งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสมการ เสถียร วิเชียรสาร ขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสมการ เสถียร วิเชียรสาร ขอบคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสมการ เสถียร วิเชียรสาร ขอบคุณ

2 อสมการ นิยาม อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน
โดยมีสัญลักษณ์

3 อสมการ เครื่องหมายของอสมการ เครื่องหมาย อ่านว่า ภาษาพูด ตัวอย่าง
น้อยกว่า ไม่ถึง มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ ไม่เกิน มากกว่าหรือเท่ากับ ตั้งแต่ ไม่เท่ากับ ไม่รวม

4 อสมการ กราฟของอสมการ เส้นจำนวน 1. 2. จุดทึบ (นับรวมค่าตรงจุดด้วย) 3.
จุดโปร่ง (ไม่นับรวมค่าตรงจุดด้วย) 4. ลูกศร (นับทุกค่าที่ลูกศรผ่าน)

5 อสมการ หลักการสร้างกราฟของอสมการ 1. พิจารณาตัวเลขที่กำหนดให้ 2.
วาดเส้นจำนวนขึ้นมา โดยให้มีตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 อยู่บนเส้นจำนวนด้วย 3. ถ้าบอกว่าน้อยกว่าให้ขีดลูกศรไปทางซ้าย ถ้าบอกว่ามากกว่าให้ขีดลูกศรไปทางขวา 4. ถ้านับรวมตัวเลขด้วย ให้วาดจุดทึบทับเลขนั้นบนเส้นจำนวน ถ้าไม่นับรวมตัวเลขด้วย ให้วาดจุดโปร่งทับเลขนั้นบนเส้น จำนวน

6 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 1. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวน 2 -3
-2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

7 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 2.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่น้อยกว่า 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

8 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 3.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 0 ขึ้นไป -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

9 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 4.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่ไม่ถึง 5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

10 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 5.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่มากกว่า 3 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

11 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 6.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

12 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 7.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่ถึง 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

13 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 8.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนมากกว่า 2 แต่ไม่ถึง 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

14 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 9.
จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

15 อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นิยาม
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ อสมการที่มีตัวแปรที่ ไม่ทราบ ปรากฏอยู่เพียง 1 ตัว ตัวอย่าง

16 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นิยาม
คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ จำนวนที่แทน ตัวแปรในอสมการ แล้วทำให้อสมการเป็นจริง ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า 5 ซึ่งได้แก่ 4, 3, 2.1, 1, 0, -1, -1.5, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า 5

17 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่มากกว่า 10 ซึ่งได้แก่ 11, 12, 13, 14.5, 16.7, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่มากกว่า 10

18 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน 2 ซึ่งได้แก่ 2, 1, 0, -1, -1.5, -1.6, -2, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน 2

19 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนตั้งแต่ -7 ขึ้นไป ซึ่งได้แก่ -7, -6, -5, -4, -4.2, -4.1, -3, 0, 1, 2.1, 5, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนตั้งแต่ -7 ขึ้นไป

20 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่มากกว่า -7 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 1 3 2 4

21 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า 2 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 1 3 2 4

22 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน 2 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 1 3 2 4

23 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนตั้งแต่ -4 ขึ้นไป -9 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 1 3 2 4

24 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ
วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่ใช่ -3 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -2 -1 1 3 2 4

25 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ทุกจำนวนที่มากกว่า
แต่น้อยกว่า เอ็กซ์มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลม ตัวอย่าง ทุกจำนวนที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 8 เอ็กซ์มากกว่าสองน้อยกว่าแปด -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

26 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ทุกจำนวนที่มากกว่า
แต่ไม่เกิน เอ็กซ์มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลม ตัวอย่าง ทุกจำนวนที่มากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 8 เอ็กซ์มากกว่าสองน้อยกว่าหรือเท่ากับแปด -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

27 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ทุกจำนวนตั้งแต่
แต่ไม่ถึง เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลม ตัวอย่าง ทุกจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่ถึง 8 เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าแปด -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

28 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ทุกจำนวนตั้งแต่
แต่ไม่เกิน เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลม ตัวอย่าง ทุกจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่เกิน 8 เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าหรือเท่ากับแปด -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

29 อสมการ การอ่านกราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1. -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 8 7 9 ทุกจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 2. 2 8 -3 -2 -1 1 3 4 5 6 7 9 ทุกจำนวนจริงที่มากกว่า 2 3. 2 8 -3 -2 -1 1 3 4 5 6 7 9 ทุกจำนวนจริงที่มากกว่า -2 แต่ไม่เกิน 6

30 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงสร้างกราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้ 1. -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9 2. 2 8 -3 -2 -1 1 3 4 5 6 7 9 3. 2 8 -3 -2 -1 1 3 4 5 6 7 9

31 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงสร้างกราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้ 4. -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9 5. 3 8 -3 -2 -1 1 2 4 5 6 7 9 6. 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 9

32 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
กราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้ แทนจำนวนใดบ้าง 1. -6 -3 3 6 9 12 ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 3 2. -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 3. -5 -2 1 4 7 10 13 16 ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ -2 แต่น้อยกว่า 10

