งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) 2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science) 3. แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) 2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science) 3. แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) 2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science) 3. แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching) 4. แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว (Management of Recreation Tourism) 5. แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management) หลักสูตรประกอบด้วย แผน ก ( ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) แผน ข ตอนเรียนพิเศษ ( ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว (Management of Recreation Tourism)

2 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี ความรู้ความสามารถ ในอันที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและการ บริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านสรีรวิทยา การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ การโค้ชกีฬา การจัดการ นันทนาการและการท่องเที่ยว และการจัดการกีฬา 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มี ความสามารถในการวิจัยเพื่อบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มี ความสามารถในการเป็นผู้บริหารจัดการการกีฬา ออกกำลังกาย การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกในการแก้ปัญหา เพื่อการ พัฒนากีฬาของประเทศชาติ เพื่อพัฒนาประเทศในด้าน การ กีฬาของชาติและสุขภาพของประชาชน วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร

3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. แผน ข ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีและมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการกีฬา การออก กำลังกาย การจัดการกีฬาและนันทนาการหรือการ ท่องเที่ยวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิต วิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 30 คน ระยะเวลา การศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่ รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

4 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 18 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต - รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต แผน ก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต - รายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต - รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ - หน่วยกิต แผน ข


ดาวน์โหลด ppt 1. แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) 2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science) 3. แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google