งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุวิศวกรรมและการ ประยุกต์ใช้ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุวิศวกรรมและการ ประยุกต์ใช้ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุวิศวกรรมและการ ประยุกต์ใช้ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ paritud@gmail.com

2 บทนำ การออกแบบทางวิศวกรรมทุกชนิดจะมี พื้นฐานจากความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุ ศาสตร์และกระบวนการแปรรูปเป็นชิ้นส่วน ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้ วัสดุวิศวกรรมมีมากกว่า 100,000 ชนิดใน ปัจจุบัน การใช้ “ วิศวกรรมคู่ขนาน ” (Concurrent Engineering) ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุจะ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ เบื้องต้น ต้นทุนวัสดุปัจจุบันประมาณ 60% ของต้นทุน ผลิตภัณฑ์เนื่องจาก automation

3 วัสดุวิศวกรรมหลัก 6 ประเภท โลหะ พอลิเมอร์ อิลาสโตเมอร์ เซรามิก แก้ว และวัสดุประกอบ

4 ความสัมพันธ์หลักในการเลือกใช้ วัสดุวิศวกรรม StructureProperty Application Processing

5 เกณฑ์ทั่วไปในการเลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติหรือลักษณะสมบัติในการใช้งาน ลักษณะสมบัติของกระบวนการผลิต.... เสาะหากระบวนการที่จะขึ้นรูปวัสดุโดยมี ข้อบกพร่องและต้นทุนต่ำที่สุด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อพิจารณาทางธุรกิจ...... ต้นทุนตลอด วงจรอายุของวัสดุ

6 กระบวนการเลือกสรรวัสดุ 1. วิเคราะห์ความต้องการวัสดุ กำหนด เงื่อนไขการใช้งานและสภาพแวดล้อม 2. คัดกรองวัสดุที่สามารถจะเลือกใช้ได้ 3. วิเคราะห์วัสดุตัวเลือกในเชิงของสมรรถนะ ต้นทุน ความสะดวกในการขึ้นรูป และความ ยากง่ายในการจัดหา 4. สร้างฐานข้อมูลการออกแบบของระบบหรือ องค์ประกอบหลัก

7 ลักษณะสมบัติเพื่อการใช้งาน ของวัสดุ คุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล เชิงอุณหภูมิ เชิง ไฟฟ้า เชิงเคมี โครงสร้าง : พันธะอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างที่บกพร่อง โครงสร้างจุลภาค โครง สร้างมหภาค พันธะอะตอม.... ความหนาแน่น ความแข็งแรง ภายใน Young’s Modulus โครงสร้างผลึก..... รูปลักษณ์ของ slip plane, ความ ยากง่ายในการแปรรูประดับพลาสติก  โครงสร้างที่บกพร่อง โครงสร้างจุลภาค... ขนาดของเกรน จำนวนและ การกระจายของเฟส โครงสร้างมหภาค.... รูพรุน รอยแตก สารเจือปน

8 การจำแนกประเภทของวัสดุ Materials Kingdom (all materials)  Family (metals, polymers, etc.)  Class (for metals: steels, aluminium alloys, copper alloys etc.)  Subclass (for steels: plain carbon, low alloy, heat treatable, etc.)  Member (a particular alloy or polymer grade)

9 Short List of Materials Properties Melting point Glass transition temperature Density Porosity Modulus of elasticity Coefficient of linear thermal expansion Thermal conductivity Specific heat Corrosion rate Strength Ductility Fracture toughness Fatigue properties Damping capacity Creep Impact resistance Hardness Wear rate or corrosion rate

10 Structure Sensitive or Mechanical Properties Yield strength Ultimate tensile strength Modulus of elasticity Ductility Fracture toughness Fatigue properties Damping capacity Creep Impact resistance Hardness Wear rate

11 สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการ ออกแบบและเลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน ความยากง่ายในการขึ้นรูป ความยากง่ายในการจัดหา ต้นทุนวัสดุ พลังงานที่ใช้ในการผลิต การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และผลกระทบ กับสภาวะแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt วัสดุวิศวกรรมและการ ประยุกต์ใช้ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google