งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

93343 หลักโภชน ศาสตร์ และอาหารสัตว์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Principles of Animal Nutrition and Feeds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "93343 หลักโภชน ศาสตร์ และอาหารสัตว์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Principles of Animal Nutrition and Feeds."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 93343 หลักโภชน ศาสตร์ และอาหารสัตว์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Principles of Animal Nutrition and Feeds

2 คำอธิบายชุดวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารอาหาร กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารอาหาร และโภชนะชนิดต่างๆ หลักโภชนะ ความต้องการด้าน โภชนาการของสัตว์เลี้ยงและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ความต้องการ การใช้สารอาหารของร่างกาย ลักษณะ ทางโภชนาการของวัตถุดิบชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้เป็น อาหารสัตว์หลักการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ อาหารสัตว์เบื้องต้น การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการประกอบสูตรอาหาร และการผสมอาหาร

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสรีรวิทยาของระบบ การย่อยอาหารของ สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง 2. เพื่อให้มีความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ หลักโภชนาการของสัตว์ เลี้ยง หลักโภชนาการของสัตว์ เลี้ยง 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทาง โภชนาการของวัตถุดิบชนิด ต่างๆ ที่นำ มาใช้เป็นอาหารสัตว์ มาใช้เป็นอาหารสัตว์

4 วัตถุประสงค์ 4. เพื่อสามารถวิเคราะห์และ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร สัตว์เบื้องต้น 5. เพื่อสามารถเตรียมวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ประกอบสูตร อาหารและผสมอาหารสัตว์

5 หน่วยที่ประเด็นเนื้อหา 1 กายภาพและสรีรวิทยาของ กายภาพและสรีรวิทยาของ ระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหาร 2, 3 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ อาหารและ หลักโภชนศาสตร์สัตว์ อาหารและ ความต้องการโภชนะ ความต้องการโภชนะ 4, 5, 6, 7 วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม

6 หน่วยที่ประเด็นเนื้อหา 8, 9 คุณภาพ การตรวจสอบ และ คุณภาพ การตรวจสอบ และ การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ 10, 11 การประกอบสูตรและกระบวนการ การประกอบสูตรและกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ 12, 13, 14 พืชอาหารสัตว์ ทุ่งหญ้า การปรับปรุง พืชอาหารสัตว์ ทุ่งหญ้า การปรับปรุง คุณภาพและเก็บถนอมอาหารหยาบ คุณภาพและเก็บถนอมอาหารหยาบ 15 ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์

7 สื่อการศึกษา สื่อการศึกษา สื่อการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ รายการวิทยุ 10 รายการๆ ละ 20 นาที รายการวิทยุ 10 รายการๆ ละ 20 นาที รายการโทรทัศน์ 3 รายการๆ ละ 30 นาที รายการโทรทัศน์ 3 รายการๆ ละ 30 นาที

8 กิจกรรมประจำชุดวิชา กิจกรรมประจำชุดวิชา กิจกรรมประเมินตนเองก่อน เรียน กิจกรรมประเมินตนเองก่อน เรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง กิจกรรมท้ายเรื่อง กิจกรรมประเมินตนเองหลัง เรียน กิจกรรมประเมินตนเองหลัง เรียน ค้นคว้าเอกสารหรือหนังสือ ต่างๆ ค้นคว้าเอกสารหรือหนังสือ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สื่อการศึกษา

9 วิธีการศึกษา ศึกษาแผนการสอนประจำ หน่วย และศึกษา ศึกษาแผนการสอนประจำ หน่วย และศึกษา เนื้อหาในแต่ละตอน ศึกษา หัวเรื่อง แนวคิด เนื้อหาในแต่ละตอน ศึกษา หัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ ทำกิจกรรมประเมินตนเอง ก่อนเรียน ทำกิจกรรมประเมินตนเอง ก่อนเรียน อ่านเนื้อหาสาระในเอกสาร การสอนอย่าง อ่านเนื้อหาสาระในเอกสาร การสอนอย่าง ละเอียด ละเอียด

10 วิธีการศึกษา ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง เมื่ออ่านจบหน่วยแล้วทำ กิจกรรม เมื่ออ่านจบหน่วยแล้วทำ กิจกรรม ประเมินตนเองหลังเรียน ประเมินตนเองหลังเรียน ชมวีดิทัศน์ประจำชุดวิชา เพิ่มเติม ชมวีดิทัศน์ประจำชุดวิชา เพิ่มเติม

11 การประเมินผลการศึกษา เข้าสอบ ณ สนามสอบที่จัดไว้ที่ เข้าสอบ ณ สนามสอบที่จัดไว้ที่ ศูนย์บริการการศึกษาตามวันและ ศูนย์บริการการศึกษาตามวันและ เวลาที่กำหนด เวลาที่กำหนด

12 การสอนเสริม ชุดวิชา หลักโภชนศาสตร์ และอาหารสัตว์

13 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 หน่วยที่สอนเสริมหน่วยที่ 1- หน่วยที่ 7 หน่วยที่สอนเสริมหน่วยที่ 1- หน่วยที่ 7 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 หน่วยสอนเสริมที่ 8-11 และ 14 หน่วยสอนเสริมที่ 8-11 และ 14

14 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 1 กายวิภาคและสรีระวิทยาของ ระบบ กายวิภาคและสรีระวิทยาของ ระบบ การย่อยอาหารสัตว์ การย่อยอาหารสัตว์ หลักโภชนศาสตร์สัตว์ หลักโภชนศาสตร์สัตว์ อาหารและความต้องการด้าน โภชนาการ อาหารและความต้องการด้าน โภชนาการ ของสัตว์ ของสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภท พลังงาน วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภท พลังงาน และโปรตีน และโปรตีน

15 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภท วิตามิน วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภท วิตามิน และแร่ธาตุ และแร่ธาตุ สารเสริมในอาหารสัตว์ สารเสริมในอาหารสัตว์ วัสดุเศษเหลือและผลพลอย ได้ทาง วัสดุเศษเหลือและผลพลอย ได้ทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

16 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 2 คุณภาพของวัตถุดิบอาหาร สัตว์และ คุณภาพของวัตถุดิบอาหาร สัตว์และ การตรวจสอบ การตรวจสอบ การประเมินคุณค่าอาหาร สัตว์ การประเมินคุณค่าอาหาร สัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหาร สัตว์ กระบวนการผลิตอาหาร สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพและ เก็บถนอม การปรับปรุงคุณภาพและ เก็บถนอม อาหารหยาบ อาหารหยาบ

17 นักศึกษาควรจะทำอะไรบ้าง ? ทำแบบประเมินผลตนเอง ก่อนเรียน / ทำแบบประเมินผลตนเอง ก่อนเรียน / ศึกษาเอกสารการสอนมา ก่อน ศึกษาเอกสารการสอนมา ก่อน มีปัญหาสามารถสอบถาม ข้อเสนอแนะ มีปัญหาสามารถสอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ได้ที่ โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์สายตรง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

18 นักศึกษาควรจะทำอะไรบ้าง ? http://www.stou.ac.th/etutorials/ webboard/question.asp?GID= 8 หรือ http://course.stou.ac.th/atutor/login.php http://course.stou.ac.th/atutor/login.php E mail: BOONYARIT_M@HOTMAILCOM E mail: BOONYARIT_M@HOTMAILCOM


ดาวน์โหลด ppt 93343 หลักโภชน ศาสตร์ และอาหารสัตว์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Principles of Animal Nutrition and Feeds.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google