งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204406 Business Database หน่วยกิต 3(3-0-6) บรรยาย : วันพุธ เวลา 13:00- 16:00 น. ห้อง B1207 ses/204406/204406.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204406 Business Database หน่วยกิต 3(3-0-6) บรรยาย : วันพุธ เวลา 13:00- 16:00 น. ห้อง B1207 ses/204406/204406.htm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204406 Business Database หน่วยกิต 3(3-0-6) บรรยาย : วันพุธ เวลา 13:00- 16:00 น. ห้อง B1207 http://www.sut.ac.th/socialtech/cour ses/204406/204406.htm

2 วัตถุประสงค์รายวิชา นักศึกษาสามารถ  อธิบายความหมาย ประเภท และลักษณะ ของข้อมูลธุรกิจได้  อธิบายวิธีการจัดการฐานข้อมูลได้  วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นใน การใช้ฐานข้อมูลธุรกิจได้  กำหนดรายละเอียดลักษณะของข้อมูลธุรกิจ เบื้องต้นได้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง ฐานข้อมูลธุรกิจได้

3 หนังสืออ้างอิง  ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล, Database Design & Development, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี : นครราชสีมา, 2547.

4 หนังสืออ้างอิง  Begg and Connolly, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4 th, Pearson Education, 2004  เอกสารอ่านเพิ่มเติม

5 Course Web Site  http://www.sut.ac.th/socialtech/cou rses/204406/204406.htm

6 วัตถุประสงค์รายวิชา นักศึกษาสามารถ  อธิบายความหมาย ประเภท และลักษณะ ของข้อมูลธุรกิจได้  อธิบายวิธีการจัดการฐานข้อมูลได้  วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นใน การใช้ฐานข้อมูลธุรกิจได้  กำหนดรายละเอียดลักษณะของข้อมูลธุรกิจ เบื้องต้นได้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง ฐานข้อมูลธุรกิจได้

7 Business Database Accounting Marketing Economics Business Management Production Management Financial Management Human Resource Management MIS

8 Business Database  ฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลและองค์การธุรกิจ  การออกแบบฐานข้อมูลธุรกิจ  การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ  Web Database  Data Warehouse  Data Mining  E-Business Database

9 Business Database Elementary/Transaction Data Operation and Support Decision Making Strategy Marketing Finance Management Manufacturing Manage/Integrate/Analyze/Plan

10 Business Database  ฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลและองค์การธุรกิจ  การออกแบบฐานข้อมูลธุรกิจ  การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ  Web Database  Data Warehouse  Data Mining  E-Business Database

11 กิจกรรม : โครงงานวิจารณ์  บริษัท / หน่วยงานที่คาดว่าจะติดต่อ  เหตุผลที่เลือกหน่วยงานนั้น  ฐานข้อมูลที่คาดว่าจะพัฒนา  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ ฐานข้อมูลดังกล่าว  อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt 204406 Business Database หน่วยกิต 3(3-0-6) บรรยาย : วันพุธ เวลา 13:00- 16:00 น. ห้อง B1207 ses/204406/204406.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google