งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการ ศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา แทรกรูป ที่คิดว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุด สำหรับการไปศึกษาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ชื่อ – สกุล........................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการ ศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา แทรกรูป ที่คิดว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุด สำหรับการไปศึกษาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ชื่อ – สกุล........................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการ ศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา แทรกรูป ที่คิดว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุด สำหรับการไปศึกษาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา หมู่เรียน เพื่อประกอบการเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชา GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2555

2 ชื่อสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร แทรกรูป ป้ายหน้าโรงเรียน

3 ผู้บริหาร แทรกรูป ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ

4 ครูพี่เลี้ยง แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ

5 ครูผู้สอน แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูผู้สอน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ

6 ครูที่ปรึกษา แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ

7 สภาพชุมชนและ ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชน ชื่อชุมชน / หมู่บ้าน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด สภาพชุมชน แทรกรูป แผนผังชุมชน แทรกรูป

8 กิจกรรมในชุมชน แทรกรูป กิจกรรมในชุมชน

9 ด้านที่ 1 การเป็นผู้ช่วยครูในด้านธุรการ ในชั้นเรียน ( บัญชีเรียกชื่อ บัตรสุขภาพ รายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม งานข้อมูลสถิติ ฯลฯ ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

10 ด้านที่ 2 การเป็นผู้ช่วยครูในด้าน การเรียนการสอนหรือสนับสนุนการ เรียนการสอน ( ช่วยเตรียมการสอน ช่วยเตรียมสื่อการเรียน ช่วยตรวจ แบบฝึกหัด และงานของนักเรียน ช่วยจัดป้ายนิเทศและมุมประสบการณ์ ช่วยสอนซ่อมเสริม ช่วยจัดชั้นเรียน ฯลฯ ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

11 ด้านที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและ กิจกรรมแนะแนว ( งานแนะแนว งานกีฬา งานตรวจ สุขภาพนักเรียน งานควบคุมการเข้าแถว ฯลฯ ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

12 ด้านที่ 4 งานพัฒนาสถานศึกษา และชุมชน ( ดูแลความสะอาดทั่วไป ตกแต่ง บริเวณสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานศึกษา และชุมชนตามความเหมาะสม ฯลฯ ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

13 ด้านที่ 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายจากสถานศึกษา ( ช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด งานทะเบียน เวร กลางวัน งานกิจกรรมนักเรียน งานอาหารกลางวัน ฯลฯ ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

14 ความในใจ ความประทับใจ ภาพแห่งความประทับใจ

15 ข้อกำหนด / ข้อตกลง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ต้องเขียน บรรยาย ทุกรูปที่ใส่มาในรายงานนี้ต้องเขียน บรรยาย ควรปรับขนาดไฟล์รูปภาพให้เล็กพอดี ไฟล์ไม่ควรใหญ่เกินไป  การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิค สำคัญ !!! ส่งงานนี้เข้า ส่งงานนี้เข้า 8 กุมภาพันธ์ 2555 ส่ง เอกสารและ present


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการ ศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา แทรกรูป ที่คิดว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุด สำหรับการไปศึกษาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ชื่อ – สกุล........................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google