งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผลงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผลงานวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผลงานวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน

2 การเขียนผลงานวิชาการเป็นงานที่ท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้เป็นรูปธรรม
ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักฐานเชื่อถือได้ มีลำดับถูกต้องเป็นสำคัญ เป็นสาระสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้รับรู้ เข้าใจรวมทั้งได้ประโยชน์

3 ข้อเขียนทางวิชาการต้องยึดหลักสำคัญ
ต้องเป็นข้อมูลหรือความรู้ใหม่ เป็นความจริง มีความสำคัญ เข้าใจได้ง่าย

4 การเตรียมการเพื่อการเขียนผลงานวิจัย
วางแผนการเขียน เขียนโครงร่าง ลงมือเขียน ประเมิน ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง เขียนใหม่

5 การเขียนต้องเตรียมคำถามเพื่อคำตอบ
1.ต้องการจะบอกให้ผู้อ่านรู้และทราบเรื่องอะไร 2.ทำไมจึงจะเขียนเรื่องนี้ มีความสำคัญอย่างไร มีคุณค่าเพียงใด 3.จะเขียนให้ใครอ่าน 4.ใครคือผู้เขียนจะเขียนร่วมกับใคร 5.ลักษณะของผลงานเป็นอย่างไร มีรูปแบบกำหนดไว้อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีโครงร่างหัวข้อสำคัญอย่างไร 6.มีข้อมูลอะไรบ้าง

6 การเขียนต้องเตรียมคำถามเพื่อคำตอบ
6.มีข้อมูลอะไรบ้าง (ต่อ) ต้องตอบคำถามเหล่านี้ เหตุผลและความสำคัญที่มาของเรื่อง วัตถุประสงค์ของการเขียน มีวิธีการอย่างไร มีข้อมูลตรงตามสาระสำคัญหรือไม่ มีผลที่ได้จากการคำนวณ วิเคราะห์พร้อมหรือไม่ มีเอกสารอ้างอิงครบถ้วนหรือไม่ 7.มีแผนการเขียนอย่างไร กำหนดไว้เช่นไร แล้วเสร็จอย่างไร

7 ปัญหาอุปสรรคในการเขียน
ขาดการฝึกฝน ไม่ฝึกปฏิบัติ ไม่รู้จักเลียนแบบ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความมั่นใจ

8 ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาพิจารณา
ต้องบังคับใจตนเองให้เขียนให้ได้และเขียนให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำโครงร่างตามลำดับความคิดว่าจะเสนออะไรตามลำดับของสาระสำคัญ แล้วเขียนขยายความตามลำดับ เขียนครั้งแรกแล้วจำต้องปรับปรุงแก้ไขเมื่อตรวจทานการแก้ไขปรับปรุงจะทำให้ดีขึ้นเสมอ เริ่มจากส่วนที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด มากที่สุดและง่ายที่สุดก่อนแล้วจึงจะมาเรียงลำดับให้เป็นไปตามลำดับ และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

9 ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาพิจารณา(ต่อ)
กรณีมีผู้ร่วมทำผลงาน ให้ผู้ร่วมผลงานตรวจทาน ปรับปรุงแก้ไข วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อเขียนทึ่ถูกต้องสมบูรณ์ ควรที่จะให้ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์อ่านและวิจารณ์เพื่อจะได้ข้อคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน

10 แนวทางในการจัดทำผลงาน
ผลงานจะออกมาเป็นรูปธรรมได้ต้องผ่านกระบวนการ คือ การคิด การเตรียมการ การฝึกปฏิบัติ การจัดทำ การเขียน

11 จาก เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน
โดยศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผลงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google