งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน

3 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน
เป็นสาขาวิชาที่เน้นการนำเอาทฤษฎีทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์

5 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์

6 เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
กลุ่มวิชานี้จะเน้นการศึกษาต่อไปนี้ ลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบที่ผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต หรือเรียกว่า ”สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” นั่นเอง การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติออกจากสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การบ่งชี้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หาว่าสารประกอบนั้นคืออะไร) การหาลักษณะโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

7 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร์

8 เคมีของพอลิเมอร์ กลุ่มวิชานี้จะเน้นศึกษา
การสังเคราะห์ทางเคมีของพอลิเมอร์ คุณสมบัติทางเคมีต่างๆ ของพอลิเมอร์ การหาลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์

9 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
คืออะไร? มี 2 กลุ่มวิชา วิชาที่เรียน

10 วิชาที่เรียน ปีที่ 1 และ 2 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และโดยเฉพาะวิชาเคมีเช่น เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีฟิสิกส์ และเคมีอินทรีย์ ปีที่ 3 และ 4 เน้นวิชาเฉพาะทางของกลุ่มวิชา นักศึกษาจะได้เลือกกลุ่มวิชาในภาคการศึกษาต้นของปีที่ 2

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google