งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย www.chemistry.sc.chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย www.chemistry.sc.chula.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย www.chemistry.sc.chula.ac.th

2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี เปิดสอน 4 แขนงวิชา ได้แก่ เคมีฟิสิกัล เคมีวิเคราะห์ เคมี อินทรีย์ และเคมีอนินทรีย์  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ตอนเรียนปกติและ นอกเวลาราชการ )  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสู ตร หน่วยกิตเวลา ศึกษา วิชา เรียน วิทยานิพ นธ์ รวม ( ปี ) วท. ม. 1422362-4 วท. ด. โท ไป เอก 1236483-5 วท. ด. ตรี ไป เอก 2448724-8 www.chemistry.sc.chula.ac.th

3 ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย www.chemistry.sc.chula.ac.th  ทุนจากภาควิชาเคมี ได้แก่ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนผู้ช่วยสอน ทุนเสนอผลงานวิชาการ ( สามารถ สมัครขอรับทุนได้ทุกประเภท )  ทุนผู้ช่วยวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยวิจัย  ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เช่น  ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา  ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  ทุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ  ทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น  ทุนการศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก )  ทุนจาก สกอ

4 การสมัคร เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดได้ จาก  www.grad.chula.ac.th  www.chemistry.sc.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-7596 ถึง 7 โทรสาร 02-218-7598


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย www.chemistry.sc.chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google