งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผส.ชป. 12 ฝบท.ชป. 12ผบร.ชป. 12ผวศ.ชป. 12 ผปก.ชป. 12 ผคก.ชป. 12 ผอ.คป.ผอ.คบ. ผคส.ผอ.ศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผส.ชป. 12 ฝบท.ชป. 12ผบร.ชป. 12ผวศ.ชป. 12 ผปก.ชป. 12 ผคก.ชป. 12 ผอ.คป.ผอ.คบ. ผคส.ผอ.ศร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผส.ชป. 12 ฝบท.ชป. 12ผบร.ชป. 12ผวศ.ชป. 12 ผปก.ชป. 12 ผคก.ชป. 12 ผอ.คป.ผอ.คบ. ผคส.ผอ.ศร.

2 วิศวกรชลประทาน (ปก.) นายธราดล กันตะเพ็ง นายสุชาติ โพธิ์เจริญ นายธีระชัย ไชยหอม ช่างเขียนชั้น 3 นายพูลศักดิ์ รุ่งวาว ช่างก่อสร้างชั้น 3 (โครงการชัณฯ สูตร ยืมตัวไป) พนักงานพิมพ์แบบชั้น 2 นางจรินทร์ทิพย์ เหมือนนุ่ม พนักงานเก็บแบบ น.ส.สมหมาย ดวงทัย คนงาน นางธนวรรณ พึ่งน้อย วิศวกรชลประทาน (ชก.) นายธีระชัย บุญยิ่ง วิศวกรชลประทาน (ปก.) นายไชยวัฒน์ กำทอง ช่างก่อสร้างชั้น 2 นายบุญเลิศ พึ่งนุ่ม นักธรณีวิทยา (ชก.) นายนพดล สินธุบุญ นายช่างชลประทาน (ชง.) นายประพันธ์ กิ่งโคกกรวด ช่างก่อสร้างชั้น 3 นายไพรัช หรั่งแพ นายกลยุทธ เมฆประสาท ช่างเขียนชั้น 3 นายวินัย เทียนมั่น นายสมชาย กิจวิถี ช่างสำรวจชั้น 3 นายสมชาย ทวีมูล ช่างสำรวจชั้น 2 นายอำนาจ นารอด นายจักรกฤษ เทพพันธุ์ ช่างสำรวจชั้น 1 นายพิศณุ พุทธกะ นายช่างชลประทาน (ชง.) (ว่าง) นายช่างชลประทาน (ชง.) นายทองดาว ทองอร่าม พนักงานห้องทดลองชั้น 3 นายไสว ธรรมนิทา นายวิมาน กล่ำเพ็ชร นายยุทธศักดิ์ ทาเวียง นายวิรัตน์ ริ้วประเสริฐ คนงาน นางวรรณนา ใจระย้า พนักงานราชการ นางศศิธร แสงหิรัญ วิศวกรชลประทาน (ชก.) นายชวลิต สุราราช กลุ่มออกแบบ วิศวกรชลประทาน (ชก.) นายอำนวย ชีวะพฤกษ์ กลุ่มพิจารณา โครงการ นักธรณีวิทยา (ชก.) นายถาวร คำมาตร กลุ่มปฐพีและ ธรณีวิทยา นายช่างสำรวจ (ชง.) นายประชุม กล่อมขาว ฝ่ายสำรวจ ภูมิประเทศ วิศวกรชลประทาน (ชก.) นายอนุรัตน์ ตุงคะศิริ ฝ่ายจัดการความ ปลอดภัยเขื่อน วิศวกรชลประทาน (ชก.) นายสิทธิชัย มานะเจริญสุข ฝ่ายตรวจสอบและ วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ส่วนวิศกรรมบริหาร วิศวกรชลประทาน (ชพ.) นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์ แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังส่วนวิศวกรรมบริหาร

3 ผังการปฏิบัติงานของกลุ่มพิจารณาโครงการ

4 ผังการปฏิบัติงานของฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ

5 ผังการปฏิบัติงานของกลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา

6 ผังการปฏิบัติงานของกลุ่มออกแบบ

7 ผังการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน นายช่างชลประทาน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้อำนวยการส่วนวิศกรรมบริหาร วิศวกรชลประทาน (ชพ.) นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์

8 ผังการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

9 แผนการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ผส.ชป. 12 ฝบท.ชป. 12ผบร.ชป. 12ผวศ.ชป. 12 ผปก.ชป. 12 ผคก.ชป. 12 ผอ.คป.ผอ.คบ. ผคส.ผอ.ศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google