งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. NURSE

2 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ในจำนวนผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จากสถิติตั้งแต่ 1 ม.ค มิถุนายน 2553 จำนวน 371 ราย และได้รับการผ่าตัด เต้านม 30 ราย ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต้องได้รับการดูแลด้วยความเอื้ออาทรในรูปแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม ภาพลักษณ์ของผู้หญิง และจิตวิญญานของผู้ป่วย

3 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรม ได้ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และที่กลับไปดูแลตนเองที่บ้านถึงสาเหตุ อาการและการดำเนินของโรค วิธีการรักษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา เนื่องจากการผ่าตัดเต้านม เช่น การยึดติดของกล้ามเนื้อและไหล่ข้างที่ผ่าตัด การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองที่ทำให้ เกิดแขนบวม พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรม ได้คิดประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกกำลังกายของแขน และข้อไหล่ ชื่อ PINKLAO MOBILE EXCERCISE เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในการบริหารกล้ามเนื้อแขนและข้อไหล่ เพื่อป้องกันการยึดติดของไหล่ และการบวมของแขน

4 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการยึดติดของไหล่ และการบวมของแขน ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

5 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
วิธีดำเนินการ กลุ่มงานห้องตรวจโรคศัลยกรรมระดมความคิด ประดิษฐ์ นวัตกรรม อุปกรณ์การออกกำลังกายของแขนและไหล่ ชื่อ PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010 เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในการบริหารกล้ามเนื้อแขนและข้อไหล่ เพื่อป้องกันการยึดติดของไหล่ และการบวมของแขน

6 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
อุปกรณ์ที่ใช้ เชือกไนล่อน ขนาด1 ซ.ม. ความยาว 2.50 เมตร ราคา 16 บาท เชือกร่ม ขนาด0.5 ซ.ม. ความยาว 2 เมตร ราคา 10 บาท รอกล้อเดี่ยว ขนาด 1½ นิ้ว ราคา 30 บาท ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้ว ความยาว 12 ซ.ม. 2 อัน ราคา บาท รวมราคา 60 บาท

7 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
วิธีทำ นำเชือกไนล่อน ขนาด1 ซ.ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด ½ นิ้วความยาว 12 ซ.ม.ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยกปลายเชือกไนล่อนออก แล้วใช้วิธีแทงเชือกไปตามเกลียวของเชือกให้สวยงาม นำเชือกอีกด้านร้อยเข้าไปในรอก และนำเชือกไนล่อน ขนาด1 ซ.ม. ความยาว 2.50 เมตร ใส่ในท่อ PVC ขนาด ½ นิ้วความยาว 12 ซ.ม. ทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แยกปลายเชือกไนล่อนออก แล้วใช้วิธีแทงเชือกไปตามเกลียวของเชือกให้สวยงาม นำเชือกร่มผูกติดกับรอก เพื่อใว้สำหรับผูกยึดติดกับราวหรือต้นไม้โดยให้ความสูงประมาณ 2.50 เมตร

8 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

9 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
วิธีใช้งาน นำ PINKLAO MOBILE EXCERCISE ที่มีเชือกร่มที่ผูกติดกับรอก ผูกยึดติดกับราวหรือต้นไม้โดยให้ความสูงประมาณ 2.50 เมตร ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนใช้มือจับห่วงที่มีห่อ PVC ทั้งสองข้าง (ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถจับหรือกำมือได้สามารถใช้ผ้ายืดพันได้) ให้ผู้ป่วยดึงแขนขึ้นลงอย่างช้าๆ วันละประมาณ ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามที่ผู้ป่วยสามารถทำได้

10 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
ตัวชี้วัด การยึดติดของไหล่ ไม่เกินร้อยละ 5 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11 PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010
แผนที่จะดำเนินการต่อไป ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขยายผลไปยังรพ.อื่นที่สนใจ ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่กลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ขยายผลไปยังผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบประสาท


ดาวน์โหลด ppt PINKLAO MOBILE EXCERCISE 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google