งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำส่วนงาน วิจารณ์ พานิช เสนอในการสานเสวนาเรื่อง “ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ” จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำส่วนงาน วิจารณ์ พานิช เสนอในการสานเสวนาเรื่อง “ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ” จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำส่วนงาน วิจารณ์ พานิช เสนอในการสานเสวนาเรื่อง “ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ” จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๓ ก. พ. ๕๔ ศาลายา เพื่อการพัฒนาส่วนงาน ม. มหิดล และแผ่นดิน

2 หลักการบริหารและกำกับดูแล มหาวิทยาลัย มีประเพณี Collegial Community of Scholars รวมตัวกันเอง ออกเงินเอง หรือมีผู้อุปถัมภ์ เคลื่อนสู่ Business/Corporate Management & Governance รัฐ & สังคมเรียกร้อง USR

3 Strong Management & Participation หัวหน้าส่วนงาน – Strong Management & Collective Leadership คณะกรรมการส่วนงาน – Collective Leadership, Risk Management, Networking & Governance Mechanism ยึดโยงด้วย Goal/Target/Development ของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศไทย ยึดโยงด้วย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเห็นแก่ ส่วนรวม – USR

4 Governance / Participatory Management ระดับส่วนงาน ของ มม. องค์ประกอบเป็นคนในส่วน งานทั้งหมด เป็นคณะกรรมการ ดำเนินงาน มุมมองเป็น inside view เน้นความร่วมมือ ความ ราบรื่น

5 คณะ กก. ประจำส่วนงาน ของ มม. หน. ส่วนงาน เป็น ปธ. รอง หน. ส่วนงานเป็น กก. หนภ. / ปธ. หลักสูตร กก. ผู้แทน อจ. ๔ เลือกตั้ง ผู้แทนสายอื่น ๐ – ๔ เลือกตั้ง

6 หน้าที่ ให้คำปรึกษา วางนโยบายและแผน พิจารณาเปิด / ปรับ / ยุบ การศึกษา / หลักสูตร วัด / ประเมินผลการศึกษา ติดตามผลของนโยบายและ แผน

7 การประชุม ไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กรรมการขอให้เรียกประชุม ได้ ระบุองค์ประชุม ขอให้ประชุมลับได้ ระบุเกณฑ์การลงมติ

8 หัวหน้าส่วน งาน มาตรา ๓๗ ในแต่ละคณะและ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้มี คณบดีหรือผู้อำนวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาและ รับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองคณบดีหรือรอง ผู้อำนวยการตามจำนวนที่สภา หาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำ หน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ คณบดีหรือผู้อำนวยการ มอบหมายก็ได้ ไม่ได้ระบุเรื่อง Academic Leadership

9 หัวหน้าส่วนงาน - คณะกรรมการ Strong leadership & coordination Synergy Risk management External collaboration

10 จุดอ่อน ขาดมุมมองจาก outside-in / stakeholders โอกาสริเริ่มงานเชิง innovative เกิดยาก ? มีคนมองเป็น Balanced of Power ไม่มองเป็น Synergy ไม่ได้ระบุเรื่องการจัดการ / กำกับ ดูแล ทรัพยากร

11 กรรมการส่วนงานรูปแบบ อื่น – มช. แยกเป็น ๒ ชุด : กก. อำนวยการ & กก. บริหาร กก. อำนวยการดูแลภาพใหญ่ ยุทธศาสตร์ การเงิน การลงทุน แต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ประธานคืออธิการบดี หรือ... กรรมการเป็นกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลภายนอก ๓ – ๔ คน หัวหน้าส่วนงานเป็น กก. และ เลขานุการ ได้ outside / development / strategic view คล้าย CMMU, MUIC, ว. ดุริยางคศิลป์

12 การสร้าง Shared Vision โดยกระบวนการทางวิชาการ ใช้ข้อมูลตรวจสอบ competitiveness, foresight อย่างไม่เป็นทางการ & ทางการ ไปสู่ความพร้อมใจ ทั่วทั้งส่วน งาน ใช้คณะกรรมการเป็นขั้นตอนที่ เป็นทางการ แล้วเสนอที่ประชุมคณบดี -> สภาฯ

13 ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของส่วนงาน ทำงานเดิมได้มีคุณภาพ ยกเลิกงานที่หมดความจำเป็น ริเริ่มงานใหม่ ที่นำหน้า คู่แข่ง ทำไม่ได้ ความร่วมมือภายในประเทศ ความร่วมมือต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่อง สนับสนุน ร่วมมือ

14 กลไกสู่ Top 100 World University ที่ยังไม่มี – International Advisory Committee 3 – 5 - 7 คน อาจมีคนไทย ๑ คน เพื่อมองอนาคต และเปิดทาง international collaboration ทำงานใหม่ กรรมการประจำส่วนงาน & อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมฟัง

15 กลไกสู่ Top 100 World University Annual Retreat คุยกันเรื่องเชิงพัฒนา ภาพ ใหญ่ อนาคต อาจมี keynote speaker จุด ประกาย ร่วมกันวาดภาพฝัน ให้เกิด “ ฝันร่วม ” (Shared Vision) และ ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

16 กลไกสู่ Top 100 World University Self-Evaluation ของคณะกรรมการ หน่วยงาน เพื่อยกระดับ performance ของ คณะกรรมการ เป็นการเตือนสติตนเอง ให้ทำงานโดยยึดหลัก รอบคอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎ โปร่งใส ทำงานใน strategic & generative mode


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำส่วนงาน วิจารณ์ พานิช เสนอในการสานเสวนาเรื่อง “ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ” จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google