งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ศึกษาการใช้ Social Media ในการ จัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ลักษณะเด็น การเลือกใช้ การ ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางการ ศึกษาผ่าน Social Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ศึกษาการใช้ Social Media ในการ จัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ลักษณะเด็น การเลือกใช้ การ ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางการ ศึกษาผ่าน Social Media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ศึกษาการใช้ Social Media ในการ จัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ลักษณะเด็น การเลือกใช้ การ ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางการ ศึกษาผ่าน Social Media พร้อมทั้ง จัดทำโครงงานในการออกแบบและ ผลิต Social Media ที่เหมาะสมกับ การจัดการศึกษา ในรูปแบบของ Weblog

3  ความหมายของ Social Media  ลักษณะของ Social Media  ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ Social Media  การออกแบบ ผลิต และนำ Social Media มาใช้ในการจัดการศึกษา

4  นักศึกษา สาขาเทคโนโลยี การศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา

5 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที

6  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ Social Media กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ใน การจัดการศึกษาได้  สามารถเลือก และออกแบบ Social Media ที่เหมาะสม ในการจัดการศึกษาได้  สามารถพัฒนารูปแบบการใช้ Social Media ที่ เหมาะสมกับการจัดการศึกษาได้  สามารถนำเสนอรูปแบบของ Social Media ที่ ออกแบบและผลิตเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบ ของ Blog ได้

7 คำถามสร้างพลัง คิด การศึกษามีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำ หน่วย เทคโนโลยีช่วยในการจัด การศึกษาได้อย่างไร คำถามประจำบท Social Media มีลักษณะอย่างไร ? Social Media เปลี่ยนแปลงการจัด การศึกษาได้อย่างไร ? Blog จัดเป็น Social Media หรือไม่ ?

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt  ศึกษาการใช้ Social Media ในการ จัดการเรียนรู้โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ลักษณะเด็น การเลือกใช้ การ ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางการ ศึกษาผ่าน Social Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google