งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.1 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.2 การสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ 4.3 สมการเชิงเส้น 4.4 อสมการเชิงเส้น 4.5 กำหนดการเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.1 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.2 การสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ 4.3 สมการเชิงเส้น 4.4 อสมการเชิงเส้น 4.5 กำหนดการเชิงเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.1 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.2 การสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ 4.3 สมการเชิงเส้น 4.4 อสมการเชิงเส้น 4.5 กำหนดการเชิงเส้น 4.6 แบบจำลองไม่เชิงเส้น

2 4.1 สมการเส้นตรง (Linear Equation) 1. สมการเส้นตรงผ่านจุด กำเนิด สมการเส้นตรง ผ่านจุดกำเนิด ทำมุม 45 องศา ทั้งแกน x และ แกน y Y = X Y X 0

3 Y = mx เมื่อ m = 1 Y = x เส้นตรง อยู่ระหว่างแกน x และแกน y Y X 0 y = mx(m > 1) y = mx(m = 1) y = mx(m < 1) ถ้า m > 1 เส้นตรงชัน มากกว่า y = x ถ้า m < 1 เส้นตรงชัน น้อยกว่า y = x

4 4.2 สมการเส้นตรงตัด แกน สมการเส้นตรงที่มีความชัน a และ จุดตัดแกน y ที่ b y = ax + b Y X 0 m = a 0, b

5 สมการเส้นตรงที่มี ความชัน -a และ จุดตัดแกน y ที่ b y = -ax + b Y X 0 m = -a (0, b)

6 สมการนี้มีจุดตัดที่ (a, 0) บนแกน x มีจุดตัด บนแกน y ที่ (0, b) มี ความชัน –b/a Y X 0 (a, 0) (0, b) 4.3 สมการเส้นตรงตัด แกน หรือ

7 สมการนี้มีความชัน Y X 0 (0, b) (-a, 0)

8 ความสัมพันธ์ของ ฟังก์ชันอสมการ กราฟของ x  c/a กราฟของ x  c/a กราฟของ x  c/a เส้นประ เส้น ทึบ กราฟของ x c/a 4.4 อสมการ เชิงเส้น

9 (0, k) (k/m,0) ผลต่างของ อสมการ

10 ผลของอสมการ y  (3/4)x + 3 ผลจากการรวมกันของ สองอสมการ

11 4.5 กำหนดการเชิงเส้น (LINEAR PROGRAM) 1. เป้าหมายของปัญหา (objective) maximum or minimum 2. หนทางปฏิบัติที่เลือกได้ เลือกทาง ปฏิบัติที่เหมาะสม 3. เงื่อนไข เลือกตัวแปรที่เหมาะสม 4. ตัวแปร มีความสัมพันธ์แบบเชิง เส้น

12 Minimum Cost Problem Productivity (tons/day) MineTinCopper Zinc x 1 A 6 2 4 x 2 B 2 2 12 Condition of Production (order) Tin12tons/week Copper8 tons/week Zinc24 tons/week

13 Target Cost of mine A 40,000 บาท / วัน Cost of mine B 40,000 บาท / วัน Minimum Cost Equation Min Cost = 40,000 x 1 + 32,000 x 2 = min

14 P 1 P 2 P 3 P 4 X 1 6310 X 2 0136 Cost min 24,000 152,000 136,000 192,000 Minimum Cost = 40,000 × 1 + 32,000 × 3 = 136,000 บาท / สัปดาห์ Mine A (x 1 = 1 days/week) Mine B (x 2 = 3 days/week)

15 แสดงการเขียนกราฟ และเลือกพื้นที่ที่ สมจริงกับ อสมการ แสดงการเขียนกราฟ และเลือกพื้นที่สมจริง

16 Maximim Profit Problem RawForm Quality TypeMat(hrs)Prep(hrs) Test(hrs) X 1 1 6 3 4 X 2 2 6 6 2 Condition Raw Mat420 hrs/week Form Prep300 hrs/week Quality240hrs/week

17

18 Target Profit of Type 1300 บาท / ชิ้น Profit of Type 2200 บาท / ชิ้น Target Equation Profit = 300x 1 + 200x 2 = max P 1 P 2 P 3 P 4 X 1 6050400 X 2 0203050 Profit18,00019,000 18,00010,000 Maximum Profit = 300 × 50 + 200 × 2 = 19,000 บาทต่อสัปดาห์

19 แบบจำลอง (Model) ของความสัมพันธ์ในข้อมูล X = ตัวแปร อิสระ Y = ตัวแปรตาม เส้นตรงกำหนด โดยจุดตัดและ ความชัน โมเดลเชิงเส้น ( เส้นตรง ) Y X 0 (0, –b) (0, b) y = ax + b y = ax y = ax - b y = ax + b

20 Y X 0 a มาก n มาก a น้อย n น้อย โค้งแบบนี้ n > 1 y = ax n A คือค่าคงที่ N คือเลขยก กำลัง ข้อมูลต่อไปนี้มีความสัมพันธ์แบบ เส้นโค้งยกกำลัง X149162536 Y24681012 4.6 โมเดลไม่เชิงเส้น ( เส้นโค้ง ) 4. 6.1 ความสัมพันธ์แบบยกกำลัง (Power Model)

21 ได้เส้นโค้ง Scale ธรรมดา แต่ได้เส้นตรง ใน Scale log × log

22 เส้นโค้งแบบยกกำลังเมื่อลงจุดใน log × log จะได้เส้นตรง

23 4.6.2 ความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์โพแนน เชียล ( เพิ่มค่า ) K = ค่าคงที่ของการเพิ่มค่า 1. k ของทุกจุดบนเส้นโค้งเดียวกัน ต้องมีค่าเท่ากัน 2. k มีค่าเท่ากับความชันต่อจำนวน หรือปริมาณ ณ จุดนั้น

24 4.6.3 ทุกช่วงของ ที่เท่ากัน y มีค่าเป็น 2 เท่า ( กรณีเพิ่มค่า ), x มีค่า เป็นครึ่งหนึ่ง ( กรณีลดค่า )

25 X มาก y น้อย X ปานกลาง y ปาน กลาง X น้อย y มาก ผลคูณของ x และ y จะต้องได้ค่าคงที่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.1 การจำลองแบบทาง คณิตศาสตร์ 4.2 การสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ 4.3 สมการเชิงเส้น 4.4 อสมการเชิงเส้น 4.5 กำหนดการเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google