งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสมการ อสมการ นิยาม อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสมการ อสมการ นิยาม อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อสมการ

3 อสมการ นิยาม อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์

4 เครื่องหมายอ่านว่าภาษาพูดตัวอย่าง น้อยกว่าไม่ถึง มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เกิน มากกว่าหรือเท่ากับตั้งแต่ ไม่เท่ากับไม่รวม อสมการ เครื่องหมายของอสมการ

5 อสมการ กราฟของอสมการ เส้นจำนวน จุดทึบ จุดโปร่ง ลูกศร ( นับรวมค่าตรงจุดด้วย ) ( ไม่นับรวมค่าตรงจุดด้วย ) ( นับทุกค่าที่ลูกศรผ่าน )

6 อสมการ หลักการสร้างกราฟของอสมการ พิจารณาตัวเลขที่กำหนดให้ วาดเส้นจำนวนขึ้นมา โดยให้มีตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 อยู่บนเส้นจำนวนด้วย ถ้าบอกว่าน้อยกว่าให้ขีดลูกศรไปทางซ้าย ถ้าบอกว่ามากกว่าให้ขีดลูกศรไปทางขวา ถ้านับรวมตัวเลขด้วย ให้วาดจุดทึบทับเลขนั้นบนเส้นจำนวน ถ้าไม่นับรวมตัวเลขด้วย ให้วาดจุดโปร่งทับเลขนั้นบนเส้น จำนวน

7 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 1. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวน

8 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 2. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่น้อยกว่า

9 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 3. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

10 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 4. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่ไม่ถึง

11 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 5. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่มากกว่า 3

12 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 6. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง

13 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 7. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่ถึง

14 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 8. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนมากกว่า 2 แต่ไม่ถึง

15 อสมการ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการ 9. จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน

16 อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นิยาม อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ อสมการที่มีตัวแปรที่ ไม่ทราบ ปรากฏอยู่เพียง 1 ตัว ตัวอย่าง

17 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นิยาม คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ จำนวนที่แทน ตัวแปรในอสมการ แล้วทำให้อสมการเป็นจริง ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า 5 ซึ่งได้แก่ 4, 3, 2.1, 1, 0, -1, -1.5, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า 5

18 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่มากกว่า 10 ซึ่งได้แก่ 11, 12, 13, 14.5, 16.7, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่มากกว่า 10

19 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน 2 ซึ่งได้แก่ 2, 1, 0, -1, -1.5, -1.6, -2, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน 2

20 อสมการ คำตอบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงหาคำตอบของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนตั้งแต่ -7 ขึ้นไป ซึ่งได้แก่ -7, -6, -5, -4, -4.2, -4.1, -3, 0, 1, 2.1, 5, … ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือ ทุกจำนวนตั้งแต่ -7 ขึ้นไป

21 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่มากกว่า

22 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่น้อยกว่า

23 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่เกิน

24 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนตั้งแต่ - 4 ขึ้นไป

25 อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงสร้างกราฟของอสมการ วิธีทำ จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงคือ ทุกจำนวนที่ไม่ใช่

26 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ทุกจำนวนที่มากกว่าแต่น้อยกว่า เอ็กซ์มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลม ตัวอย่าง เอ็กซ์มากกว่าสองน้อยกว่าแปด ทุกจำนวนที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า

27 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ตัวอย่าง เอ็กซ์มากกว่าสองน้อยกว่าหรือเท่ากับแปด ทุกจำนวนที่มากกว่า 2 แต่ไม่เกิน ทุกจำนวนที่มากกว่าแต่ไม่เกิน เอ็กซ์มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลม

28 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ตัวอย่าง เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าแปด ทุกจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่ถึง ทุกจำนวนตั้งแต่แต่ไม่ถึง เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลม

29 อสมการ รูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม ตัวอย่าง เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าหรือเท่ากับแปด ทุกจำนวนตั้งแต่ 2 แต่ไม่เกิน ทุกจำนวนตั้งแต่แต่ไม่เกิน เอ็กซ์มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลม

30 อสมการ การอ่านกราฟของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทุกจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ทุกจำนวนจริงที่มากกว่า ทุกจำนวนจริงที่มากกว่า -2 แต่ไม่เกิน 6

31 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงสร้างกราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้

32 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงสร้างกราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้

