งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อนวัตกรรม เครื่องเขย่าถุง เลือด ชื่อผู้ประดิษฐ์นายอุดม สุวรรณา งานการพยาบาลวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ประดิษฐ์สำเร็จใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อนวัตกรรม เครื่องเขย่าถุง เลือด ชื่อผู้ประดิษฐ์นายอุดม สุวรรณา งานการพยาบาลวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ประดิษฐ์สำเร็จใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อนวัตกรรม เครื่องเขย่าถุง เลือด ชื่อผู้ประดิษฐ์นายอุดม สุวรรณา งานการพยาบาลวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ประดิษฐ์สำเร็จใช้งาน 5 ตุลาคม 2549 ระยะเวลาการใช้งาน 5 ตุลาคม 2549 ถึง ปัจจุบันใช้กับผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อเดือน สถานที่ดำเนินการ หน่วยการพยาบาลวิสัญญี ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 หลักการและเหตุผล การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ( Open heart surgery ) มีการเก็บ เลือดผู้ป่วยไว้ก่อนผ่าตัด ( acute hemodilution ) และนำ กลับมาให้หลังผ่าตัดเสร็จ เพื่อลดการใช้เลือดและ ส่วนประกอบของเลือด จำเป็นต้องใช้บุคลากร 1 คน มา เขย่าถุงเลือดขณะเก็บเลือดเพื่อให้เลือดผสมกับยากันการ แข็งตัวของเลือดได้ดี จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้เกิด ปัญหาดังนี้ 1. เสียเวลาบุคลากรในการทำงานดูแลผู้ป่วยด้านอื่น 1 คน 2. การเขย่าเลือดไม่สม่ำเสมอบางครั้งทำให้เกิดก้อนเลือด ( clot blood ) 3. วิสัญญีแพทย์และพยาบาลทำงานไม่สะดวกเนื่องจากสาย ยางที่ต่อจากถุงเลือดเข้าผู้ป่วยมีความยาวจำกัดจึง จำเป็นที่ ผู้เขย่าเลือดต้องทำงานใกล้กับผู้ป่วย ส่งผลให้กีดขวางการ ทำงานของบุคลากรท่านอื่น

4 หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นวิธีประดิษฐ์เครื่องเขย่า ถุงเลือด โดยนำหลักการทำงานของ มอเตอร์ปัดน้ำฝนมา ประยุกต์ประกอบกับข้อเหวี่ยง มีการทำงานจากการกระดกของข้อเหวี่ยง แล้ว ประกอบกล่องสี่เหลี่ยมบรรจุ ส่วนประกอบทั้งหมดไว้ภายใน ทำสวิทซ์เปิด – ปิด ไว้ภายนอก ต่อสายไฟ ออกมาเป็นปลั๊กไฟภายนอก เมื่อต้องการใช้งานให้ เสียบปลั๊กไฟแล้วกดสวิทซ์ เปิด เครื่องจะทำงานโดยการกระดกขึ้นลงของข้อ เหวี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

5 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนุชนารถ บุญจึงมงคล คุณบงกช ธิติบดินทร์

6 รูปภาพการเขย่าเลือดก่อนทำ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

7 วัตถุประสงค์ 1. ประดิษฐ์เครื่องเข่าเลือดใช้งานได้ดี ใช้ง่าย สะดวก ราคาถูก 2. ลดการทำงานของบุคลากร 3. ไม่พบปัญหาการเกิดก้อนเลือด 4. บุคลากรมีความพึงพอใจ 5. การทำงานของวิสัญญีแพทย์ และพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

8 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ 1. มอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์ 2. ตลับลูกปืนทำเป็นข้อเหวี่ยง 3. สวิทซ์ 4. สายไฟ + ปลั๊กไฟ 5. แผ่นไม้ขนาด 6 * 8 นิ้ว จำนวน 5 แผ่น 6. แกนเหล็ก 7. แผ่นไม้ขนาด 5.5 * 7.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

9 วิธีทำ ร่างรูปแบบการทำงานของเครื่องเขย่าเลือด นำรูปแบบที่ได้ไปปรึกษาช่างอีเลคโทรนิคส์ ต่อเชื่อมโครงร่าง ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้า ชุดกัน ประกอบกล่องสี่เหลี่ยม นำอุปกรณ์ที่ประกอบ เป็นชุดวางภายในกล่องสี่เหลียม นำแผ่นไม้ เจาะรูตรงกลางด้านยาวใส่แกน เหล็กทำเป็นคานวางบนแผ่นไม้ ต่อสายไฟและปลั๊กไฟ

10 วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กไฟ 2. กดสวิทซ์เครื่องจะทำงานโดยข้อเหวี่ยงขยับ ขึ้นลง ทำให้ไปชนกับคานไม้ ทำให้ คาน ไม้กระดกขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอ 3. นำถุงเลือดที่ต่อจากผู้ป่วยไปวางไว้ตรงแผ่น ไม้ที่ทำเป็นคาน ก็จะทำให้ถุงเลือดถูกเขย่า ตลอดเวลา

11 ผลที่ได้รับ 1. ลดการทำงานของบุคลากร 2. การทำงานของวิสัญญีแพทย์ และพยาบาลเป็นไปด้วย ความสะดวก 3. ได้เครื่องเข่าถุงเลือดที่มีประสิทธิภาพสามารถเก็บเลือด ของผู้ป่วยไว้ใช้หลังผ่าตัด โดยไม่พบการเกิดก้อนเลือดที่ แข็งตัว และไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดง ซึ่งได้ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด เรื่องการสังเกตการ แตกของของเม็ดเลือดแดงทำได้โดยการตั้งทิ้งไว้จนน้ำ เลือดกับเม็ดเลือดแยกชั้นกัน ให้สังเกตน้ำเลือดถ้าเป็นสี เหลืองอ่อนก็แสดงว่าไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกแต่ถ้า น้ำ เลือดเป็นสีแดง ก็แสดงว่ามีเม็ดเลือดแดงแตก ซึ่งตั้งแต่ ใช้งานมาไม่มีปัญหาเหล่านี้เลย 4. มีเครื่องเขย่าเลือดที่ราคาถูก (2,000 บาท ) ใช้ง่าย สะดวก 5. บุคลากรมีความพึงพอใจ

12 รูปภาพหลังทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

13 ขณะใช้งานจริง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อนวัตกรรม เครื่องเขย่าถุง เลือด ชื่อผู้ประดิษฐ์นายอุดม สุวรรณา งานการพยาบาลวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ประดิษฐ์สำเร็จใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google