งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master of Science in Marketing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ( ภาคนอกเวลาราชการ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master of Science in Marketing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ( ภาคนอกเวลาราชการ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master of Science in Marketing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ( ภาคนอกเวลาราชการ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 รับสมัครนิสิตใหม่  สาขาวิชาการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การติดต่อสื่อสาร (ICT Marketing)  สาขาวิชาการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing)  สาขาวิชาการตลาดบริการ (Service Marketing) เรียนเฉพาะวันศุกร์เย็น และวันเสาร์เต็มวัน โดยมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

3  จบปริญญาตรีทุกสาขาและมี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี  ผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ( ควร สมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ )  ผลสอบความถนัดทางธุรกิจ CU-BEST ( ควรสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ) คุณส มบัติ ดาวน์โหลดจาก http://www.msmarketchula.com 7 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 ใบสมัคร รับสมัคร

4 สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 1 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-218-5791-2 โทรสาร : 02-218-5792 E-mail : msmkt@acc.chula.ac.thmsmkt@acc.chula.ac.th ติดต่อได้ที่


ดาวน์โหลด ppt Master of Science in Marketing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ( ภาคนอกเวลาราชการ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google