งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

3 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

4 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองรูปจะเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่ รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท

5 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต AB เท่ากันทุกประการ รูป A รูป B เขียนแทนด้วย อ่านว่า รูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B รูป A และรูป B เท่ากันทุกประการ

6 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ ส่วน ของเส้นตรงทั้งสองเส้นยาวเท่ากัน

7 จงหาว่า หรือไม่ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง ดังนั้น

8 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของมุม มุมสองมุมเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ มุมทั้งสองมุมนั้นมี ขนาดเท่ากัน

9 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของมุม จงหาว่า หรือไม่ ดังนั้น

10 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต สมบัติของความเท่ากันทุกประการ A B C รูป A รูป B รูป C

11 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต สมบัติของความเท่ากันทุกประการ AB รูป B รูป A รูป B CD รูป D รูป C รูป D

12 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต สมบัติของความเท่ากันทุกประการ AB รูป B รูป C รูป A รูป B CB รูป A รูป C และ

13 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต สมบัติของความเท่ากันทุกประการ รูป A รูป B ถ้าแล้ว รูป B รูป A รูป B ถ้าและ รูป B รูป C แล้ว รูป A รูป C

14 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

15 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ แล้วด้านคู่ที่สมนัย กันและมุมคู่ที่สมนัยกัน ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มี ขนาดเท่ากันเป็นคู่ ๆ

16 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกัน มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ ๆ แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุก ประการ

17 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ ด้านคู่ที่สม นัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มี ขนาดเท่ากันเป็นคู่ ๆ

18 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เขียนแสดงความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้

19 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน

20 ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.) กล่าวคือ มีด้านยาวเท่ากันสองคู่ และ มุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากัน แล้วรูปสองรูป นั้นเท่ากันทุกประการ

21 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกัน จะเกิดมุมขึ้นสองคู่ ซึ่งเรียกว่า มุม ตรงข้าม มีขนาดเท่ากันเสมอ

22 จากรูป กำหนดให้ ตัดกับ ที่จุด มี และ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน (โจทย์กำหนด) (มุมตรงข้าม) ดังนั้น (ด.ม.ด.)

23 เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจุด เป็นจุด กึ่งกลางของ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน (จุด O เป็นจุดกึ่งกลาง) (ด้านตรงข้าม) (เป็นมุมฉาก) ดังนั้น (ด.ม.ด.)

24 จากรูป กำหนดให้ และ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน (โจทย์กำหนด) (เป็นด้านร่วม) ดังนั้น (ด.ม.ด.)

25 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม

26 ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม (ม.ด.ม.) กล่าวคือ มีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และ ด้านที่เป็นแขนร่วมยาวเท่ากัน แล้วรูปสองรูปนั้นเท่ากันทุก ประการ

27 จากรูป กำหนดให้, และ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม (มุม 90 องศา) (โจทย์กำหนด) (เป็นมุมตรงข้าม) ดังนั้น (ม.ด.ม.)

28 จากรูป กำหนดให้ และ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม (โจทย์กำหนด) (ด้านร่วม) (โจทย์กำหนด) ดังนั้น (ม.ด.ม.)

29 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน

30 ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน (ด.ด.ด.) กล่าวคือ มีด้านยาวเท่ากันเป็นคู่ ๆ สามคู่ แล้วรูปสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ

31 จากรูป กำหนดให้ และ จงพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน (โจทย์กำหนด) (ด้านร่วม) ดังนั้น (ด.ด.ด.)

32 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน จากรูป กำหนดให้ และ จงพิสูจน์ว่า (โจทย์กำหนด) (ด้านร่วม) ดังนั้น (ด.ด.ด.)

33 การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน สองด้านยาวเท่ากัน มุมที่ฐาน ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด

34 การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

35 การนำไปใช้

36 การนำไปใช้ เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะแบ่งรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุก ประการ มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากัน เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะแบ่งครึ่งฐาน ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

37 การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะตั้งฉากกับฐาน ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐาน จะแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐาน จะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

38 การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จากรูป กำหนดให้ ตัดกับ ที่จุด ทำให้ และ จงพิสูจน์ว่า

39 การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (โจทย์กำหนด) (มุมตรงข้าม) จะได้ (ด.ม.ด.) ดังนั้น


ดาวน์โหลด ppt ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google