งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :: รศ. ดร. สนั่น จอกลอย รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ :: ศ. ดร. อารันต์ พัฒนโนทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบโครงการ :: รศ. ดร. สนั่น จอกลอย รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ :: ศ. ดร. อารันต์ พัฒนโนทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบโครงการ :: รศ. ดร. สนั่น จอกลอย รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ :: ศ. ดร. อารันต์ พัฒนโนทัย http://web3.dnp.go.th

2  กระบวนการในการ ดำเนินงาน ผลงาน ที่ได้ถึงปัจจุบัน  ปัญหาอุปสรรค  ความรู้สึกของ สมาชิกในกลุ่ม  บทเรียนจากการ ดำเนินงาน  แนวคิด ที่จะ ดำเนินการต่อไป

3  โครงการพัฒนาศักยภาพการ เขียนบทความวิจัยระดับ นานาชาติให้กับนักวิจัย ( โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน )  เป็นกระบวนการสร้างนักวิจัยที่ เน้น.... การพัฒนาตัวนักวิจัย โดยใช้ output ที่เป็น international paper เป็นตัวแกนในการพัฒนา

4  ต้นฉบับที่พร้อมส่งตีพิมพ์วารสารระดับ นานาชาติที่มี impact factor จำนวน ไม่ต่ำกว่า 20 เรื่อง  นักวิจัยที่มีความสามารถในการเขียน บทความวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ มี impact factor ได้  ได้ทีมวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการเขียน บทความวิจัยระดับนานาชาติ

5 วางแผนการ ดำเนินงาน การเลือก กลุ่มเป้าหมาย การเตรียม โครงการ หาผู้ร่วม สนับสนุน third party การตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

6  ประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การเขียน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ และวิเคราะห์ ตัวอย่างบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  การจัดกิจกรรมของ กลุ่มย่อยโดยให้แต่ละ กลุ่มย่อยจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

7  วิเคราะห์เบี้ย และ เตรียมและนำเสนอผล Concept paper  เตรียมต้นฉบับ และ นำเสนอความก้าวหน้า ส่วน Introduction และส่วน อื่นๆ  แนะนำการเขียนบทนำ การจับประเด็น จากกราฟ จากตาราง เพื่อให้ บทความมีความน่าสนใจ  ใช้ข้อคิดเห็นจากกลุ่ม เป็นตัวชี้ชี้แนะนำ

8  ร่วมวิจารณ์ต้นต้นฉบับ ทั้งในและนอกสถานที่  มีการบรรยาย อภิปรายใน หัวข้อที่สำคัญ เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น การเตรียมความพร้อมและ วิธีการส่งต้นฉบับไปยัง วารสารวิชาการ  จรรยาบรรณนักวิจัยที่เกี่ยวกับ การเขียนบทความ  การตอบสนองต่อผู้ตรวจอ่าน ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก วารสารวิชาการต่างๆ

9

10


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบโครงการ :: รศ. ดร. สนั่น จอกลอย รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ :: ศ. ดร. อารันต์ พัฒนโนทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google