งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม
4-Apr-17 [Title of the course] ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม การบันทึกการสอนบรรยายโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ The Course title slide identifies the course. It helps learners confirm that they have launched the right course and motivates them to dive right into learning. Replace the Course title placeholder with the official name of the course. It should be the same as the one the learner selected to launch the course. In naming your course, strive for a short name that clearly communicates what the course does for the learner. Use terms that the learner will recognize before completing the course. Use the Course subtitle placeholder to elaborate on the title. Make the subtitle up to three lines long. Add any notices the learner should see before continuing, for example, a safety warning or the requirement for a security clearance. งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานแพทยศาสตรศึกษา Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

2 จุดเริ่มต้น-พัฒนา บันทึกวิดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์
ในระดับชั้นปี 2 และปี 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ เป็นต้นมา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
4-Apr-17 วัตถุประสงค์ [Title of the course] เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทบทวนความรู้ หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่านทางเครือข่าย Internet ตลอด 24 ชั่วโมง People are naturally curious about people, especially people they are asked to trust and rely on for their own success. Use an introduction slide such as this to: Put a face and a personality with the name of instructor. Establish the authority and credibility of the instructor and hence the course. Capitalize on the fame or reputation of the instructor associated with the course. Use a photograph that shows the instructor doing something relevant, rather than the typical drivers-license photo. Edit the description at the right of the photo to highlight the qualifications of the instructor. An academic audience may be more impressed with degrees and publications while an industry audience may be more interested in successful projects and awards. Instead of the instructor, you might want to introduce the course author, narrator, or subject-matter expert. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

4 การทำงานอยู่ภายใต้เกณฑ์ PDCA
4-Apr-17 การทำงานอยู่ภายใต้เกณฑ์ PDCA [Title of the course] โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้ : (Plan-Do-Check-Act) ปี บันทึกเป็นวิดีทัศน์ ม้วนวิดีทัศน์ ปี บันทึกเป็นวิดีทัศน์ แผ่นซีดี ปี ปัจจุบัน บันทึกเป็นวิดีทัศน์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง The Course objectives slide tells learners in detail what they will get out of taking the course. Use this slide to answer questions learners have about what the course accomplishes and to provide motivation for learners to complete the course. Tell people what they will individually gain by completing the course, without making a big deal about objectives. Include a relevant graphic to show what learners will be able to do after completing the course. You might, for example, show an attractively styled report, a smiling team, or a happy customer. In the bullet list, tell learners what they will be able to do (skill), come to understand (knowledge), or grow to feel (attitude). Emphasize benefits that learners will value. Ask yourself, “Can learners see how the objectives make them healthier, wealthier, or wiser?” If your learners are highly visual, consider replacing the bullet list with a series of appropriate pictures illustrating the outcomes you promise. ทำให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้น Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

5 ปัญหา การบันทึกวิดีทัศน์
4-Apr-17 ปัญหา [Title of the course] การบันทึกวิดีทัศน์ Use Articulate Engage interactions to help learners lock in the main ideas you have presented. Engage interactions will turn passive viewers into active learners. Compel learners to interact by prompting them to: Examine in greater detail each step of a process. Explore the relationship between timeline events through text, images and sound. Drill down into key elements of a diagram to better understand the main points. Because Engage will insert its own placeholder slide, you should delete this slide before publishing the course in Articulate Presenter. If you don’t have Articulate Engage, go to for more information about how to get it. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

6 ปัญหาที่พบในการบันทึกวิดีทัศน์
4-Apr-17 ปัญหาที่พบในการบันทึกวิดีทัศน์ [Title of the course] มีดังนี้ ภาพ ไม่คมชัดเท่าที่ควร เนื้อหาบทเรียน บางส่วนขาดหายไป การปฏิบัติงาน หลายขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 2วัน แผ่น ซีดี ประมาณ 1,350 แผ่น/ปี The Quiz introduction slide announces the course quiz and provides information the learner needs to begin the quiz. This slide covers the rules specific to the individual quiz. เจ้าหน้าที่ บันทึกวิดีทัศน์ 2 คน + ค่าล่วงเวลา Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

7 บันทึกการสอนบรรยายโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์
4-Apr-17 [Title of the course] บันทึกการสอนบรรยายโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ The Topic title slide marks the start of a section of your course. Use it like you might use a level-one heading in a document. The topic title should be sufficient to communicate the topic’s contents to most learners. Keep the title short and use the subtitle (up to three lines) to elaborate on the title. A good subtitle will imply what the learner gains in this topic. If the topic accomplishes a specific learning objective, you may want to imply that objective in the subtitle. If the actual content of your topic is short, only a slide or two, you may want to omit this slide. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

8 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
4-Apr-17 [Title of the course] ให้นักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการบันทึกการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงการบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบ Start กดปุ่ม F9 เริ่มบันทึก Stop กดปุ่ม F10 หยุดบันทึก Use the For more slide to provide learners with suggestions on how to continue learning about the subject of this course. Add or remove elements as needed. If you add additional elements, such as images or text, remember to give each element a Fade or some other animation effect. Also consider referring learners to job-aids, online discussion forums, Engage interaction tabs, blogs, knowledge bases, help desks, Webinars, and other sources of knowledge. To make links open referenced Web sites: Select the text you want as a link. Select Insert  Hyperlink or type Ctrl-K. Enter the Web address in the Address field. Click OK. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

