งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 http://school.obec.go.th/bannakwang โทร 054- 828629 E-mail: run.siri@windowslive.com

3 แผนที่โรงเรียนบ้านนากวาง โดยสังเขป โรงเรียนบ้านนากวาง ไปบ้านสามขา ป้อมตำรวจ บ้านนนากวาง

4 โรงเรียนบ้านนากวางได้รับการรับรอง มาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2552

5 จำนวนบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 5 คน พนักงานบริการ 1 คน เปิดสอนชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6 นายเทพฤทธิ์ อินทราประสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายชูชัย ใจน้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ป.1-2 นางมยุรี แสนสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อ.1-2 นางแสงทอง ทรายคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ป.1 นางสมจิตต์ บุญเป็ง ครู ชำนาญการ สอนชั้น ป.6 นายจรัญ รัตนศุภสิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ป.4-5 จำนวนครูใน โรงเรียน ครู 6 คน

7 Best Practice of Nakwang school • เรียนรู้ ดูทำ นำไอที พัฒนาการ เรียนรู้

8 นักเรียนจัดทำสื่อดิจิตอลระดับชาติ ได้รางวัล 13 คน ภาษาอังกฤษได้ รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดของ สสส. และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9 นักเรียนจัดทำสื่อดิจิตอล วิทยาศาสตร์น่ารู้ ได้รางวัลเหรียญทองแดง เผยแพร่ ใน thaigoodview.com

10 นักเรียนจัดทำสื่อออนไลน์ ภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญทองแดง เผยแพร่ใน thaigoodview.com

11 นักเรียนจัดทำเวบไซท์ เรารัก ภาษาไทย ได้เหรียญทองแดง ของ สสส. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

12 นักเรียนจัดทำสื่อออนไลน์ พุทธประวัติ ได้เหรียญ ทองแดง ของ สสส. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยแพร่ใน thaigoodview.com

13 ครูจัดทำสื่อออนไลน์ และเวบ ไซท์ ได้เหรียญเงิน

14 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และ Crossword ได้เหรียญทอง และเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

15 นักเรียนแข่งงขันทำเวบไซท์ได้ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

16 นักเรียนแข่งขันทักษะการสร้างเกม คอมพิวเตอร์ ได้เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

17

18 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก การแข่งขันกีฬาสี

19 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ สามัญ

20 จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน

21 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนโดยการอบรม

22 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย ครูพระสอนศีลธรรม ทุกบ่ายวันศุกร์

23 พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรีย์ ด้าน ดนตรี ด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมือง

24 พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง จาก การร้องเพลงมัลติมีเดียกับ Youtub.com

25 นักเรียนประชุมสภานักเรียน ทุกต้น เดือน พัฒนาประชาธิปไตย อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

26 ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 3 D รักการอ่านของมูลนิธิปัทมะเสวี

27 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโดยการ อบรมฟันสดใส อนามัยแข็งแรง

28 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพได้รางวัล ระดับทอง

29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.2 ปี การศึกษา 2551-2552

30 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3

31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5 ปี การศึกษา 2551-2552

32 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

33 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยชั้น ป.6 ของโรงเรียนนากวาง กับระดับจังหวัด เขตและระดับชาติ ปีการศึกษา 2552

34 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ปีกศ.2552

35 แนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 1. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น สอนเสริมทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จัดกิจกรรมชุมนุมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมคณิตศาสตร์ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ 5. ให้นักเรียนได้ฝึกทดสอบกับข้อสอบของ สทศ. สำนักพิมพ์เสริมปัญญา เป็นระยะ ๆ

36 สวัสดี โชคดีทุกคน จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google