33 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้อสมการ คือการหาคำตอบของอสมการ -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9 2 8 -3 -2 -1 1 3 4 5 6 7 9

34 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบยาก แบบยากมาก แบบยากสุด ๆ

35 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ + นายกระดุมบวก นายกระดุมลบ คู่ศูนย์ + ถาดคำนวณ

36 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + +

37 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + +

38 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2

39 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2

40 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + + + + +

41 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว

42 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + +

43 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + +

44 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2

45 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2

46 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1 ถาดที่ 2 + + + + + + +

47 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว

48 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ -3
-2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

49 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ 7 8
9 10 17 18 19 20 21 22 24 23 25

50 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18

51 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28

52 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. 2. 3. 4.

53 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. วิธีทำ -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 8 7 9

54 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 2. วิธีทำ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13

55 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 3. วิธีทำ 5 10 15 20 25 30 35 45 40 50

56 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 4. วิธีทำ -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1

57 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 2 < 5 2 x 3 < 5 x 3 6 < 15 -7 < -4 -7 x 2 < -4 x 2 -14 < -8

58 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 4 < 6 4 x 5 < 6 x 5 20 < 30 -2 < 1 -2 x 4 < 1 x 4 -8 < 4

59 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 2 < 5 2 x -3 > 5 x -3 -6 > -15 -7 < -4 -7 x -2 > -4 x -2 14 > 8

60 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 4 < 6 4 x -5 > 6 x -5 -20 > -30 -2 < 1 -2 x -4 > 1 x -4 8 > -4

61 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ กรณี c เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงลบ ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว

62 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 5 > 2 5 x 3 > 2 x 3 15 > 6 -4 > -7 -4 x 2 > -7 x 2 -8 > -14

63 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 6 > 4 6 x 5 > 4 x 5 30 > 20 1 > -2 1 x 4 > -2 x 4 4 > -8

64 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 5 > 2 5 x -3 < 2 x -3 -15 < -6 -4 > -7 -4 x -2 < -7 x -2 8 < 14

65 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 6 > 4 6 x -5 < 4 x -5 -30 < -20 1 > -2 1 x -4 < -2 x -4 -4 < 8

66 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ กรณี c เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงลบ ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว

67 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ -6
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 5 4 6

68 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ -2
-1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

69 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ -2
-1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

70 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ -16
-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -5 -6 -4

71 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14

72 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14

73 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. 2. 3. 4.

74 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. วิธีทำ -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2

75 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 2. วิธีทำ -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2

76 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 3. วิธีทำ 20 25 50 30 35 40 45 55

77 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 4. วิธีทำ -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2

78 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 5 4 6

79 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

80 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

81 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -5 -6 -4

82 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14

83 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากมาก) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14

84 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากสุด ๆ) ข้อตกลงจากนี้ไป
ตัวอย่าง

85 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากสุด ๆ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 7 6 8

86 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากสุด ๆ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 7 6 8

87 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากสุด ๆ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13

88 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ยากสุด ๆ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ
วิธีทำ 1.0 1.5 4.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5

89 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ -15 -10 15 -5 5 10 20

90 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ -6 -3 12 3 6 9 15

91 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ -36 -32 -12 -28 -24 -20 -16 -8

92 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ -5 -4.5 -2 -4 -3.5 -3 -2.5 -1.5

93 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ

94 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ

95 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ

96 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ

97 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อภิมหึมา มหายากสุด ๆ) ตัวอย่าง
จงแก้อสมการ วิธีทำ

98 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ข้อความสำคัญ
ผลรวมของ กับ การบวก ผลบวกของ กับ ผลต่างของ กับ การลบ ผลลบของ กับ เท่าของ การคูณ

99 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบง่าย
ห้าบวกสี่น้อยกว่าสิบห้า สิบห้าลบสองน้อยกว่ายี่สิบเอ็ด หนึ่งบวกเจ็ดมากกว่าสองบวกสี่ สามคูณสิบมากกว่าหรือเท่ากับสิบ สิบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเอ สี่เอ็กซ์บวกห้าน้อยกว่าเอ็กซ์บวกสี่

100 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบปานกลาง
ข้อตกลงจากนี้ไป “จำนวนจำนวนหนึ่ง” จะกำหนดแทนด้วย จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสี่ จำนวนจำนวนหนึ่งบวกสามน้อยกว่าหก จำนวนจำนวนหนึ่งคูณสี่มากกว่าหรือเท่ากับห้า สิบลบจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ด

101 อสมการ + การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก
ผลบวกของ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับแปดน้อยกว่ายี่สิบ จำนวนจำนวนหนึ่ง แปด น้อยกว่า ยี่สิบ +

102 อสมการ + การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก
ผลรวมของ ผลรวมของ 3 กับจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ 8 3 จำนวนจำนวนหนึ่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 8 +

103 อสมการ - การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก
ผลต่างของ ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 12 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 จำนวนจำนวนหนึ่ง 12 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 -

