งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี To insert your company logo on this slide •From the Insert Menu •Select “Picture”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี To insert your company logo on this slide •From the Insert Menu •Select “Picture”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี To insert your company logo on this slide •From the Insert Menu •Select “Picture” •Locate your logo file •Click OK To resize the logo •Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.” •Use these to resize the object. •If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize.

2 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering ชื่อปริญญา • ภาษาไทยชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) ชื่อย่อ วศ. บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) • ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) ชื่อย่อ B.Eng. ( Electrical Eng. )

3 ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ • เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิศวกรรมไฟฟ้าที่จำเป็น สำหรับบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี • ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วิชาพื้นฐานของไฟฟ้ากำลัง การส่งและ การจ่ายกำลังไฟฟ้า ไฟฟ้าศักดาสูงและ ระบบควบคุม วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และ วิชาเฉพาะทางที่เกี่ยวกับไฟฟ้า กำลัง อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและอื่น ๆ

4 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิก ส์

5 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติ การ เครื่องกล ไฟฟ้า

6 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ระบบควบคุมและ เครื่องมือวัด

7 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการระบบ ไฟฟ้าแรงสูง

8 ขอบข่ายงาน งานด้านการออกแบบ ระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)

9 ขอบข่ายงาน งานด้านระบบผลิตและส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Generation and Distribution)

10 ขอบข่ายงาน งานด้านโรงงาน อุตสาหกรรม (Industry)

11 ขอบข่ายงาน งานด้านการวิจัยและ พัฒนา (Research and Development)

12 จบแล้วไปไหน – วิศวกรประจำหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ – วิศวกรด้านอุตสาหกรรม / เอกชน – วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า – นักวิจัย และ พัฒนา – อาจารย์ – ศึกษาต่อ

13 วิชาทฤษฎีและการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Exampl e

14 วิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า Euler Formular for the Fourier Coefficients f(x) is a periodic function of period 2  that Determination of the constant term a 0

15 วิชาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า • สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด P เนื่องจากแผ่นประจุเล็ก ๆ แต่ละแผ่นจะเป็น • ผลรวมของสนามไฟฟ้า เนื่องจากแผ่นประจุขนาด เล็กเหล่านี้คือ สนามไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นประจุ

16 วิชาเครื่องจักรกล ไฟฟ้า • ภาพจำลองโครงสร้าง ภายในของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า • วงจรสมมูลย์ของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า • สมการแสดง ความสัมพันธ์

17 การเลือกรายวิชาเลือก • กำลัง - กำลัง • กำลัง - ควบคุม • กำลัง - อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี To insert your company logo on this slide •From the Insert Menu •Select “Picture”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google