งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

2  ห้องบรรยาย : CS201, CS203, CS205  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ + ห้องสมุด : CS105  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย : CS202  ห้องปฏิบัติการนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 : CS204  ห้องโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : CS206  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร BSc : BSc0602 (88 ที่นั่ง ), BSc0603 (120 ที่นั่ง ), BSc0604 (96 ที่นั่ง ), BSc0605 (96 ที่นั่ง ), BSc0606 (56 ที่นั่ง ) ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

3 ห้องบรรยายปริญญาตรี CS201 (90 ที่นั่ง )

4 ห้องบรรยายปริญญาตรี / โท CS203 (40 ที่นั่ง )

5 ห้องบรรยายปริญญาโท / เอก CS205 (32 ที่นั่ง )

6 ห้องปฏิบัติการปริญญาตรี ปี 4 CS105 (64 เครื่อง )

7 ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย CS202 (20 เครื่อง )

8 ห้องปฏิบัติการปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 CS204 (9 เครื่อง )

9  ห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์ : CS207 Artificial Intelligence Research (AIR)  ห้องวิจัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัย ประยุกต์ : CS207 Information Systems Technology and Applied Research (i STAR)  ห้องวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : CS209 Computer System and Networking (CSN)  ห้องวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ : CS209 Software Engineering and Applications (SEA) ห้องวิจัย

10 ห้องวิจัย AIR + i STAR CS207 (10 เครื่อง )  AI / GIS  Image Processing  Data Mining  Bioinformatics Artificial Intelligence Research  Information Management  Database/Data Warehouse  Internet Computing  Internet Technology & Application Information Systems Technology and Applied Research

11 ห้องวิจัย Network + SE CS209 (30 เครื่อง )  Computer Security  Authentication and Authorization System  Intrusion Detection and Prevention  SOA : Service-Oriented and Architecture  Web Services Testing  Knowledge Management Software Engineering and Applications Computer System and Networking

12  www.cs.psu.ac.th เว็บไซต์ภาควิชาฯ  staff.cs.psu.ac.th เว็บไซต์บุคลากร ของภาควิชาฯ  gallery.cs.psu.ac.th เว็บไซต์รวมภาพ กิจกรรมของภาควิชาฯ  meeting.cs.psu.ac.th ระบบ E-Meeting ของภาควิชาฯ  ftp.cs.psu.ac.th ระบบจัดส่งการบ้านของ ภาควิชาฯ  ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ( ลิงค์จาก หน้าเว็บไซต์ภาควิชาฯ )  ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ภายในภาควิชาฯ (Google Calendar)  lang.cs.psu.ac.th เครื่องเซิร์ฟเวอร์ FreeBSD สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมบน UNIX ด้วย gcc, g++ และ java  research.cs.psu.ac.th Web Server กลุ่ม งานวิจัยของภาควิชาฯ ระบบงานที่ให้บริการภายใน ภาควิชา ฯ

13 อุปกรณ์ที่ใช้ใน การวิจัย  RFID1 ชุด  Finger Print7 ชุด  Barcode Reader2 ชุด  GPS 3 ชุด  Robot8 ชุด  ออสซิโลสโคป 1 ชุด  Macintosh7 เครื่อง

14 หน่วยคอมพิวเตอร์ ภาค วิชาฯ สมาชิก นายพลชัย ลพา นุสรณ์ น. ส. วรรณรักษ์ นุ รักษ์ นายชัยวัฒน์ พานิชกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศ อ. นิธิ ทะนนท์ ที่ ปรึกษ า

15  วางแผนเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและความ ปลอดภัยของข้อมูลภาควิชาฯ  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้เครือข่ายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการ สอนของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ  ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของระบบ เครือข่าย  พัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ และพัฒนา ระบบเว็บไซต์ของภาควิชาฯ หน้าที่ หน่วยคอมพิวเตอร์ ภาค วิชาฯ

16 Computer Science


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google