีนให้บริการรักษาพยาบาล ทั่วไป พฤหัสบดีให้บริการรักษาพยาบาล / วางแผนครอบครัว ตรวจครรภ์ / ฉีดวัคซีน บาดทะยัก ศุกร์ตรวจมะเร็งปากมดลูก / ตรวจ หลังคลอด ให้บริการรักษาพยาบาล ทั่วไป เสาร์ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป เวลา 09:00 – 12:00 น. อาทิตย์ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป เวลา 09:00 – 12:00 น.

5 งานด้านการส่งเสริมและป้องกัน

6 งานด้านการรักษา

7 งานด้านการฟื้นฟู

8 ขอขอบคุณ อาจารย์ผู้สอนที่ให้ออกฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ ขอขอบคุณ สถานีอนามัยบ้านโนนหอม ที่ให้ฝึกประสบการณ์ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และให้การดูแลเป็นอย่างดี จุดเ ด่น ข้อเสนอแนะ จุดด้อย


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัย บ้านโนนหอม ออกฝึกประสบการณ์ทักษะ วิชาชีพ 5 วิชาเรียน สมาชิกใน กลุ่ม 1. นางสาวเรวดี ศรีฤทธิ์ 4. นางสาว นภาภรณ์ ราชสีเมือง 3. นางสาว นาตยา พิมพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google