งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

2 ผอ. สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (1/1)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญฯ 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 6 5 พนักงานราชการ 9 ลูกจ้างประจำ 3 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร ข้าราชการ 7 6 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานฯ ข้าราชการ 6 5 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานกำกับและสนับสนุน อ.ป.ท. ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 41 37 พนักงานราชการ 23 ลูกจ้าง 4 รวม 68 63 อัตราว่าง 4 อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน 1 อัตรา (คุณธนิต ใจสอาด)

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 27,000 2,000 4,000 6,000 8,500 10,500 12,500 14,500 16,500 18,500 21,000 23,000 2,528 5,136 7,165 9,635 12,160 1.1 งานสารบรรณ 26,400 2,368 4,996 6,932 9,324 11,759 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 615 1,117 1,504 2,041 2,582 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 3,600 312 786 1,120 1,906 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 2,400 130 272 361 440 509 (4) จัดเก็บ เรื่อง 9,600 927 1,903 2,624 3,545 4,488 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 1,200 72 132 203 290 368 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 460 20 100 166 221 286 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 180 17 46 69 87 107 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 240 2 49 88 121 162 (3) รายงาน Online ครั้ง 40 5 9 13 1.3 พัสดุ 140 67 90 115 (1) จัดซื้อ ครั้ง - (2) จัดจ้าง ครั้ง 50 4 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 39 65 109 (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมาย 1,167 90 182 273 376 474 573 681 791 901 989 1078 1167 4 22 110 115 123 1.1 พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 42 ฉบับ 9 13 17 21 26 31 34 38 11 23 1.2 ตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ 950 แห่ง 76 153 230 310 390 470 560 650 740 810 880 - 71 1.3 พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 175 เรื่อง 14 29 43 57 86 100 130 145 160 16

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 มาตรการทางสังคม 1 ครั้ง 1 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในอาคาร ครั้ง -

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในอาคาร 860 27 57 120 184 271 630 445 532 620 723 827 14 47 81 111 161 3.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดิน และถมดิน 320 ครั้ง 21 45 70 96 125 155 183 212 242 267 293 40 95 3.2 ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท 90 หลัง 6 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 - 7 11 3.3 ประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน 450 30 110 160 210 260 310 380

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 มาตรการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย 1 2 6 4.1 จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร และงานช่าง เรื่อง - 4.2 พัฒนาข้อมูลด้านวิศวกรรม เพื่อพิจารณายกร่างแก้ไข และปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินและถมดิน

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 1% 3% 6% 10% 14% 18% 22% 30% 36% 55% 85% 100% 1.28% 7% 7.57% 9.70% 12.96% 1.1 งบดำเนินงาน 21% 32% 41% 57% 79% 12.20% 14.35% 19.17% 1.2 งบลงทุน 2.6962 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2.9000 50%


ดาวน์โหลด ppt สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google