งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T. NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T. NURSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T. NURSE

2 หลักการและเหตุผล  ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กอง ศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น เกล้า ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ในจำนวนผู้ป่วยศัลยกรรม  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จากสถิติตั้งแต่ 1 ม. ค. 2552 - 10 มิถุนายน 2553 จำนวน 371 ราย และได้รับการผ่าตัด เต้านม 30 ราย  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต้องได้รับการดูแล ด้วยความเอื้ออาทรในรูปแบบองค์รวม โดยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม ภาพลักษณ์ของผู้หญิง และ จิตวิญญานของผู้ป่วย PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

3  พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรม ได้ให้ ความรู้ผู้ป่วยและญาติ ก่อนผ่าตัด หลัง ผ่าตัด และที่กลับไปดูแลตนเองที่บ้านถึง สาเหตุ อาการและการดำเนินของโรค วิธีการรักษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ จะตามมา เนื่องจากการผ่าตัดเต้านม เช่น การยึดติดของกล้ามเนื้อและไหล่ข้างที่ ผ่าตัด การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองที่ ทำให้ เกิดแขนบวม  พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรม ได้คิด ประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกกำลังกายของ แขน และข้อไหล่ ชื่อ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในการบริหาร กล้ามเนื้อแขนและข้อไหล่ เพื่อป้องกันการ ยึดติดของไหล่ และการบวมของแขน PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

4 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการ ยึดติดของไหล่ และการบวม ของแขน เพื่อป้องกันการ ยึดติดของไหล่ และการบวม ของแขน ความพึงพอใจ ของผู้ป่วยและ ญาติไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของผู้ป่วยและ ญาติไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

5 วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ กลุ่มงานห้องตรวจโรคศัลยกรรม ระดมความคิด ประดิษฐ์ นวัตกรรม อุปกรณ์การออกกำลังกายของแขน และไหล่ ชื่อ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 กลุ่มงานห้องตรวจโรคศัลยกรรม ระดมความคิด ประดิษฐ์ นวัตกรรม อุปกรณ์การออกกำลังกายของแขน และไหล่ ชื่อ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด มะเร็งเต้านมในการบริหารกล้ามเนื้อ แขนและข้อไหล่ เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด มะเร็งเต้านมในการบริหารกล้ามเนื้อ แขนและข้อไหล่ เพื่อป้องกันการยึดติดของไหล่ และ การบวมของแขน เพื่อป้องกันการยึดติดของไหล่ และ การบวมของแขน PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

6 อุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ เชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ราคา 16 บาท เชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ราคา 16 บาท เชือกร่ม ขนาด  0.5 ซ. ม. ความยาว 2 เมตร ราคา 10 บาท เชือกร่ม ขนาด  0.5 ซ. ม. ความยาว 2 เมตร ราคา 10 บาท รอกล้อเดี่ยว ขนาด  1½ นิ้ว ราคา 30 บาท รอกล้อเดี่ยว ขนาด  1½ นิ้ว ราคา 30 บาท ท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้ว ความยาว 12 ซ. ม. 2 อัน ราคา 4 บาท ท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้ว ความยาว 12 ซ. ม. 2 อัน ราคา 4 บาท รวมราคา 60 บาท รวมราคา 60 บาท PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

7 วิธีทำ นำเชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้วความยาว 12 ซ. ม. ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยก ปลายเชือกไนล่อนออก แล้วใช้วิธี แทงเชือกไปตามเกลียวของเชือก ให้สวยงาม นำเชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้วความยาว 12 ซ. ม. ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยก ปลายเชือกไนล่อนออก แล้วใช้วิธี แทงเชือกไปตามเกลียวของเชือก ให้สวยงาม นำเชือกอีกด้านร้อยเข้าไปในรอก และนำเชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้วความยาว 12 ซ. ม. ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยกปลายเชือกไนล่อนออก แล้ว ใช้วิธีแทงเชือกไปตามเกลียวของ เชือกให้สวยงาม นำเชือกอีกด้านร้อยเข้าไปในรอก และนำเชือกไนล่อน ขนาด  1 ซ. ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด  ½ นิ้วความยาว 12 ซ. ม. ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยกปลายเชือกไนล่อนออก แล้ว ใช้วิธีแทงเชือกไปตามเกลียวของ เชือกให้สวยงาม นำเชือกร่มผูกติดกับรอก เพื่อใว้ สำหรับผูกยึดติดกับราวหรือต้นไม้ โดยให้ความสูงประมาณ 2.50 เมตร นำเชือกร่มผูกติดกับรอก เพื่อใว้ สำหรับผูกยึดติดกับราวหรือต้นไม้ โดยให้ความสูงประมาณ 2.50 เมตร PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

8

9 วิธีใช้งาน วิธีใช้งาน นำ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 ที่มีเชือกร่มที่ผูก ติดกับรอก ผูกยึดติดกับ ราวหรือต้นไม้โดยให้ ความสูงประมาณ 2.50 เมตร นำ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 ที่มีเชือกร่มที่ผูก ติดกับรอก ผูกยึดติดกับ ราวหรือต้นไม้โดยให้ ความสูงประมาณ 2.50 เมตร ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนใช้ มือจับห่วงที่มีห่อ PVC ทั้งสองข้าง ( ถ้าผู้ป่วยไม่ สามารถจับหรือกำมือได้ สามารถใช้ผ้ายืดพันได้ ) ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนใช้ มือจับห่วงที่มีห่อ PVC ทั้งสองข้าง ( ถ้าผู้ป่วยไม่ สามารถจับหรือกำมือได้ สามารถใช้ผ้ายืดพันได้ ) ให้ผู้ป่วยดึงแขนขึ้นลง อย่างช้าๆ วันละ ประมาณ 20-30 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามที่ ผู้ป่วยสามารถทำได้ ให้ผู้ป่วยดึงแขนขึ้นลง อย่างช้าๆ วันละ ประมาณ 20-30 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามที่ ผู้ป่วยสามารถทำได้ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

10 ตัวชี้วัด การยึดติดของไหล่ ไม่เกินร้อยละ 5 การยึดติดของไหล่ ไม่เกินร้อยละ 5 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติไม่ ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติไม่ ต่ำกว่า ร้อยละ 80ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

11 แผนที่จะดำเนินการต่อไป ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า ขยายผลไปยังรพ. อื่นที่สนใจ ขยายผลไปยังรพ. อื่นที่สนใจ ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่ กลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่ กลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ขยายผลไปยังผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบ ประสาท ขยายผลไปยังผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบ ประสาท PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010


ดาวน์โหลด ppt PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T. NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google