งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสวนา ครูเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ ลามาวอ อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสวนา ครูเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ ลามาวอ อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนา ครูเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ ลามาวอ อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

2 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ

3 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 170 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 170 คน ครูจำนวน 11 คน ครูจำนวน 11 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน วิทยากรสอนศาสนา 1 คน วิทยากรสอนศาสนา 1 คน นักการภารโรง 1 คน นักการภารโรง 1 คน

4 ภาพหลังเกิดเพลิงไหม้

5

6 ห้องเรียน ชั่วคราว

7 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

8 การเรียนการสอนในปัจจุบัน

9

10 ห้องเรียนของหนู

11

12 สถานการณ์ สถานการณ์ เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2547 ส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตและการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขของ ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของ รัฐและประชาชนถูกทำร้ายในหลายๆรูปแบบ จนถึงแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพและ ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

13

14

15 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษา ที่ถูกลอบวางเพลิง 4 มกราคม 2547 – 30 เมษายน 2550 จังหวัด ครู / บุคลาก ร เสียชีวิ ต ครู / บุคลา กร บาดเจ็ บ นักเรี ยน เสียชี วิต นักเรีย น บาดเจ็ บ รวม โรงเรีย นที่ถูก ลอบ วางเพ ลิง ยะลา24924278446 นราธิวา ส 15318337163 ปัตตานี2841985950 สงขลา เขต 3 11--23 รวม68176170216162

16 จำนวนสถานศึกษา ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เขตพื้นที่ การศึกษ า สพ ฐ. โรงเรียนเอกชน สถาบั น ศึกษา ปอเน าะ ตาดี กา สอศ. สกอ. ( รวม วิทยา ลัย ชุมช น / วิทยา ลัย อิสลา ม ) รวม รร. เอก ชน สามั ญ รร. เอกชนสอน ศาสนา สอน สามั ญ / ศาสน า 15(1 ) สอน ศาสนา อย่าง เดียว 15(2) ยะลา 1 1181018246324053809 ยะลา 2 108517528165 ปัตตานี 1 159625186927462 1,24 2 ปัตตานี 2 18072925116326 นราธิวา ส 1 199123262535022 1,08 4 1,08 4 นราธิวา ส 2 161812424247 รวม92548 133 13382325 1,60 2 13 7 3,13 5

17

18

19 ช่วง ถาม - ตอบ

20

21 ประกาศ เรียนเชิญเจ้าของร้านค้าและบุคคลทั่วไป นำเงิน มาบริจาคได้ที่โต๊ะบริจาค และรับใบเสร็จออก โดยโรงเรียน เรียนเชิญเจ้าของร้านค้าและบุคคลทั่วไป นำเงิน มาบริจาคได้ที่โต๊ะบริจาค และรับใบเสร็จออก โดยโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การเสวนา ครูเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ ลามาวอ อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google