งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2  รายละเอียดในรายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  วัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชาโดยสรุป  แผนการเรียน  การวัดผล  เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง  ข้อตกลงในรายวิชา  ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2

3 รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name) ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) 4000105 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ Applied Computer 3(2-2-5) อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3

4  ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริง อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4

5 1) อธิบายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2) สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผน และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือการตลาด ได้ 3) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศทางธุรกิจหรือการตลาดได้ 4) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกับมนุษย์และสังคม รวมถึงตระหนักและ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อมนุษย์ ได้ อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5

6  บทที่ 1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  บทที่ 2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผล คำ (Word Processor)  บทที่ 3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการ คำนวณ (Spread Sheet)  บทที่ 4 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการ นำเสนอภาพนิ่ง (Slide Presentation)  บทที่ 5 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับสร้างเว็บไซต์  บทที่ 6 ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อการนำเสนอวิดีโอ (VDO Presentation)  บทที่ 7 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับสื่อการเรียนการสอน  บทที่ 8 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับปรับแต่งรูปภาพ เพื่อออกแบบสื่อโฆษณาหรืองาน ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6

7  เรียนรู้องค์ประกอบ ซอฟต์แวร์ ประเภทของ ซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์ ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ อรรถประโยชน์หรือ โปรแกรมยูทิลิตี้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ เป็นต้น อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 7

8  เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่อง คุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้ งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรม ประมวลผลคำ เพื่อประโยชน์ ต่อการจัดทำเอกสาร รายงาน สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามความ เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กับ งานในอนาคต อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8

9 9  เรียนรู้และปรับฐานความรู้ เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรมเพื่อการคำนวณ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำ ตารางแผนงาน ตารางการ คำนวณ ตามความเหมาะสม ต่อการประยุกต์ใช้งานใน อนาคต

10  เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ เพื่อการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเสนอ สรุปงาน จัดรูปแบบการนำเสนอ เพื่อความน่าสนใจ ตามความเหมาะสม ต่อการประยุกต์ใช้งานในอนาคต อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10

11 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11  เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่อง คุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเสนอ สารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ การ จัดรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ให้ดู น่าสนใจ

12  เรียนรู้และปรับ ฐานความรู้เรื่อง คุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้ งานและประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างวิดีโอ ตัดต่อ ตกแต่ง นำเสนอผลงาน เพื่อ ใช้เผยแพร่วิดีโอ ตามลักษณะงานที่ กำหนด อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 12

13  เรียนรู้และปรับฐานความรู้ เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งาน และประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับใช้กับการ สร้างรูปแบบการสอน อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 13

14  เรียนรู้และปรับฐานความรู้ เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการ ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ ประโยชน์ต่อการนำไป ประกอบให้เกิดความน่าสนใจ เช่น แทรกนำเว็บไซต์เพื่อ เป็นการสร้างสื่อโฆษณา เบื้องต้น  ซอฟต์แวร์ใช้เรียนรู้ ในบทที่ 8 : Photoshop, SwishMax อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 14

15  ครึ่งแรก บทที่ 1 ถึง 5  สอบกลางภาค  ครึ่งหลัง บทที่ 6 ถึง 8  สอบปลายภาค อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 15

16 ระหว่างภาคเรียน 60% (60 คะแนน)  การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน)  แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (10 คะแนน)  งานรายบุคคล (25 คะแนน)  งานกลุ่มโครงงาน/ นำเสนองาน (15 คะแนน) สอบ 40% (40 คะแนน)  สอบกลางภาค 20% (40 คะแนน)  สอบปลายภาค 20% (40 คะแนน) อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 16

17  พงพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 & Office 2007 ฉบับ สมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิปพลิฟาย, 2553ม 552 หน้า.  ธนกฤช สหศักดิ์กุล. (2545). เทคนิคการ ใช้โปรแกรม Swish & Golive. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์.  พนิดา พานิชกุล. (2547). คัมภีร์ Dreamweaver MX 2004. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.  พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 & Office 2007 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิปพลิฟาย, 2553ม 552 หน้า.  ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2549). ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ ความรู้.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : โป รวิชั่น. อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 17

18  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน  ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา  การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2)  นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18

19  อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์  ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช ภัฎสุราษฏร์ธานี  เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ http://panumporn. sru.ac.th/  E-mail ติดต่อ p_non6@hotmail.com หรือ pnon6ster@gmail.com  E-mail ส่งงาน pnon6ster@hotmail.com อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 19


ดาวน์โหลด ppt อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google