งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Lecture 9 – แผนภาพ ER and Data Dictionary ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Lecture 9 – แผนภาพ ER and Data Dictionary ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Lecture 9 – แผนภาพ ER and Data Dictionary ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2 Contents ER Diagram พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3 ER-Diagram  แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอธิบายข้อมูลหรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในระบบงาน  แผนภาพแสดงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูล ต่างๆในระบบในลักษณะภาพรวมซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน ด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3

4 4  Entity หมายถึงสิ่งต่างๆของระบบฐานข้อมูลที่เราสนใจ ในระบบนั้นๆ เช่น คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ หรือ เหตุการณ์ มักใช้เป็นคำนาม แทนด้วย  Relationship หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity แทนด้วย มักใช้เป็นกริยา จะมีคุณสมบัติ เฉพาะตัวที่บ่งบอกกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ความหมาย และรายละเอียดที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้น ๆ  Attribute หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ Entity แทนด้วย มักใช้เป็นคำนาม องค์ประกอบของ ER- Diagram

5 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5 ความสัมพันธ์จะใช้เส้นเชื่อมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ One-to-One One-to-Many Many-to-One Many-to-Many 1N 1 N MN

6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์6 วินิจฉัยโรค 1N ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคได้หลายโรค ผลการวินิจฉัยโรคผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษา อาจารย์ 1 คนมีนักศึกษาในที่ปรึกษาได้หลายคน นักศึกษาอาจารย์ ตัวอย่าง - E-R Diagram

7 วินิจฉัยโรค MN แพทย์ 1 คน สามารถทำการวินิจฉัยโรคได้หลายราย ในทางกลับกันผู้ป่วย 1 รายสามารถถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ได้มากกว่า 1 ราย ผู้ป่วยแพทย์ สอนรายวิชา นักศึกษาอาจารย์ อาจารย์ 1 คน สามารถสอนรายวิชาให้นศ.ได้หลายราย ในทางกลับกันนศ. 1 รายวิชาสามารถสอน โดยอาจารย์ได้มากกว่า 1 คน ตัวอย่าง - E-R Diagram

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์8 แทน entity ที่อ่อนแอ ซึ่ง entity ประเภทนี้จะถูกลบทิ้งหาก entity ที่ตนขึ้นอยู่ถูกลบทิ้ง เช่น entity ผู้ค้ำประกันจะถูกลบทิ้งด้วยหากมีการลบ entity พนักงาน แทนความสัมพันธ์ระหว่าง entity หนึ่งกับ entity ที่อ่อนแอ แทน แอตทริบิว (Attribute) แทน แอตทริบิวหลัก (Key Attribute) แทน แอตทริบิวที่มีได้หลายค่า (Multivalued Attribute) แทน แอตทริบิวเชิงประกอบ (Composite Attribute) แทน แอตทริบิวที่ได้ขึ้นใหม่ (Derived Attribute )...... สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้เพื่อแสดง สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้เพื่อแสดง Attribute

9 เป็นที่ปรึกษา อาจารย์ สอนรายวิชาให้นศ. ลงทะเบียน T#TName Department SName ID# นักศึกษา รายวิชา Subj-EngPre-Subj#Subj-Thai SUB#

10 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์11 เครื่องมือสำหรับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล บอกรูปร่าง ของข้อมูลในระบบ มีความสำคัญมากเพราะป้องกันความสับสนใน ระบบงานได้โดยเฉพาะระบบงานใหญ่ๆที่มีข้อมูลมาก และขนาด ใหญ่ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

12 12  เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ  เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของส่วนประกอบใน ระบบ  เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ  เพื่อประเมินและค้นหาสิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบ  เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายจากระบบ ประโยชน์ของการทำData Dictionary

13 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13 องค์ประกอบของ Data Dictionary ชื่อข้อมูล (Name) รายละเอียดของข้อมูล (Data description) ลักษณะของข้อมูล (Data type) ความยาวของข้อมูล (Data length) รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional information) ค่าที่เป็นไปได้ (Permissible value)

14 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์14 +แทนและ [แทนเลือกเพียงหนึ่งอย่างใน {แทนการซ้ำของ (แทนมีหรือไม่มีก็ได้ *แทนหมายเหตุ =แทนการสมมูลกับ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Data structure)

15 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 ตัวอย่าง ชื่อผู้ป่วย= คำนำหน้า + ชื่อแรก + (ชื่อกลาง) + นามสกุล คำนำหน้า= [นาย/นาง/นางสาว] ตัวอย่างค่าข้อมูล นายสมชาย เพชรดี นางสมศรี เพชรงาม นางสาวสมิธเอฟ เคอรี การอธิบายโครงสร้างข้อมูล

16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์16 ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ =หมายเลขใบสั่งซื้อ + วันเดือนปีที่สั่งซื้อ + ชื่อลูกค้า + { รหัสสินค้า + ชื่อสินค้า + จำนวนที่สั่งซื้อ + ราคาต่อหน่วย} ข้อมูลของนักศึกษา STUDENTS = { Student record } Student record = Name + Address + Student code + Advisor การอธิบายโครงสร้างข้อมูล (ต่อ)

17 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์17 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

18 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์18 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

19 ตัวอย่าง ข้อมูลในระบบวางแผนการผลิต 19

20 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์20 Conclusion ER Diagram พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)


ดาวน์โหลด ppt 1 Lecture 9 – แผนภาพ ER and Data Dictionary ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google