งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม Joint feeding. ความสำคัญของปัญหา 1. หอผู้ป่วย วธ 3. ให้การบริการการ พยาบาลแก่ผู้ป่วยพิเศษ ด้านอายุรกรรมทุกระบบ 2. ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม Joint feeding. ความสำคัญของปัญหา 1. หอผู้ป่วย วธ 3. ให้การบริการการ พยาบาลแก่ผู้ป่วยพิเศษ ด้านอายุรกรรมทุกระบบ 2. ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม Joint feeding

2 ความสำคัญของปัญหา 1. หอผู้ป่วย วธ 3. ให้การบริการการ พยาบาลแก่ผู้ป่วยพิเศษ ด้านอายุรกรรมทุกระบบ 2. ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีปัญหาในการ กลืน อาหารจึงจำเป็นต้องใส่สาย N.G. tube เพื่อให้อาหาร ทางสายยาง 3. ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางโดยใช้ set kangaroo กับ N.G. tube ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะหลุดก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ

3 อุปกรณ์การประดิษฐ์ 1. สว่าง 2. เลื่อย 3. กรรไกร 4. ไขควง 5. กระดาษทราย 6. น๊อต ( ตัวละ 2 บาท ) 7. แผ่นอะคาริก (30x30 ซ. ม.=120 บาท ) 8. ยางยืด ( ก.1x ย.90 ซ. ม.= 5 บาท )

4 วิธีประดิษฐ์ 6 ซ. ม. 2.5 ซ. ม. 1. นำแผ่นอะคาริก หนา 5 มม. 2. นำมาเจาะรูตรงกลาง ขนาด 0.5 ซ. ม. มาตัคให้ได้ขนาด 6x2.5 ซ. ม. จำนวน 2 แผ่น และขนาด 0.8 ซ. ม. ตามลำดับ 3. นำมาเจาะรูขนาด 0.3 ซ. ม. ซ้าย - ขวาทั้งสองแผ่น 4. นำแผ่นที่ 1 มาตัดให้ขอบกว้าง 0.8 ซ. ม. โดยให้ห่างจากขอบบน - ล่าง 1.25 ซ. ม. ถึงวงกลมกว้าง 0.5 ซ. ม. แผ่นที่ 2 และขอบซ้าย - ขวา 0.5 ซ. ม. ตัดเหมือนกันให้ กว้าง 0.3 ซ. ม. และ 0.2 ซ. ม.

5 แบบประเมินผล Joint Feeing เป้าหมาย 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์ 2. เพื่อเก็บข้อมูลปัญหา และ อุปสรรคในการใช้ เครื่องชี้วัด 1. อัตราความพึงพอใจต่อการใช้ Joint feeding มากกว่า 90 % 2. ไม่พบ อุบัติการณ์หลังการใช้ Joint feeding ชื่อผู้ป่วย.................................................................. ห้อง.................. หอผู้ป่วย......................... วัน......... เดือน................... ปี............... เวลา................. ผู้ป่วยใส่สายอาหาร  NG  PEG  Gastrostomy  Others ผู้ป่วยใช้ ถุงอาหารแบบ  Kangaroo pump set  Nutri-Bag จำนวนครั้งต่อวัน........................ ครั้ง..(...................................................) ในการใช้ Joint feeding ครั้งนี้  ไม่เลื่อนหลุด  เลื่อนหลุด ดีมาก ดี ดีพอใช้ พอใช้ ปรับปรุง 5 4 3 2 1 1. ความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์      2. ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์      3. ช่วยป้องกัน สาย feeding หลุดเลื่อนได้ดี      4. ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอาหารตามแผนการรักษา      5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ.................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………........................................................................................................... ลงชื่อผู้ประเมิน...............................................................

6 การนำไปใช้

7 INNOVATION Thank you for you


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม Joint feeding. ความสำคัญของปัญหา 1. หอผู้ป่วย วธ 3. ให้การบริการการ พยาบาลแก่ผู้ป่วยพิเศษ ด้านอายุรกรรมทุกระบบ 2. ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google