งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Functions and Their Graphs 1. 6 – 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Functions and Their Graphs 1. 6 – 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Functions and Their Graphs 1. 6 – 1

2 1.6 A Library of Parent Functions - Constant function = ฟังก์ชันคงตัว หมายถึง ฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะให้ค่าตัวแปรต้นเป็นค่าใดๆ คำตอบจะออกมาเป็นค่าคงตัวค่าเดิม

3 - Identity function = ฟังก์ชันเอกลักษณ์ หรือ การแปลงเอกลักษณ์ คือฟังก์ชันที่คืนค่าออกมาเป็นค่าเดิมจากอาร์กิวเมนต์ที่ใส่เข้าไป มีความหมายเหมือนกับ f (x) = x - Reciprocal = จำนวนเลขที่กลับกัน

4 - Algebra = พีชคณิต เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติและโครงสร้างของระบบจำนวน - - Linear function = ฟังก์ชันเชิงเส้น

5 1.7 Transformation of Function - Vertical = เส้นตั้งฉาก , แนวดิ่ง - Horizontal = เส้นขนาน , แนวระนาบ - Reflection = การสะท้อนกลับ

6 1.8 Combinations of functions: Composite Functions - Overlapping = การซ้อน,คาบเกี่ยวกัน - Restriction = การจำกัด - Considered = การพิจารณา - Includes = รวมถึง

7 1.9 Inverse Functions - Coordinates = พิกัด - Represented = เป็นตัวแทนของ - Composition = การจัดวางองค์ประกอบ

8 - Inverse function = ฟังก์ชันผกผัน คือ ฟังก์ชัน x=g(y) ที่เกิดจากการเปลี่ยน y เป็นตัวแปรต้นและ x เป็นตัวแปรตามของฟังก์ชัน y=f(x) แล้วความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองยังเป็นฟังก์ชัน - Complicated = ซับซ้อน

9 1.10 Mathematical Modeling and Variation - Polynomial function = ฟังก์ชันพหุนาม - Correlation = ความสัมพันธ์ - Variation = การเปลี่ยนแปลง - Directly = โดยตรง

10 Thank you ^_^


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Functions and Their Graphs 1. 6 – 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google