งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกการสอน บรรยายโดยใช้ โปรแกรมบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส 6 สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกการสอน บรรยายโดยใช้ โปรแกรมบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส 6 สร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกการสอน บรรยายโดยใช้ โปรแกรมบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://med-ed.psu.ac.th ส 6 สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส 6 สร้างสรรค์ / นวัตกรรม หมวด คอมพิวเตอร์ช่วย สอน งาน แพทยศาสตร ศึกษา

2 จุดเริ่มต้น - พัฒนา บันทึกวิดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์ ในระดับชั้นปี 2 และปี 3 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2544 เป็นต้นมา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษา ทบทวนความรู้ หลังสิ้นสุดการ เรียนการสอน สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่านทางเครือข่าย Internet ตลอด 24 ชั่วโมง

4 การทำงานอยู่ภายใต้เกณฑ์ PDCA  ปี 2544 - 2545 บันทึก เป็นวิดีทัศน์ ม้วนวิดีทัศน์  ปี 2546 - 2547 บันทึก เป็นวิดีทัศน์ แผ่นซีดี  ปี 2548 - ปัจจุบัน บันทึก เป็นวิดีทัศน์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง โดยมีการพัฒนาเป็น ลำดับดังนี้ : (Plan-Do-Check-Act) เริ่ม ต้น ทำให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ดียิ่งขึ้น

5 ปัญหา การบันทึกวิดีทัศน์

6 ภาพ เนื้อหา บทเรียน การปฏิบัติงาน มีดังนี้ ไม่คมชัดเท่าที่ควร บางส่วนขาดหายไป หลายขั้นตอน ใช้เวลา ประมาณ 2 วัน ปัญหาที่พบในการบันทึกวิดีทัศน์ แผ่น ซีดี ประมาณ 1,350 แผ่น / ปี เจ้าหน้าที่ บันทึกวิดีทัศน์ 2 คน + ค่าล่วงเวลา

7 บันทึกการสอนบรรยายโดย ใช้โปรแกรมบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์

8 ให้นักศึกษามีส่วน ร่วมรับผิดชอบ ในการบันทึกการเรียนการสอนในแต่ละ ชั่วโมงการบรรยาย เพื่อเป็นการสร้าง ความรับผิดชอบ -Start กดปุ่ม F9 เริ่มบันทึก -Stop กดปุ่ม F10 หยุด บันทึก

9 ขั้นตอนการเตรียมการ (Plan) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และ ระบบเสียง ศึกษาและทดสอบโปรแกรมที่มี ความเหมาะสม อบรมขั้นตอนการบันทึกให้ นักศึกษา

10 หน้าที่ของ นักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการ บรรยาย - กดปุ่ม Stop หน้าที่ของ นักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการ บรรยาย - กดปุ่ม Stop เจ้าหน้าที่ตัดต่อ และ แปลงไฟล์ (1 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง ) เจ้าหน้าที่ตัดต่อ และ แปลงไฟล์ (1 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง ) อาจารย์ บรรยาย ( เปิดสื่อการ สอน ) อาจารย์ บรรยาย ( เปิดสื่อการ สอน ) นำไฟล์บันทึก การสอน เข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ต ขั้นตอนการทำงาน (Do) หน้าที่ของ นักศึกษา เมื่อเข้าสู่การ บรรยาย - กดปุ่ม Record หน้าที่ของ นักศึกษา เมื่อเข้าสู่การ บรรยาย - กดปุ่ม Record 1 2 3 4 5

11 ผลที่ได้ (Check) 2. ลดขั้นตอน 1. ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ ( ลดคน ) - ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของงานโสตฯ 2 คน / วัน - ลดการใช้งานกล้องบันทึกวิดีทัศน์ 2 กล้อง / วัน - ลดการบันทึกวิดีทัศน์ - ลดการแปลงไฟล์จากกล้องบันทึก วิดีทัศน์ไปเป็นแผ่นซีดี - ลดขั้นตอนการบันทึกลงแผ่น ซีดี

12 ผลที่ได้ ( ต่อ ) (Check) 3. ลดเวลา - ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่บันทึก วิดีทัศน์ 50 บาท / ชม / คน ( ประมาณ 16,000 บาท / ปี ) - ไม่ต้องใช้ซีดีประมาณ 1,350 แผ่น / ปี ( ประมาณ 6,750 บาท / ปี ) 4. ลดค่าใช้จ่าย - แบบเก่า บันทึกวิดีทัศน์ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน - แบบใหม่ บันทึกหน้าจอคอมฯ ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ลด 22,750 บาท / ปี

13 ข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ ต้องติดตั้งโปรแกรมบันทึกลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สอนบรรยาย ไม่สามารถมองเห็นภาพอาจารย์ ขณะสอนบรรยาย ( สามารถ แก้ไขได้ ) มีดังต่อไปนี้

14 เปรียบเทียบการบันทึกวิดีทัศน์ กับ โปรแกรมบันทึก หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Check) ผลจากการประเมินแบบ Rating scale 5 scale โดยนักศึกษาชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2550

15 ผลจากการบันทึก (Act) วิดีทัศน์จากการบันทึกด้วย กล้องวิดีทัศน์ วิดีทัศน์จากการบันทึกด้วยโปรแกรม บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์

16 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ แพทยศาสตรศึกษา ผศ. นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสื่อการ เรียนรู้ คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์ และเจ้าหน้าที่ CAI ทุกท่านที่ร่วม แรงร่วมใจ ขอบคุ ณ ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกการสอน บรรยายโดยใช้ โปรแกรมบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส 6 สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google