104 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก สาม
สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 21 เท่าของ จำนวนจำนวนหนึ่ง มากกว่า 21

105 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก
เศษสามส่วนสี่ เศษสามส่วนสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 21 เท่าของ จำนวนจำนวนหนึ่ง มากกว่า 21

106 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากมาก
สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 4 มีค่ามากกว่า 12 สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง บวกกับ 4 มีค่ามากกว่า 12

107 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากมาก
สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 4 มีค่าน้อยกว่า 12 บวกกับจำนวนจำนวนนั้น บวกกับ 4 มีค่าน้อยกว่า 12 บวกกับ จำนวนจำนวนนั้น

108 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากสุด ๆ
ผลบวกของ ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 มีค่าน้อยกว่า ผลต่างของ 12 กับจำนวนจำนวนนั้น สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง 4 มีค่าน้อยกว่า ผลต่างของ 12 จำนวนจำนวนนั้น

109 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากสุด ๆ
สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ 8 สองเท่าของ ผลต่างของ จำนวนจำนวนหนึ่ง 4 น้อยกว่า ห้าเท่าของ ผลบวกของ จำนวนจำนวนนั้น 8

110 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 1. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน 10 2. ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 6 น้อยกว่า 20 3. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า -12 4. เศษเจ็ดส่วนสิบห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ 105 5. สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่า 17 6. ห้าเท่าของผลรวมของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 14 มากกว่า 22

111 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 1. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน 10 2. ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 6 น้อยกว่า 20

112 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 3. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า -12 4. เศษเจ็ดส่วนสิบห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ 105

113 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน)
จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 5. สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่า 17 6. ห้าเท่าของผลรวมของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 14 มากกว่า 22

114 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิเคราะห์โจทย์
กำหนดตัวแปร สร้างอสมการ แก้อสมการ ตรวจคำตอบ

115 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ
สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด วิธีทำ โจทย์ถามหาจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ให้จำนวนเต็มบวกนั้นเท่ากับ จะได้สามเท่าของจำนวนเต็มบวกคือ ซึ่งมากกว่า เขียนเป็นอสมการได้ว่า

116 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ
สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด วิธีทำ คือจำนวนเต็มที่มากกว่า ซึ่งได้แก่ 6, 7, 8, 9, … ดังนั้น จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ

117 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง ตรวจสอบ
สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด ตรวจสอบ สามเท่าของ 6 มีค่าเท่ากับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 15 จริงตามโจทย์ ดังนั้น จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ

118 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ
ป้องซื้อน้ำดื่มมาขาย 200 ขวด เป็นเงิน 1,200 บาท ขายน้ำขวดเล็ก ราคาขวดละ 5 บาท ขวดกลางขวดละ 8 บาท เมื่อขายหมดได้กำไร มากกว่า 250 บาท อยากทราบว่าป้องซื้อน้ำขวดเล็กมาขายอย่างมาก กี่ขวด วิธีทำ โจทย์ถามหาจำนวนน้ำขวดเล็ก ให้จำนวนน้ำขวดเล็กเท่ากับ ขวด จะได้จำนวนน้ำขวดกลางเท่ากับ ขวด ขายน้ำขวดเล็กได้เงิน บาท ขายน้ำขวดกลางได้เงิน บาท

119 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ขายน้ำขวดเล็กได้เงิน บาท ขายน้ำขวดกลางได้เงิน บาท ขายได้เงินรวม บาท ต้นทุนที่ซื้อมา บาท ขายได้กำไรมากกว่า บาท ยอดขาย ต้นทุน กำไร

120 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

121 จริงไหม ต้องตรวจสอบดู
อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นั่นหมายความว่าจำนวนน้ำขวดเล็กที่ซื้อมาขายจะมีจำนวนน้อยกว่า 50 ขวด ซึ่งก็คือซื้อน้ำขวดเล็กมาขายได้อย่างมากที่สุดเท่ากับ 49 ขวด นั่นเอง จริงไหม ต้องตรวจสอบดู

122 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ถ้าจำนวนน้ำขวดเล็กเท่ากับ ขวด จะได้จำนวนน้ำขวดกลางเท่ากับ ขวด ขายน้ำขวดเล็กได้เงิน บาท ขายน้ำขวดกลางได้เงิน บาท ขายได้เงินรวม บาท ต้นทุนที่ซื้อมา บาท ขายได้กำไร บาท มากกว่าที่โจทย์กำหนดไว้จริง คือ บาท จำนวนน้ำขวดเล็กที่ป้องซื้อมาอย่างมากที่สุดคือ ขวด

123 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (40 คะแนน) 1.
แก้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก หน้า รวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมากกี่หน้า 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาว เป็น 3 : 5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

124 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (40 คะแนน) 3.
ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสินจำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็มกระป๋อง เขาเทออกมานับพบว่า มีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ นับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่ามีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญ 4. ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง


ดาวน์โหลด ppt อสมการ เสถียร วิเชียรสาร ขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google