งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าเรื่อง:โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าเรื่อง:โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าเรื่อง:โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ :: รศ.ดร.สนั่น จอกลอย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ :: ศ.ดร.อารันต์ พัฒนโนทัย

2 What to tell? กระบวนการในการดำเนินงาน ผลงานที่ได้ถึงปัจจุบัน
ปัญหาอุปสรรค ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม บทเรียนจากการดำเนินงาน แนวคิด ที่จะดำเนินการต่อไป

3 ที่มา: โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) เป็นกระบวนการสร้างนักวิจัยที่เน้น.... การพัฒนาตัวนักวิจัย โดยใช้ output ที่เป็น international paper เป็นตัวแกนในการพัฒนา

4 Expected output ต้นฉบับที่พร้อมส่งตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor จำนวน ไม่ต่ำกว่า 20 เรื่อง นักวิจัยที่มีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ได้ ได้ทีมวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

5 การเริ่มดำเนินการ หาผู้ร่วมสนับสนุนthird party วางแผนการดำเนินงาน
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมโครงการ หาผู้ร่วมสนับสนุนthird party การตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

6 กิจกรรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และวิเคราะห์ตัวอย่างบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว การจัดกิจกรรมของกลุ่มย่อยโดยให้แต่ละกลุ่มย่อยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7 กิจกรรม วิเคราะห์เบี้ย และเตรียมและนำเสนอผล Concept paper
เตรียมต้นฉบับ และนำเสนอความก้าวหน้าส่วน Introduction และส่วนอื่นๆ แนะนำการเขียนบทนำ การจับประเด็น จากกราฟ จากตาราง เพื่อให้บทความมีความน่าสนใจ ใช้ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป็นตัวชี้ชี้แนะนำ

8 กิจกรรม ร่วมวิจารณ์ต้นต้นฉบับ ทั้งในและนอกสถานที่
มีการบรรยาย อภิปรายในหัวข้อที่สำคัญ เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น การเตรียมความพร้อมและวิธีการส่งต้นฉบับไปยังวารสารวิชาการ จรรยาบรรณนักวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนบทความ การตอบสนองต่อผู้ตรวจอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารวิชาการต่างๆ

9

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เล่าเรื่อง:โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google