งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผลงานวิชาการเป็นงานที่ ท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิชาการให้เป็นรูปธรรม  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักฐานเชื่อถือได้  มีลำดับถูกต้องเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผลงานวิชาการเป็นงานที่ ท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิชาการให้เป็นรูปธรรม  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักฐานเชื่อถือได้  มีลำดับถูกต้องเป็นสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียนผลงานวิชาการเป็นงานที่ ท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิชาการให้เป็นรูปธรรม  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักฐานเชื่อถือได้  มีลำดับถูกต้องเป็นสำคัญ  เป็นสาระสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องให้รับรู้ เข้าใจรวมทั้งได้ประโยชน์

3 ข้อเขียนทางวิชาการต้องยึดหลัก สำคัญ  ต้องเป็นข้อมูลหรือความรู้ใหม่  เป็นความจริง  มีความสำคัญ  เข้าใจได้ง่าย

4 การเตรียมการเพื่อการเขียน ผลงานวิจัย  วางแผนการเขียน  เขียนโครงร่าง  ลงมือเขียน  ประเมิน ตรวจ แก้ไข  ปรับปรุง เขียนใหม่

5 การเขียนต้องเตรียมคำถามเพื่อ คำตอบ 1. ต้องการจะบอกให้ผู้อ่านรู้และทราบเรื่องอะไร 2. ทำไมจึงจะเขียนเรื่องนี้ มีความสำคัญอย่างไร มีคุณค่าเพียงใด 3. จะเขียนให้ใครอ่าน 4. ใครคือผู้เขียนจะเขียนร่วมกับใคร 5. ลักษณะของผลงานเป็นอย่างไร มีรูปแบบ กำหนดไว้อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีโครงร่างหัวข้อ สำคัญอย่างไร 6. มีข้อมูลอะไรบ้าง

6 การเขียนต้องเตรียมคำถามเพื่อ คำตอบ 6. มีข้อมูลอะไรบ้าง ( ต่อ ) ต้องตอบคำถาม เหล่านี้  เหตุผลและความสำคัญที่มาของเรื่อง  วัตถุประสงค์ของการเขียน  มีวิธีการอย่างไร  มีข้อมูลตรงตามสาระสำคัญหรือไม่  มีผลที่ได้จากการคำนวณ วิเคราะห์พร้อม หรือไม่  มีเอกสารอ้างอิงครบถ้วนหรือไม่ 7. มีแผนการเขียนอย่างไร กำหนดไว้เช่นไร แล้วเสร็จอย่างไร

7 ปัญหาอุปสรรคในการเขียน  ขาดการฝึกฝน  ไม่ฝึกปฏิบัติ  ไม่รู้จักเลียนแบบ  ไม่มีประสบการณ์  ขาดความมั่นใจ

8 ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาพิจารณา  ต้องบังคับใจตนเองให้เขียนให้ได้และเขียน ให้ได้อย่างต่อเนื่อง  ทำโครงร่างตามลำดับความคิดว่าจะเสนอ อะไรตามลำดับของสาระสำคัญ แล้วเขียน ขยายความตามลำดับ  เขียนครั้งแรกแล้วจำต้องปรับปรุงแก้ไขเมื่อ ตรวจทานการแก้ไขปรับปรุงจะทำให้ดีขึ้น เสมอ  เริ่มจากส่วนที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด มากที่สุด และง่ายที่สุดก่อนแล้วจึงจะมาเรียงลำดับให้ เป็นไปตามลำดับ และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ กำหนด

9 ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาพิจารณา ( ต่อ )  กรณีมีผู้ร่วมทำผลงาน ให้ผู้ร่วมผลงาน ตรวจทาน ปรับปรุงแก้ไข วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้ได้ข้อเขียนทึ่ถูกต้องสมบูรณ์  ควรที่จะให้ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มี ประสบการณ์อ่านและวิจารณ์เพื่อจะได้ ข้อคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ มาตรฐาน

10 แนวทางในการจัดทำผลงาน  ผลงานจะออกมาเป็นรูปธรรมได้ต้องผ่าน กระบวนการ คือ  การคิด  การเตรียมการ  การฝึกปฏิบัติ  การจัดทำ  การเขียน

11 จาก เทคนิคการเขียนผลงานทาง วิชาการให้ได้มาตรฐาน โดยศาสตราจารย์ ดร. เวคิน นพนิตย์


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผลงานวิชาการเป็นงานที่ ท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิชาการให้เป็นรูปธรรม  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล  มีหลักฐานเชื่อถือได้  มีลำดับถูกต้องเป็นสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google