งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 1. คุณ ธนพลนวลแก้ว ( ประธานกลุ่ม ) 2. คุณ กรรณิกาเมืองไพศาล ( รองประธาน กลุ่ม ) 3. คุณ อนันต์นวลแก้ว ( สมาชิกกลุ่ม ) 4. คุณ ชาญไชยนิลอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 1. คุณ ธนพลนวลแก้ว ( ประธานกลุ่ม ) 2. คุณ กรรณิกาเมืองไพศาล ( รองประธาน กลุ่ม ) 3. คุณ อนันต์นวลแก้ว ( สมาชิกกลุ่ม ) 4. คุณ ชาญไชยนิลอนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกกลุ่ม 1. คุณ ธนพลนวลแก้ว ( ประธานกลุ่ม ) 2. คุณ กรรณิกาเมืองไพศาล ( รองประธาน กลุ่ม ) 3. คุณ อนันต์นวลแก้ว ( สมาชิกกลุ่ม ) 4. คุณ ชาญไชยนิลอนันต์ ( สมาชิกกลุ่ม ) 5. คุณ อะหลีมหมัดอุหมาด ( สมาชิก กลุ่ม ) 6. คุณ นำโชคแก้วขุนจิตร ( สมาชิกกลุ่ม ) 7. คุณ วิเชียรแก้วกระจ่าง ( สมาชิก กลุ่ม ) 8. คุณ สมปองเฉลิมบุญ ( สมาชิกกลุ่ม ) 9. คุณอวยพรมีคง ( เลขากลุ่ม ) ที่ปรึกษากลุ่ม 1. คุณ ณนุดาศรีสุทธิพรสกุล 2. คุณ จรียาภูมิเดช

3 งานเวชภัณฑ์กลางให้บริการชุด เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย ซึ่งขั้นตอน ในการนำชุดเครื่องมือแพทย์ออก จากเครื่องนึ่งหลังจากเสร็จสิ้น กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ แล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ ควบคุมเครื่องซึ่งเกิดจากความ ร้อนของเครื่องนึ่ง

4 สมาชิกกลุ่มจึงได้คิดจัดทำ นวัตกรรมเรื่องตะขอวิเศษมาใช้ แทนการสวมถุงมือกันความร้อนซึ่ง สามารถนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดี

5 ต่อมาได้นำมอเตอร์ของเครื่อง ล้างที่หมดอายุการใช้งานมาพัฒนา เป็นอุปกรณ์นำชุดเครื่องมือแพทย์ ออกจากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยไม่ ต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่ในการ ดึง Loading Car ซึ่งมีน้ำหนักมาก ประมาณ 70 Cycle / วัน / เครื่อง

6 Loading car

7 แขนมีความเสี่ยงต่อการถูกความร้อน จากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้ พัฒนาการการนำชุดเครื่องแพทย์ออกจากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เริ่มจากสวมถุงมือป้องกันความร้อน

8 ต่อมาใช้ตะขอวิเศษ ระยะมือห่างจากเครื่องนึ่ง สามารถป้องกัน อันตรายจากการถูกความร้อนได้

9 ใช้สวิตซ์ควบคุมการนำของออกจาก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ไม่ต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่ในการดึง Loading Car

10 1. ลดความเสี่ยงจากการถูกความ ร้อน ขณะนำชุดเครื่องมือแพทย์ ออกจากเครื่องนึ่ง 2. เจ้าหน้าที่ไม่ต้องออกแรงในการ ดึง Loading Car

11 1. ลดความเสี่ยงจากการถูกความ ร้อนขณะนำชุดเครื่องมือแพทย์ ออกจากเครื่องนึ่งเหลือ 0 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่มีความสุขและคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน 100%

12 ขั้นตอนการทำมอเตอร์ลากของออกจากเครื่องนึ่ง

13 1. นำมอเตอร์ เกียร์ทดรอบ สายพาน ของ เครื่อง ล้างที่ ไม่ได้ใช้งาน มาประยุกต์เกียร์ทดรอบ เป็นที่ม้วนเก็บเชือก เกียร์ทดรอบสายพาน มอเตอร์ เครื่องล้างที่รอการ จำหน่าย

14 ขั้นตอนการทำมอเตอร์ลากของออกจากเครื่องนึ่ง 2. นำเหล็กแผ่นใช้เป็นฐานติดตั้ง มอเตอร์ เกียร์ทดรอบ สายพาน ประกอบ ติดตั้งที่รถนึ่ง แผ่น เหล็ก มอเตอ ร์ เกียร์ ทดรอบ สายพา น ติดตั้ง มอเตอ ร์บน แผ่น เหล็ก

15 3. ติดตั้งฐานม้วนเก็บเชือก

16 4. นำเชือกยาว 3 เมตร มาติดตั้ง ติด กับที่ม้วนเก็บ เชือก ส่วนอีกปลายข้างหนึ่งติด ตะขอ ใช้สำหรับ ลากของออกจากเครื่องนึ่ง

17 ขั้นตอนการทำมอเตอร์ลาก ของออกจากเครื่องนึ่ง 5. เดินสายไฟ ระหว่างมอเตอร์ ไป ยังสวิตซ์ ปิด - เปิด ในการควบคุม การนำของ ออกจาก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

18 สวิตซ์ เปิด - ปิด เกียร์ทดรอบ มอเต อร์ สายพ าน ฐานม้วนเก็บ เชือก ที่ม้วน เ ก็บ เชือก รูปรถนึ่งที่ติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว

19 แบบสอบถามการใช้มอเตอร์มหัศจรรย์ ด้านความสะดวกคล่องตัวและความสุขใน การใช้งาน ระดับคะแนน 1. น้อยที่สุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. มากที่สุด ชื่อระดับคะแนนผลการใช้ งาน อะหลีม 5 ดีมาก ชาญ ไชย 5 ดีมาก ธนพล 5 ดีมาก อนันต์ 5 ดีมาก

20 วันที่การใช้มอเตอร์นำ ของจากเครื่องนึ่ง ไอน้ำ / ครั้ง จนท. ถูกความ ร้อนจากเครื่อง นึ่งไอน้ำ / ครั้ง ผู้ ปฏิบัติ 16- อนันต์ 26- 38- ธนพล 319- อ๊ะหลีม

21 - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550- มีนาคม 2551 จำนวนที่ใช้ 882 ครั้ง - เจ้าหน้าที่ปลอดภัยไม่ถูกความร้อน ของเครื่องนึ่ง ฆ่าเชื้อ 0 ครั้ง

22

23 - ซึ่งนำมอเตอร์เกียร์ทดรอบ สายพาน ของเครื่องล้าง ที่ไม่ได้ใช้งาน บวกกับอุปกรณ์ สายไฟ สวิตซ์ ปิด - เปิด ค่าทำกลึง ที่เก็บเชือก รวม ทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน 1,500 บาท - ถ้าซื้อเกียร์ทดรอบ มอเตอร์ สายพาน อุปกรณ์ สายไฟ และสวิตซ์ ปิด - เปิด ทั้งหมดใหม่ รวมถึงค่า ทำกลึง จะเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็น จำนวน 6,500 บาท - สรุป สามารถประหยัดเงินได้ 5,000 บาท

24


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 1. คุณ ธนพลนวลแก้ว ( ประธานกลุ่ม ) 2. คุณ กรรณิกาเมืองไพศาล ( รองประธาน กลุ่ม ) 3. คุณ อนันต์นวลแก้ว ( สมาชิกกลุ่ม ) 4. คุณ ชาญไชยนิลอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google