งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักสูตรปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Petrochemistry and Polymer Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักสูตรปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Petrochemistry and Polymer Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักสูตรปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Petrochemistry and Polymer Science

2 2 ประวัติความเป็นมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยเติบโต อย่างรวดเร็ว หากแต่บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตรปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ขึ้นในปี พ. ศ.2538 วัตถุประส งค์ - ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา - พัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

3 3 - ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลักสูตรฯ - ทุนอุดหนุนการวิจัยจากอุตสาหกรรม - ทุนผู้ช่วยสอน - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ภาคในเวลา ราชการ - มหาบัณฑิต สาขาปิโตร เคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - ดุษฎีบัณฑิต สาขาปิโตร เคมี ภาคนอกเวลาราชการ * - มหาบัณฑิต สาขาปิโตร เคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ * สำหรับผู้ที่กำลังทำงานและมี ประสบการณ์การทำงานอย่าง น้อย 1 ปี โดยจะเรียนเฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์ หลักสูตรปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

4 4 หลักสูตร การศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาบังคับ - Petrochemistry - Seminar รายวิชาบังคับเลือก - Petrochemical Separation Techniques - Physical Properties of Polymer - Synthesis of Polymer - Fundamental of Catalysis รายวิชาเลือกอื่นๆ Thesis หลักสูตร มหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต หลักสูตรดุษฏี บัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

5 5 หลักสูตรการศึกษา รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต - ปิโตรเคมี - เทคนิคการแยกสารปิโตร เคมี - เอกัตศึกษา รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วย กิต - เคมีพื้นผิว - ความรู้พื้นฐานของการเร่ง ปฏิกิริยา - การสังเคราะห์พอลิเมอร์ - กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซ ชัน รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต - กลไกของปฏิกิริยาเคมี - เทอร์โมไดนามิกส์ของ ระบบไฮโดรคาร์บอน - เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตร เคมี 1,2 - สมบัติทางกายภาพของพอ ลิเมอร์ - เรื่องคัดเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1,2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต หลักสูตรดุรษฏี บัณฑิต หลักสูตรมหาบัณฑิต รายวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต - ปิโตรเคมี - สัมมนา รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต - เคมีพื้นผิว - เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี - สมบัติทางกายภาพของพอลิ เมอร์ - การสังเคราะห์พอลิเมอร์ รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต - การลงทุนโครงการปิโตรเคมี - ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เคมี - เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมี - เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ - เคมีพื้นผิว - สารลดแรงตึงผิวและ ปรากฏการณ์ที่อินเตอร์เฟซ - กระบวบการพอลิเมอร์ไรเซชัน - การไหลของพอลิเมอร์ วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักสูตรปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Petrochemistry and Polymer Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google