33 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) กราฟแสดงคำตอบของอสมการต่อไปนี้ แทนจำนวนใดบ้าง ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 3 ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ -2 แต่น้อยกว่า 10

34 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการ คือการหาคำตอบของอสมการ

35 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบยากแบบยากมาก แบบยากสุด ๆ

36 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว+ สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ+ นายกระดุมบวก นายกระดุมลบ คู่ศูนย์ ถาดคำนวณ

37 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

38 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

39 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่ 2

40 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่ 2

41 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

42 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้าแล้วถ้าแล้ว

43 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

44 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

45 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่ 2

46 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่ 2

47 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ ถาดที่ 1ถาดที่

48 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้าแล้วถ้าแล้ว

49 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

50 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

51 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

52 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

53 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ

54 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. วิธีทำ

55 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 2. วิธีทำ

56 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 3. วิธีทำ

57 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 4. วิธีทำ

58 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 25 < 25 < xx < -7-4 < -7-4 < xx <

59 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 46 < 46 < xx < -21 < 1 < xx <

60 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 25 < 25 > xx > -7-4 < -7-4 > xx >

61 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 46 < 46 > xx > -21 < 1 > xx -4 8 >

62 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้าแล้วถ้าแล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงบวก ถ้าแล้วถ้าแล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงลบ

63 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 52 > 52 > xx > -4-7 > -4-7 > xx >

64 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 64 > 64 > xx > 1-2 > 1 > xx >

65 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 52 > 52 < xx < -4-7 > -4-7 < xx <

66 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำรวจสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการ 64 > 64 < xx < 1-2 > 1 < xx -4 8 <

67 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนจริงใด ๆ ถ้าแล้วถ้าแล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงบวก ถ้าแล้วถ้าแล้ว กรณี c เป็นจำนวนจริงลบ

68 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

69 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

70 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

71 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

72 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

73 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

74 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ

75 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 1. วิธีทำ

76 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 2. วิธีทำ

77 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 3. วิธีทำ

78 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟคำตอบ 4. วิธีทำ

79 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

80 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

81 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

82 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

83 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

84 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากมาก ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

85 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากสุด ๆ ) ข้อตกลงจากนี้ไป ตัวอย่าง

86 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

87 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

88 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

89 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( ยากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

90 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

91 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

92 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

93 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

94 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

95 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

96 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

97 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

98 อสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( อภิมหึมา มหายากสุด ๆ ) ตัวอย่าง จงแก้อสมการ วิธีทำ

99 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ข้อความสำคัญ ผลรวมของ กับ การบวก ผลบวกของ กับ ผลต่างของ กับ การลบ ผลลบของ กับ เท่าของ การคูณ

100 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบง่าย ห้าบวกสี่น้อยกว่าสิบห้า สิบห้าลบสองน้อยกว่ายี่สิบเอ็ด หนึ่งบวกเจ็ดมากกว่าสองบวกสี่ สามคูณสิบมากกว่าหรือเท่ากับสิบ สิบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเอ สี่เอ็กซ์บวกห้าน้อยกว่าเอ็กซ์บวกสี่

101 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบปานกลาง จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสี่ จำนวนจำนวนหนึ่งบวกสามน้อยกว่าหก จำนวนจำนวนหนึ่งคูณสี่มากกว่าหรือเท่ากับห้า สิบลบจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ด ข้อตกลงจากนี้ไป “จำนวนจำนวนหนึ่ง” จะกำหนดแทนด้วย

102 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับแปดน้อยกว่ายี่สิบผลบวกของ + จำนวนจำนวนหนึ่ง แปด น้อยกว่า ยี่สิบ

103 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก ผลรวมของ 3 กับจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ 8ผลรวมของ + 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 8 จำนวนจำนวนหนึ่ง

104 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 12 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20ผลต่างของ - 12 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 จำนวนจำนวนหนึ่ง

105 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 21เท่าของสาม มากกว่า 21 จำนวนจำนวนหนึ่ง

106 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยาก เศษสามส่วนสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 21เท่าของเศษสามส่วนสี่ มากกว่า 21 จำนวนจำนวนหนึ่ง

107 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากมาก สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 4 มีค่ามากกว่า 12 4 สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง มีค่ามากกว่า 12 บวกกับ

108 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากมาก สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 4 มีค่าน้อยกว่า 12 บวกกับ จำนวนจำนวนนั้น 4 สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง มีค่าน้อยกว่า 12 บวกกับ จำนวนจำนวนนั้น

