งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุและความเป็นมา ประเด็นอภิปราย 3 ประการ สภาพของปัญหา แนวความคิดสำคัญเพื่อ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุและความเป็นมา ประเด็นอภิปราย 3 ประการ สภาพของปัญหา แนวความคิดสำคัญเพื่อ การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาเหตุและความเป็นมา ประเด็นอภิปราย 3 ประการ สภาพของปัญหา แนวความคิดสำคัญเพื่อ การพัฒนา

3 ปี จำนวน ร้อยละ 2536 10,741 33.48 2540 10,649 33.36 254510,735 34.56 2547 11,599 35.88 254812,269 37.94 254912,829 39.73 255013,285 41.35

4 โรงเรียน 41.35 % นักเรียน 11.00 %

5 ภาพรวมโรงเรียน เล็ก 41.35 % แม่ฮ่องสอน 2 69.14% นครสวรรค์ 3 59.74 % เพชรบุรี 1 56.30 %

6 ภาพรวม ครู ต่อ น. ร. 1 : 13 แม่ฮ่องสอน 2 22.03 นครสวรรค์ 3 11.95 เพชรบุรี 1 9.89

7 อัตราการเกิด ลดลง - 180,000- 200,000 คน / ปี สาเห ตุ

8 อัตราการเกิด ลดลง การเดินทางไป เรียนในเมือง สาเห ตุ

9 เชิงประสิทธิภาพ ระดับประถมศึกษา 300-400 (Cotton, 1996) ระดับมัธยมศึกษา 400-800 ต ต่างปร ะเทศ

10 เชิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ต่ำกว่า 495 มักมีผลต่ำ (Enrich,n.d.) นักเรียน 495-1,200 มีผลสูงสุด ต ต่างปร ะเทศ

11

12 เชิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเล็ก ผลสัมฤทธิ์ต่ำ (สมศ, 2548) โรงเรียนใหญ่ ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ต ประเท ศไทย

13 เชิงค่าใช้จ่าย โรงเรียนเล็กสุด ใช้จ่ายแพงสุด (ศธ, 2549) โรงเรียน 301-1,000 จ่ายต่ำสุด ต ประเท ศไทย

14 แนวทาง “ พัฒนา ” วิสัยทัศน์ นักเรียนมีโอกาสได้รับบริการทาง การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

15 วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการ จัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบการ จัดการ รร. เล็ก ระดมทรัพยากรและ ความร่วมมือ

16 เป้าหมาย นร. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น รร. เล็กมีผลการประเมิน ภายนอกสูงขึ้น รร. เล็กทุกแห่งได้รับ ความร่วมมือ รร. เล็กมีครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 20 - 2553

17

18 กรอบความคิด พัฒนาระบบวางแผน และบริหารจัดการ พัฒนาระบบการเรียนการ สอนและการประกัน คุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน ความพร้อมและความ เข้มแข็งของ รร.

19 1. กำหนดนโยบายและ เป้าหมาย - คละชั้น / รวมชั้น / รวม รร./ ศูนย์ รร. บทบาทสำคัญของ สพฐ.

20 2. พัฒนาหลักสูตรบูรณา การ 3. ประสานงาน และ สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผน ของ สพท. บทบาทสำคัญของ สพฐ.

21 4. ติดตาม กำกับ และ ประเมินผล สพท. ** NT / ผล สม ศ. / อ่าน – เขียน จำนวน นร. ต่อครู บทบาทสำคัญของ สพฐ.

22 5. ประชาสัมพันธ์... ร่วมจัด รร. ให้ได้ ขนาดมาตรฐาน เพื่อ ลูกหลานและ ประเทศชาติ... 6. วิจัย และ พัฒนา บทบาทสำคัญของ สพฐ.

23 บทบาทของ สพท. ตั้งคณะกรรมการ – รอง ผอ. สพท. จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ วางแผนและ พัฒนาการบริหาร จัดการ รร. รูปแบบ ต่าง ๆ

24 บทบาทของ สพท. การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ระหว่าง รร. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รร. ราย โรง ตามตัวชี้วัด

25 บทบาทของ สพท. พัฒนาระบบการเรียน การสอน สร้างความพร้อม และความเข้มแข็ง ของโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนใน การจัดการศึกษา

26 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุและความเป็นมา ประเด็นอภิปราย 3 ประการ สภาพของปัญหา แนวความคิดสำคัญเพื่อ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google