งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Lecture 2 Binary Image Processing. 2 Gray Scale and Color Image Gray = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Lecture 2 Binary Image Processing. 2 Gray Scale and Color Image Gray = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Lecture 2 Binary Image Processing

2 2 Gray Scale and Color Image Gray = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B

3 3 Gray Scale and Color Image

4 4 Histogram

5 5 Thresholding

6 6 Thresholding using Histogram

7 7 Thresholding by Photoshop Figure / Ground Separation แยกรูป (Figure) ออกจากพื้นหลัง (background) Algorithm for Threshold if(pixel[row][column].color >=100) pixel[row][column].color = 255 else pixel[row][column].color = 0

8 8 Properties of Binary Image (1) Area 0 means white (background)

9 9 Properties of Binary Image (2) Position of Object

10 10 Properties of Binary Image (2) Position of Object X= 2(1)+3(3)+4(3)+5(8)+6(5)+7(5)+8(2) = 2+9+12+40+30+35+16=144/27 = 5.33 = 5 Y= 2(1)+3(4)+4(5)+5(4)+6(3)+7(6)+8(3)+9(1) = 2+12+20+20+18+42+24+9 = 147/27 = 5.44 = 5 Position of object = (5,5)

11 11 Properties of Binary Image (3) Projection

12 12 Properties of Binary Image (3) Projection

13 13 Blob Coloring (region segment)

14 14 Neighboring System

15 15 Neighboring System

16 16 Line Segment Labeling mask

17 17 Blob coloring example mask Equivalent set

18 18 Run length encoding Binary image Start and length of 1 runs : row1 = (1,3) (7,2) (12,4) (17,2) (20,3) row2 = (5,13) (19,4) row3 = (1,3) (17,6) Length of 1 and 0 runs :row1 = (1,3) (0,3) (1,2) (0,3) (1,4) (0,1) (1,2) (0,1) (1,3) row2 = (0,4) (1,13) (0,1) (1,4) row3 = (1,3) (0,13) (1,6)

19 19 Chain Code Contour คือเส้นขอบที่แสดงถึงรูปร่างของวัตถุ ในภาพ Chain Code มีไว้สำหรับแสดงทิศทางที่ต่อเชื่อม ถึงกันของ edge point ที่เป็น Contour โดยใช้ ตัวเลข การหาทิศทางจาก Chain Code ให้หาทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา ในการหา Chain Code จะใช้ Mask 8 neighbors ซึ่งมีค่าดังนี้ X คือ pixel ปัจจุบัน

20 20 Chain Code ก่อนที่จะทำ Chain Code ของ Contour ใด ๆ จะต้อง ทำการหาขอบของภาพก่อน (Edge Detection) ซึ่งจะใช้ การหาขอบแบบใดก็ได้ เช่น Robert, Prewitt, Canny หลังจากทำ Edge Detection แล้วให้พิจารณา เฉพาะ pixel ที่เป็นขอบ เท่านั้นในการทำ Chain Code Edge Detection

21 21 Chain Code (Example) Edge Contour Chain Code 6(2), 5(3), 4(1), 3(1), 5(5), 7(1), 6(1), 5(2), 7(1), 6(1), 8(1), 7(2), 1(1), 2(2), 8(2), 1(2), 2(1),4(1), 2(1),1(2), 8(4), 2(3),4(1), 2(1), 4(1), 3(2), 5(2) สามารถสรุป Chain code ดังนี้

22 22 Project ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เขียน โปรแกรม OCR ด้วยภาษาโปรแกรม อะไรก็ได้ ( ยกเว้น matlab) เพื่ออ่านภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z, A-Z, 0-9, สัญลักษณ์สำคัญต่าง ๆ ที่ได้จากภาพจากการ scan โดย scanner โดยให้ใช้ตัวอักษร Arial ขนาด 12 ตัวปกติ โดย Test image จะต้องไม่จำกัดบรรทัดในการอ่าน และ output ที่ออกมาจะต้องสามารถเว้นวรรค ขึ้น บรรทัดใหม่ได้เหมือน Test image นักศึกษาต้องทำรายงานการเขียนโปรแกรมพร้อมบอก Algorithm และแนวคิดต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม และต้อง present หน้าชั้นเรียนด้วย ( ทุกคนในกลุ่ม ) ส่งก่อนสอบ Final หนึ่งสัปดาห์

23 23 Assignment2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมกลุ่มละ 2 คน โดยให้ทำการ รับภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ Arial ขนาด 12 เข้ามา โดยรับกี่บรรทัดก็ได้ แล้วให้ทำการตัดบรรทัด แต่ละ บรรทัดออกมาโดยใช้วิธี Horizontal Projection โดยแต่ ละบรรทัดที่ตัดออกมาได้นั้นให้ Save ออกมาเป็นไฟล์ ภาพของแต่ละบรรทัดที่ตัดได้


ดาวน์โหลด ppt 1 Lecture 2 Binary Image Processing. 2 Gray Scale and Color Image Gray = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google