109 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากสุด ๆ ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 มีค่าน้อยกว่า ผลต่างของ 12 กับจำนวนจำนวนนั้น 4 สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง มีค่าน้อยกว่า 12 ผลต่างของ จำนวนจำนวนนั้น ผลบวกของ

110 อสมการ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ตัวอย่างแบบยากสุด ๆ สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่าห้าเท่าของ ผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ 8 4 สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง 8 น้อยกว่า ผลบวกของ ผลต่างของห้าเท่าของ จำนวนจำนวนนั้น

111 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 1. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 6 น้อยกว่า สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า เศษเจ็ดส่วนสิบห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่า ห้าเท่าของผลรวมของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 14 มากกว่า 22

112 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้ 1. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 6 น้อยกว่า 20

113 4. เศษเจ็ดส่วนสิบห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า -12 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้

114 6. ห้าเท่าของผลรวมของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 14 มากกว่า สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่า 17 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แทนข้อความต่อไปนี้

115 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิเคราะห์โจทย์ กำหนดตัวแปร สร้างอสมการ แก้อสมการตรวจคำตอบ

116 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด โจทย์ถามหาจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ให้จำนวนเต็มบวกนั้นเท่ากับ จะได้สามเท่าของจำนวนเต็มบวกคือ ซึ่งมากกว่า เขียนเป็นอสมการได้ว่า

117 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด คือจำนวนเต็มที่มากกว่าซึ่งได้แก่6, 7, 8, 9, … ดังนั้น จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ

118 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 จงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าใด ตรวจสอบ สามเท่าของ 6 มีค่าเท่ากับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 15 จริงตามโจทย์ ดังนั้น จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ

119 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่าง วิธีทำ ป้องซื้อน้ำดื่มมาขาย 200 ขวด เป็นเงิน 1,200 บาท ขายน้ำขวดเล็ก ราคาขวดละ 5 บาท ขวดกลางขวดละ 8 บาท เมื่อขายหมดได้กำไร มากกว่า 250 บาท อยากทราบว่าป้องซื้อน้ำขวดเล็กมาขายอย่างมาก กี่ขวด โจทย์ถามหาจำนวนน้ำขวดเล็ก ให้จำนวนน้ำขวดเล็กเท่ากับขวด จะได้จำนวนน้ำขวดกลางเท่ากับ ขวด ขายน้ำขวดเล็กได้เงินบาท ขายน้ำขวดกลางได้เงินบาท

120 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ขายน้ำขวดเล็กได้เงินบาท ขายน้ำขวดกลางได้เงินบาท ขายได้เงินรวม บาท ขายได้กำไรมากกว่า บาท ต้นทุนที่ซื้อมาบาท กำไร ยอดขาย ต้นทุน

121 อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

122 อสมการ นั่นหมายความว่าจำนวนน้ำขวดเล็กที่ซื้อมาขายจะมีจำนวนน้อยกว่า 50 ขวด ซึ่งก็คือซื้อน้ำขวดเล็กมาขายได้อย่างมากที่สุดเท่ากับ 49 ขวด นั่นเอง จริงไหม ต้องตรวจสอบดู

123 มากกว่าที่โจทย์กำหนดไว้จริง คือ อสมการ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ถ้าจำนวนน้ำขวดเล็กเท่ากับ ขวด จะได้จำนวนน้ำขวดกลางเท่ากับขวด ขายน้ำขวดเล็กได้เงินบาท ขายน้ำขวดกลางได้เงินบาท ขายได้เงินรวม บาท ต้นทุนที่ซื้อมาบาท ขายได้กำไร บาท จำนวนน้ำขวดเล็กที่ป้องซื้อมาอย่างมากที่สุดคือ ขวด

124 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (40 คะแนน) 1. แก้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม วันต่อมา อ่านได้อีก หน้า รวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่ม จงหาว่า หนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมากกี่หน้า 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความ ยาว เป็น 3 : 5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

125 อสมการ สอบเก็บคะแนนย่อย (40 คะแนน) 3. ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสิน จำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็มกระป๋อง เขาเทออกมานับพบว่า มี เหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ นับเป็นจำนวน เงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่ามีเหรียญห้าบาทอยู่ อย่างน้อยกี่เหรียญ 4. ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง


ดาวน์โหลด ppt อสมการ อสมการ นิยาม อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google