งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ. วิศวกรรมโลหการ และวัสดุคืออะไร สาขาที่ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการผลิต สมบัติของ วัสดุและการปรับปรุงวัสดุชนิดต่างๆ รวมทั้งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ. วิศวกรรมโลหการ และวัสดุคืออะไร สาขาที่ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการผลิต สมบัติของ วัสดุและการปรับปรุงวัสดุชนิดต่างๆ รวมทั้งการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ

2 วิศวกรรมโลหการ และวัสดุคืออะไร สาขาที่ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการผลิต สมบัติของ วัสดุและการปรับปรุงวัสดุชนิดต่างๆ รวมทั้งการ เลือกใช้อย่างเหมาะสม ในสาขานี้จะศึกษาตั้งแต่สมบัติของวัสดุซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่โลหะที่พบเห็นใช้งานใน ชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กโครงสร้างบ้านเรือนถึง โลหะหรือวัสดุผสมที่ใช้ในเครื่องยนต์กลไก จนถึงวัสดุที่ใช้ในแผงวงจร หรือใช้ในวงการ แพทย์ เซรามิก และพอลิเมอร์ นอกจากจะศึกษา ถึงสมบัติพื้นฐานของวัสดุ ยังศึกษาถึง กระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติ เช่น เทคโนโลยีการขึ้นรูป การปรับปรุงผิว การ เคลือบฟิล์มบาง การตรวจสอบความเสียหาย การป้องกันการกัดกร่อน ตลอดจนวัสดุนาโน

3 เรียนจบแล้วจะมีงาน ทำหรือไม่ วิศวกรโลหการสามารถทำงานได้ หลากหลาย อาจแบ่งออกได้เป็น งานสายการผลิต เช่น การผลิตโลหะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานผลิตเครื่องประดับ งานสายการตรวจสอบ เช่น งาน วิเคราะห์ความเสียหาย ซึ่งสามารถเลือกทำ ได้ทั้งใน ภาครัฐ ได้แก่ ส่วนงานราชการและ รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า การบินไทย กรมทาง หลวง ฯลฯ หรือภาคเอกชน เช่น ในการ ตรวจสอบท่อส่งก๊าซของบริษัทน้ำมัน หรือ การตรวจสอบในระหว่างการผลิตของบริษัท ต่างๆ งานวิจัย วิศวกรโลหการสามารถทำงาน เป็นนักวิจัยทั้งในศูนย์วิจัยของรัฐ เช่น ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยโลหะและ วัสดุ และศูนย์วิจัยของเอกชน

4 เรียนจบแล้วจะเรียน ต่อได้ที่ไหน นิสิตที่จบจากสาขาวิศวกรรมโลหะและวัสดุในระดับ ปริญญาบัณฑิตแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก สาขานี้เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม จึง เป็นสาขาที่เปิดสอนกันอย่างกว้างขวาง ทั้งใน อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย หรือ เอเซีย ภาควิชามี ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเชิญอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมาสอนและให้ คำแนะนำในการทำวิจัย และยังคงมีอาจารย์รับเชิญ จากประเทศต่างๆมาบรรยายในระยะสั้น หรือเป็นที่ ปรึกษาร่วมในงานวิจัย

5 ทุนการศึกษา ระดับปริญญา ทุนจากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ บริษัทสหวิริยา และ จากภาควิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนจาก บริษัทสหวิริยา จากภาควิชาและ จุฬา นอกจากนี้ยังมีทุนจาก ต่างประเทศ AUN SEED ทุนมอน บุโชแบบ MEM

6 ความพร้อมในการ เรียนการสอน ภาควิชาวิศวกรรมโลห การ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 15-16 ตึก 4 และมีห้องปฏิบัติการที่ชั้น 1-2 ตึกสี่ภาควิชา และ ชั้น 3 ตึกยานยนต์ ห้องปฏิบัติการต่างๆของ ภาค มี วัสดุ เครื่องมือ และ อุปกรณ์การเรียนการสอน อย่างครบครัน

7 อุปกรณ์เตรียมชิ้นวัสดุสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคได้แก่ เครื่อง ตัด อัดเข้าแบบ และขัด จากนั้นจึงนำชิ้นวัสดุที่ผ่านการขัดผิวเรียบ มาวิเคราะห์เบื้องต้นด้วย กล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope)

8 การตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุ วิธีที่แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว คือ การใช้กล้องจุลทรรศน์แสง ตรวจสอบผิวชิ้นวัสดุที่ผ่านการ ขัดเรียบแล้ว ถ่ายภาพโครงสร้าง จุลภาค มีกำลังขยายระดับ ไมโครเมตร สามารถเก็บบันทึก ด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อวิเคราะห์ ปริมาณเฟสต่างๆในเนื้อวัสดุ

9 เครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด สามารถวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคของ วัสดุในระดับนาโนเมตร

10 เครื่อง Electron Spectroscopy for Chemical Analysis เครื่อง Auger Electron Spectroscope สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบ ทางเคมีของพื้นผิววัสดุ วิเคราะห์ฟิล์มบางระดับนาโน เมตรที่ผิวของชิ้นงาน

11 เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal Analyzer) สำหรับวิเคราะห์การเปลื่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และ การเปลี่ยนเฟสของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน

12 สมบัติทางกลแบบหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายคือ ความแข็ง โดยใช้ เครื่องวัดความแข็งแบบมหภาค (Macrohardness Tester) โดยใช้หัวกดตามเกณฑ์มาตรฐาน

13 การจำลองกระบวนการผลิตด้วย คอมพิวเตอร์ เช่น การถ่ายเท ความร้อนในแผ่นโลหะที่หล่อ แบบต่อเนื่อง อุณหภูมิ การไหล และแข็งตัวของน้ำโลหะในแบบ หล่อ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ. วิศวกรรมโลหการ และวัสดุคืออะไร สาขาที่ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการผลิต สมบัติของ วัสดุและการปรับปรุงวัสดุชนิดต่างๆ รวมทั้งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google