งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดย ปราณี คงสาคร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดย ปราณี คงสาคร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดย ปราณี คงสาคร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ

2 2 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

3 3 การกำกับดูแลของหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

4 4 ผู้ ปฎิบัติงาน ผู้บริหาร ใน แต่ละ ระดับ หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน กองคลัง พี่เลี้ยง เครือข่าย บุคลากร อื่นๆ

5 5 กระบวนการตรวจสอบ หน่วยงานผู้ เบิก กองคลัง ผู้ตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม.**** สตง. start

6 6 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์ต่างๆ คำสั่ง / มอบอำนาจ work flow – process คู่มือในการปฏิบัติงาน หรือ เอกสาร ซ้อมความเข้าใจ รูปแบบการรายงานต่างๆ แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

7 7 1. การปฏิบัติตามข้อบังคับ / ระเบียบวิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศ / คำสั่งต่างๆ 2. การมอบหมายงาน 3. การควบคุม / การรายงาน / การติดตาม ประเมินผล หลักเกณฑ์การปฏิบัติ

8 8 ข้อมูลเพื่อการบริหาร ( ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ) HPB ACIS AXAPTA 11 ระบบ สวัสดิการ MISINTRANET

9 9 การมอบหมาย การเก็บรักษา การควบคุมและการติดตาม การรายงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เงิน และ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน

10 10 - การขอเบิกใบเสร็จรับเงินกับกองคลัง ( กค.17) - ใช้ตามความจำเป็น - การมอบหมาย - การควบคุมติดตาม - การเก็บรักษา - การรายงาน - การนำส่งเงิน - ( ระเบียบ / ข้อบังคับ ) การใช้ใบเสร็จรับเงิน

11 11 ลูกหนี้เงินยืม ใบยืมหน่วยงาน ใบยืมรายบุคคล ( ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2547)

12 12 กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินตาม งบประมาณ การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การติดตามการใช้เงินงบประมาณ ( รัฐ + มจธ.) การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ

13 13 การสำรวจพัสดุ การรายงานวัสดุ คงเหลือ

14 14 การใช้ใบสำคัญรับเงิน / ใบรับรอง

15 15 ขอให้หารือ กับกองคลัง อย่าดำเนินการไปแบบผิดๆ กรณีที่ไม่ใช่เรื่อง หรือเหตุการณ์ปกติ จะทำอย่างไร

16 16 kmutt.ac.th/treasury


ดาวน์โหลด ppt 1 ความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โดย ปราณี คงสาคร วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google