งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อาจารย์ศราวุธ มากชิต ( วุธ )  การศึกษา › ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ › ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อาจารย์ศราวุธ มากชิต ( วุธ )  การศึกษา › ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ › ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  อาจารย์ศราวุธ มากชิต ( วุธ )  การศึกษา › ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ › ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์  ประวัติการทำงาน › โปรแกรมเมอร์ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ › ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3  ติดต่อ › อีเมล์ : wut_mark@hotmail.com › ห้องทำงาน : ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ อาคารทีปัง กรรัศมีโชติ ชั้น 4 › เว็บไซต์ : http://sarawut.sru.ac.thhttp://sarawut.sru.ac.th › Facebook : sarawut markchit

4  สายเกิน 30 นาที ถือว่าขาด คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน  ต้องเข้าเรียน 80% ของเวลารวม  ตัด E ต่ำกว่า 50 คะแนน  สอบเก็บคะแนนระหว่างคาบเรียนโดยไม่บอก ล่วงหน้า  ส่งการบ้านช้ากว่ากำหนด ลด 50%  การเข้าเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อย

5  เข้าเว็บไซต์ http://www.sarawut.sru.ac.th

6  เขียนประวัติ และแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

7


ดาวน์โหลด ppt  อาจารย์ศราวุธ มากชิต ( วุธ )  การศึกษา › ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ › ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google