งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิการบดีพบพนักงานใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิการบดีพบพนักงานใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิการบดีพบพนักงานใหม่
ปฐมนิเทศ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๐

2 สถานภาพของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่อยู่ในระบบ ราชการ 2. พนักงานมีฐานะเป็นพนักงาน องค์กรของรัฐ 3. มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น ของตนเอง

3 สถานภาพของมหาวิทยาลัย
4. ต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 5. - สภามหาวิทยาลัย กำกับ เชิงนโยบาย - อธิการบดี กำกับ เชิงการบริหาร - คณบดี/ผอ.ศูนย์/ หน.ส่วน กำกับการ บริหารภายในหน่วยงานของตน

4 สถานภาพของมหาวิทยาลัย
6. พนักงานทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องได้รับ การประเมินเป็นระยะ 7. ความเติบโตของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของตนเอง

5 สิ่งที่ต้องการจากพนักงาน
1. Loyalty 2. Committment 3. Responsibility 4. Cooperation 5. Reliable 6. Discipline

6 คุณลักษณะคนเป็นครู มีความรู้ 2. รักที่จะถ่ายทอด 3. มีวิธีการถ่ายทอดดี
4. มีความรัก -ห่วงใยลูกศิษย์ 5. ปรารถนาดี - หวังดี - เป็นตัวอย่างที่ดี 6. ความเป็นครูมีอยู่ 24 ชั่วโมง 7. มีระบบการวัดผล - วัดความรู้ที่ดี

7 * อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีวันหยุด เหมือนครูโรงเรียนทั่วไป
ภาระหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำการสอน 2. แสวงหาความรู้ใหม่ 3. ให้บริการทางวิชาการ 4. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกิจการต่างๆ * อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีวันหยุด เหมือนครูโรงเรียนทั่วไป

8


ดาวน์โหลด ppt อธิการบดีพบพนักงานใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google