งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 1 FUNCTIONS AND THEIR GRAPHS 1.6 – 1.10 จัดทำโดย นางสาวทานตะวัน ประวัง ม.4/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ชัยสิทธ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 1 FUNCTIONS AND THEIR GRAPHS 1.6 – 1.10 จัดทำโดย นางสาวทานตะวัน ประวัง ม.4/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ชัยสิทธ์ พงษ์พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 1 FUNCTIONS AND THEIR GRAPHS 1.6 – 1.10 จัดทำโดย นางสาวทานตะวัน ประวัง ม.4/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ชัยสิทธ์ พงษ์พัฒน

2 1.6 A LIBRARY OF PARENT FUNCTIONS - CONSTANT FUNCTION = ฟังก์ชันคงตัว หมายถึง ฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์ไม่ เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะให้ค่าตัวแปร ต้นเป็นค่าใดๆ คำตอบจะออกมาเป็น ค่าคงตัวค่าเดิม

3 - IDENTITY FUNCTION = ฟังก์ชันเอกลักษณ์ หรือ การแปลงเอกลักษณ์ คือฟังก์ชันที่คืนค่าออกมาเป็น ค่าเดิมจากอาร์กิวเมนต์ที่ใส่เข้า ไป มีความหมายเหมือนกับ F (X) = X - RECIPROCAL = จำนวนเลขที่ กลับกัน ฟังก์ชัน

4 - ALGEBRA = พีชคณิต เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการ จำแนกประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของระบบ จำนวน - - LINEAR FUNCTION = ฟังก์ชันเชิงเส้น

5 1.7 TRANSFORMATION OF FUNCTION - VERTICAL = เส้นตั้ง ฉาก, แนวดิ่ง - HORIZONTAL = เส้นขนาน, แนวระนาบ - REFLECTION = การ สะท้อนกลับ

6 1.8 COMBINATIONS OF FUNCTIONS: COMPOSITE FUNCTIONS - OVERLAPPING = การซ้อน, คาบเกี่ยวกัน - RESTRICTION = การจำกัด - CONSIDERED = การ พิจารณา - INCLUDES = รวมถึง

7 1.9 INVERSE FUNCTIONS - COORDINATES = พิกัด - REPRESENTED = เป็น ตัวแทนของ - COMPOSITION = การ จัดวางองค์ประกอบ

8 - INVERSE FUNCTION = ฟังก์ชันผกผัน คือ ฟังก์ชัน X=G(Y) ที่เกิด จากการเปลี่ยน Y เป็นตัวแปร ต้นและ X เป็นตัวแปรตามของ ฟังก์ชัน Y=F(X) แล้ว ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง สองยังเป็นฟังก์ชัน - COMPLICATED = ซับซ้อน

9 1.10 MATHEMATICAL MODELING AND VARIATION - POLYNOMIAL FUNCTION = ฟังก์ชันพหุ นาม - CORRELATION = ความสัมพันธ์ - VARIATION = การ เปลี่ยนแปลง - DIRECTLY = โดยตรง

10 THANK YOU ^_^


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 1 FUNCTIONS AND THEIR GRAPHS 1.6 – 1.10 จัดทำโดย นางสาวทานตะวัน ประวัง ม.4/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ชัยสิทธ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google