งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
โดย ปราณี คงสาคร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ

2 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

3 การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

4 หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารใน แต่ละระดับ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง ผู้ปฎิบัติงาน บุคลากรอื่นๆ กองคลัง เครือข่าย

5 คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม.****
กระบวนการตรวจสอบ กองคลัง start หน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจสอบภายใน สตง. คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม.****

6 ข้อบังคับ / ระเบียบ /ประกาศ /หลักเกณฑ์ต่างๆ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ / ระเบียบ /ประกาศ /หลักเกณฑ์ต่างๆ คำสั่ง/ มอบอำนาจ work flow – process คู่มือในการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารซ้อมความเข้าใจ รูปแบบการรายงานต่างๆ แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7 หลักเกณฑ์การปฏิบัติ 1. การปฏิบัติตามข้อบังคับ/ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศ /คำสั่งต่างๆ 2. การมอบหมายงาน 3. การควบคุม /การรายงาน/ การติดตามประเมินผล

8 AXAPTA 11 ระบบ HPB ACIS สวัสดิการ MIS INTRANET
ข้อมูลเพื่อการบริหาร (ข้อมูลเป็นปัจจุบัน) AXAPTA 11 ระบบ HPB ACIS สวัสดิการ MIS INTRANET

9 เงิน และ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
การมอบหมาย การเก็บรักษา การควบคุมและการติดตาม การรายงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10 การใช้ใบเสร็จรับเงิน
- การขอเบิกใบเสร็จรับเงินกับกองคลัง (กค.17) - ใช้ตามความจำเป็น - การมอบหมาย - การควบคุมติดตาม - การเก็บรักษา - การรายงาน - การนำส่งเงิน - (ระเบียบ/ข้อบังคับ)

11 ลูกหนี้เงินยืม ใบยืมหน่วยงาน ใบยืมรายบุคคล
(ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547)

12 การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การติดตามการใช้เงินงบประมาณ (รัฐ+ มจธ.)

13 การรายงานวัสดุคงเหลือ
การสำรวจพัสดุ

14 การใช้ใบสำคัญรับเงิน/ ใบรับรอง

15 ขอให้หารือ กับกองคลัง อย่าดำเนินการไปแบบผิดๆ
กรณีที่ไม่ใช่เรื่อง หรือเหตุการณ์ปกติ จะทำอย่างไร ขอให้หารือ กับกองคลัง อย่าดำเนินการไปแบบผิดๆ

16 kmutt.ac.th/treasury


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google