งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกเรียนได้ 2 แบบ  แบบที่ทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา หรืออาจเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตาม คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกเรียนได้ 2 แบบ  แบบที่ทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา หรืออาจเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตาม คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกเรียนได้ 2 แบบ  แบบที่ทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา หรืออาจเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตาม คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต  แบบที่ต้องผ่านการเรียนรายวิชาบังคับ วิชาเลือกและ วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี โครงสร้างของ หลักสูตร

2  สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เทียบเท่า และ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ คุณสมบัติ ของ ผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ปริญญาตรี  สำเร็จ ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

3 1. ทุนจากมหาวิทยาลัย เช่น ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ และกลุ่มวิทยานิพนธ์ เงินทุนบัณฑิตวิทยาลัย 2. ทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)  ทุนทำวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) 3. ทุนค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย  ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.)  ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย (TGIST)  ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) 4. ทุนผู้ช่วยสอน / ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

4 เลขานุการหลักสูตรชีว เวชเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัช ศาสตร์ จุฬาฯ โทร 0-2218-8371 โทรสาร 0-2218-8375 Email: Maneewan.S@chula.ac. th http://www.pharm.chu la.ac.th/biochem/ 1. การวิจัยด้านชีวเวชและสารชีวโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biomedicinal/Bioactive Biomolecule Research ) 2. สารชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Biomolecules on Drug Development) 3. การวิจัยเทคนิคในการสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางชีวภาพ (Bioassay/Biochemical analysis and Diagnosis Research) 4. ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Biology and Genetic Engineering) ขอบเขต งานวิจัย ขอบเขต งานวิจัย สนใจข้อมูล เพิ่มเติมติดต่อ


ดาวน์โหลด ppt เลือกเรียนได้ 2 แบบ  แบบที่ทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา หรืออาจเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตาม คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google