งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

2 คืออะไร ? มี 2 กลุ่ม วิชา วิชาที่เรียน สาขาวิชาเคมี ประยุกต์

3 มี 2 กลุ่ม วิชา วิชาที่เรียน เป็นสาขาวิชาที่เน้นการนำเอาทฤษฎีทางเคมี ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ สาขาวิชาเคมี ประยุกต์ คืออะไร ?

4 วิชาที่เรียน เคมีของสาร ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์ สาขาวิชาเคมี ประยุกต์ มี 2 กลุ่ม วิชา

5 คืออะไร ? วิชาที่เรียน เคมีของสาร ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์ สาขาวิชาเคมี ประยุกต์ มี 2 กลุ่ม วิชา

6 กลุ่มวิชานี้จะเน้นการศึกษาต่อไปนี้  ลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีของ สารประกอบที่ผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต หรือ เรียกว่า ” สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ” นั่นเอง  การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติออกจาก สิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  การบ่งชี้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ( หาว่า สารประกอบนั้นคืออะไร )  การหาลักษณะโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เคมีของสาร ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ

7 คืออะไร ? วิชาที่เรียน เคมีของสาร ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์ มี 2 กลุ่ม วิชา สาขาวิชาเคมี ประยุกต์

8 กลุ่มวิชานี้จะเน้นศึกษา  การสังเคราะห์ทางเคมีของพอลิเมอร์  คุณสมบัติทางเคมีต่างๆ ของพอลิ เมอร์  การหาลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ ของพอลิเมอร์ เคมีของพอลิเมอร์

9 คืออะไร ? วิชาที่เรียน สาขาวิชาเคมี ประยุกต์ มี 2 กลุ่ม วิชา

10 วิชาที่เรียน  ปีที่ 1 และ 2 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และโดยเฉพาะวิชาเคมี เช่น เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมี ฟิสิกส์ และเคมีอินทรีย์  ปีที่ 3 และ 4 เน้นวิชาเฉพาะทางของ กลุ่มวิชา  นักศึกษาจะได้เลือกกลุ่มวิชาในภาค การศึกษาต้นของปีที่ 2

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google