งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

3 Linear equation in two variables ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

4 Function ฟังชันก์

5 Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบที่ใช้ กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบ โดยอ้างถึงตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละ จำนวนเรียกว่าพิกัด x และ พิกัด y ของจุด นั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉาก ที่จุดกำเนิด ได้แก่ แกน x และ แกน y ซึ่ง เส้นแกนดังกล่าวจะมีหน่วยบ่งบอกความ ยาวเป็นระยะ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนยัง สามารถใช้ได้ในปริภูมิสามมิติ ( ซึ่งจะ มี แกนแซด และ พิกัดแซด เพิ่มเข้ามา ) หรือนมิติที่สูงกว่าอีกด้วย

6 Linear equation in two variables ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร หมายถึง สมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรสองตัวและมี จำนวนสมการจำกัดมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สมการ ถ้า a, b, c, d, e และ f เป็นจำนวนจริง ใด ๆ ที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันและ c, d ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเรียก ax + by = c cx + dy = f ว่าระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปรที่มีสองสมการคำตอบของระบบ สมการคือค่าของ x และ y ที่ทำให้สมการ ทั้งสองสมการเป็นจริง

7 Function นิยามฟังชันก์ ฟังชันก์ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งใน 2 คู่อันดับ ใดๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกตัว หน้าเท่ากันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องไม่ ต่างกัน จากบทนิยามกล่าวได้ว่า ฟังก์ชัน f คือ ความสัมพันธ์ ซึ่งถ้ามี (x,y) f และ (x,z) f แล้ว y = z

8 กราฟของฟังก์ชัน

9 โดย นายกวินท์พัฒน์ อัมพรชัยโชติ ม.4/5 เลขที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google