9 ขั้นตอนการเตรียมการ (Plan)
4-Apr-17 ขั้นตอนการเตรียมการ (Plan) [Title of the course] ศึกษาและทดสอบโปรแกรมที่มีความเหมาะสม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และระบบเสียง อบรมขั้นตอนการบันทึกให้นักศึกษา Use the For more slide to provide learners with suggestions on how to continue learning about the subject of this course. Add or remove elements as needed. If you add additional elements, such as images or text, remember to give each element a Fade or some other animation effect. Also consider referring learners to job-aids, online discussion forums, Engage interaction tabs, blogs, knowledge bases, help desks, Webinars, and other sources of knowledge. To make links open referenced Web sites: Select the text you want as a link. Select Insert  Hyperlink or type Ctrl-K. Enter the Web address in the Address field. Click OK. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

10 4-Apr-17 ขั้นตอนการทำงาน (Do) [Title of the course] 5 4 นำไฟล์บันทึกการสอน เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 1 เจ้าหน้าที่ตัดต่อและ แปลงไฟล์ (1 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง) อาจารย์บรรยาย (เปิดสื่อการสอน) 3 2 หน้าที่ของนักศึกษา เมื่อเข้าสู่การบรรยาย - กดปุ่ม Record หน้าที่ของนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย - กดปุ่ม Stop Use the Course summary slide to recap the most important points of the course. Keep the points short and easy to remember. Summarize the content in short sentences or phrases. If a summary item is more than a few lines long, left align its text. Compare your Course summary slide to your Course objectives slide. The summary should not just restate the objectives, but should contain the key points necessary to accomplish those objectives. If you have more than five or six important points, consider breaking the course into multiple courses or reducing the coverage of the course. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

11 ผลที่ได้ (Check) 2.ลดขั้นตอน 1.ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ (ลดคน)
4-Apr-17 ผลที่ได้ (Check) [Title of the course] 1.ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ (ลดคน) ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของงานโสตฯ 2 คน/วัน ลดการใช้งานกล้องบันทึกวิดีทัศน์ 2 กล้อง/วัน 2.ลดขั้นตอน ลดการบันทึกวิดีทัศน์ ลดการแปลงไฟล์จากกล้องบันทึกวิดีทัศน์ไปเป็นแผ่นซีดี ลดขั้นตอนการบันทึกลงแผ่น ซีดี Use the For more slide to provide learners with suggestions on how to continue learning about the subject of this course. Add or remove elements as needed. If you add additional elements, such as images or text, remember to give each element a Fade or some other animation effect. Also consider referring learners to job-aids, online discussion forums, Engage interaction tabs, blogs, knowledge bases, help desks, Webinars, and other sources of knowledge. To make links open referenced Web sites: Select the text you want as a link. Select Insert  Hyperlink or type Ctrl-K. Enter the Web address in the Address field. Click OK. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

12 ผลที่ได้ (ต่อ) (Check)
4-Apr-17 ผลที่ได้ (ต่อ) (Check) [Title of the course] 3.ลดเวลา แบบเก่า บันทึกวิดีทัศน์ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน แบบใหม่ บันทึกหน้าจอคอมฯ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง 4.ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่บันทึกวิดีทัศน์ 50 บาท/ชม/คน (ประมาณ 16,000 บาท/ปี) ไม่ต้องใช้ซีดีประมาณ 1,350 แผ่น/ปี (ประมาณ 6,750 บาท/ปี) Use the For more slide to provide learners with suggestions on how to continue learning about the subject of this course. Add or remove elements as needed. If you add additional elements, such as images or text, remember to give each element a Fade or some other animation effect. Also consider referring learners to job-aids, online discussion forums, Engage interaction tabs, blogs, knowledge bases, help desks, Webinars, and other sources of knowledge. To make links open referenced Web sites: Select the text you want as a link. Select Insert  Hyperlink or type Ctrl-K. Enter the Web address in the Address field. Click OK. ลด 22,750 บาท/ปี Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

13 ข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์
4-Apr-17 ข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ [Title of the course] มีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถมองเห็นภาพอาจารย์ขณะสอนบรรยาย (สามารถแก้ไขได้) ต้องติดตั้งโปรแกรมบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สอนบรรยาย Use the For more slide to provide learners with suggestions on how to continue learning about the subject of this course. Add or remove elements as needed. If you add additional elements, such as images or text, remember to give each element a Fade or some other animation effect. Also consider referring learners to job-aids, online discussion forums, Engage interaction tabs, blogs, knowledge bases, help desks, Webinars, and other sources of knowledge. To make links open referenced Web sites: Select the text you want as a link. Select Insert  Hyperlink or type Ctrl-K. Enter the Web address in the Address field. Click OK. Copyright © NameOfTheOrganization. All rights reserved.

14 เปรียบเทียบการบันทึกวิดีทัศน์ กับ โปรแกรมบันทึก หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Check)
ผลจากการประเมินแบบ Rating scale 5 scale โดยนักศึกษาชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2550

15 ผลจากการบันทึก (Act) วิดีทัศน์จากการบันทึกด้วยกล้องวิดีทัศน์
วิดีทัศน์จากการบันทึกด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์

16 ขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์ และเจ้าหน้าที่ CAI ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ


ดาวน์โหลด ppt ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google