งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 1. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ไม่อยู่ในระบบ ราชการ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 1. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ไม่อยู่ในระบบ ราชการ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 1. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ไม่อยู่ในระบบ ราชการ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ 3. มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น ของตนเอง 3. มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น ของตนเอง

3 ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 5. - สภามหาวิทยาลัย กำกับ เชิงนโยบาย - อธิการบดี กำกับ เชิง การบริหาร - คณบดี / ผอ. ศูนย์ / หน. ส่วน กำกับการ บริหารภายในหน่วยงาน ของตน 5. - สภามหาวิทยาลัย กำกับ เชิงนโยบาย - อธิการบดี กำกับ เชิง การบริหาร - คณบดี / ผอ. ศูนย์ / หน. ส่วน กำกับการ บริหารภายในหน่วยงาน ของตน 4. ต้องถูกตรวจสอบโดย หน่วยงานภายนอก

4 ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 6. พนักงานทุกคนรวมทั้ง ผู้บริหารต้องได้รับ การประเมินเป็นระยะ 6. พนักงานทุกคนรวมทั้ง ผู้บริหารต้องได้รับ การประเมินเป็นระยะ 7. ความเติบโตของแต่ละ บุคคล ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของตนเอง 7. ความเติบโตของแต่ละ บุคคล ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของตนเอง

5 สิ่ งที่ต้องการจาก พนักงาน 1. Loyalty 2. Committment 3. Responsibility 4. Cooperation 5. Reliable 6. Discipline

6 คุ ณลักษณะคน เป็นครู 1. มีความรู้ 2. รักที่จะถ่ายทอด 3. มีวิธีการถ่ายทอดดี 4. มีความรัก - ห่วงใยลูก ศิษย์ 5. ปรารถนาดี - หวังดี - เป็น ตัวอย่างที่ดี 6. ความเป็นครูมีอยู่ 24 ชั่วโมง 7. มีระบบการวัดผล - วัด ความรู้ที่ดี

7 ภ าระหน้าที่ของอาจารย์ มหาวิทยาลัย 1. ทำการสอน 2. แสวงหาความรู้ใหม่ 3. ให้บริการทางวิชาการ 4. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในกิจการต่างๆ * อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มี วันหยุด เหมือนครูโรงเรียนทั่วไป * อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มี วันหยุด เหมือนครูโรงเรียนทั่วไป

8


ดาวน์โหลด ppt ส ถานภาพของ มหาวิทยาลัย 1. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ไม่อยู่ในระบบ ราชการ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ 2. พนักงานมีฐานะเป็น พนักงาน องค์กรของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google