งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเส้นและระนาบ Points, Lines and Planes เป็นการประยุกต์ใช้การเขียนวิวช่วยกับ การมอง จุด เส้น และระนาบ ซึ่งในที่นี้จะศึกษา เฉพาะในส่วนของ การหาความยาวจริงของเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเส้นและระนาบ Points, Lines and Planes เป็นการประยุกต์ใช้การเขียนวิวช่วยกับ การมอง จุด เส้น และระนาบ ซึ่งในที่นี้จะศึกษา เฉพาะในส่วนของ การหาความยาวจริงของเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเส้นและระนาบ Points, Lines and Planes เป็นการประยุกต์ใช้การเขียนวิวช่วยกับ การมอง จุด เส้น และระนาบ ซึ่งในที่นี้จะศึกษา เฉพาะในส่วนของ การหาความยาวจริงของเส้น การหาขนาดจริงของระนาบ การตัดกันระหว่าง เส้นกับระนาบ และการตัดกันระหว่างระนาบกับ ระนาบ และรวมไปถึงการแสดงการมองเห็นเมื่อ เส้นกับระนาบนั้นมีการตัดกัน

2 จุดที่อยู่บนเส้น จุดที่อยู่บนเส้นต้องเห็นอยู่บนเส้นเสมอทุกวิว ถ้า มีวิวใดวิวหนึ่งปรากฏว่าจุดนั้นอยู่นอกเส้นแสดง ว่าจุดไม่ได้อยู่บนเส้นนั้นจริง จุดที่อยู่บนเส้นต้องเห็นอยู่บนเส้นเสมอทุกวิว ถ้า มีวิวใดวิวหนึ่งปรากฏว่าจุดนั้นอยู่นอกเส้นแสดง ว่าจุดไม่ได้อยู่บนเส้นนั้นจริง

3 เส้นตัดกันและเส้นไม่ตัดกัน เส้นตรงที่ตัดกันจริงต้องเห็นจุดตัดอยู่ในแนว เดียวกันระหว่างสองวิว เส้นตรงที่ตัดกันจริงต้องเห็นจุดตัดอยู่ในแนว เดียวกันระหว่างสองวิว

4 เส้นขนานกัน เส้นที่ขนานกันต้องปรากฏขนานกันเสมอในทุก วิว เส้นที่ขนานกันต้องปรากฏขนานกันเสมอในทุก วิว

5 เส้นความยาวจริง การหาเส้นความยาวจริงของเส้นตรงใดๆ หาได้ โดยใช้วิธีวิวช่วย โดยให้เส้นสายตามองตั้งฉาก กับเส้นตรงนั้น การหาเส้นความยาวจริงของเส้นตรงใดๆ หาได้ โดยใช้วิธีวิวช่วย โดยให้เส้นสายตามองตั้งฉาก กับเส้นตรงนั้น

6 วิวจุดของเส้น การหาวิวจุดของเส้นตรงใดๆ จำเป็นต้องหา ความยาวจริงของเส้นตรงนั้นก่อน แล้วมองใน แนวที่เส้นสายตาขนานกับเส้นความยาวจริงนั้น จึงได้วิวจุดของเส้นตรงนั้น การหาวิวจุดของเส้นตรงใดๆ จำเป็นต้องหา ความยาวจริงของเส้นตรงนั้นก่อน แล้วมองใน แนวที่เส้นสายตาขนานกับเส้นความยาวจริงนั้น จึงได้วิวจุดของเส้นตรงนั้น

7 การเขียนเส้นลงบนระนาบ นิยามเกี่ยวกับเส้นและระนาบในวิชาเขียนแบบ นิยามเกี่ยวกับเส้นและระนาบในวิชาเขียนแบบ 1. สามารถต่อเส้นให้มีความยาวเพิ่มขึ้นได้ ตาม แนวของเส้นตรงเดิม 2. ระนาบสามารถขยายให้มีระนาบใหญ่ขึ้นได้ อย่างไม่จำกัด

8 การเขียนเส้นระดับ เส้นด้านหน้าและ เส้นด้านข้าง ลงบนระนาบ

9 การเขียนขอบวิวของระนาบ

10 การเขียนขนาดจริงของระนาบ


ดาวน์โหลด ppt จุดเส้นและระนาบ Points, Lines and Planes เป็นการประยุกต์ใช้การเขียนวิวช่วยกับ การมอง จุด เส้น และระนาบ ซึ่งในที่นี้จะศึกษา เฉพาะในส่วนของ การหาความยาวจริงของเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google