งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Function and Their Graphs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Function and Their Graphs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Function and Their Graphs
Chapter 1 Function and Their Graphs

2 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน
Rectangular coordinate system ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
Linear equation in two variables ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

4 Function ฟังชันก์

5 Rectangular coordinate system
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบ ที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบโดยอ้างถึง ตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละจำนวนเรียกว่าพิกัด x และ พิกัด y ของ จุดนั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสอง เส้นตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดกำเนิด ได้แก่ แกน x และ แกน y ซึ่ง เส้นแกนดังกล่าวจะมีหน่วยบ่งบอกความยาวเป็นระยะ ระบบ พิกัดคาร์ทีเซียนยังสามารถใช้ได้ในปริภูมิสามมิติ (ซึ่งจะมี แกน แซด และ พิกัดแซด เพิ่มเข้ามา) หรือนมิติที่สูงกว่าอีกด้วย

6 Linear equation in two variables
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร หมายถึง สมการเชิงเส้นที่มีตัว แปรสองตัวและมีจำนวนสมการจำกัดมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สมการ ถ้า a, b, c, d, e และ f เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ a และ b ไม่เป็น ศูนย์พร้อมกันและ c, d ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเรียก ax + by = c cx + dy = f ว่าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มีสองสมการ คำตอบของระบบสมการคือค่าของ x และ y ที่ทำให้สมการทั้ง สองสมการเป็นจริง

7 Function นิยามฟังชันก์
ฟังชันก์ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งใน2คู่อันดับใดๆ ของความสัมพันธ์ นั้น ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกัน จากบทนิยามกล่าวได้ว่า ฟังก์ชัน f คือ ความสัมพันธ์ ซึ่งถ้ามี (x,y) f และ (x,z)  f แล้ว y = z

8 กราฟของฟังก์ชัน

9 โดย นายกวินท์พัฒน์ อัมพรชัยโชติ ม.4/5 เลขที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Function and Their Graphs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google