งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YOUR LOGO สาระสำคัญของหนังสือเวียน ว 10/2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YOUR LOGO สาระสำคัญของหนังสือเวียน ว 10/2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 YOUR LOGO สาระสำคัญของหนังสือเวียน ว 10/2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 1

2  สาระสำคัญของหนังสือเวียน ยกเลิก ว 16/2538 เฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน บุคคลตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา และยกเลิก ว 11/2546 และ ว 6/2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลก่อนเข้ารับการประเมินผลงาน ให้มีการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเปิดเผย โปร่งใส และให้มีการทักท้วงได้ 2

3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแบ่งเป็น 2 กรณี √ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (ตำแหน่งที่มีคนครองอยู่ ) √ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้ง (ตำแหน่งที่ว่าง) การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำ มอบให้ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 3

4 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกบุคคล 4

5 กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลื่อนไหลและมีคนครองอยู่กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลื่อนไหลและมีคนครองอยู่ ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีคนท้วง ผู้มีอำนาจ ม.57 พิจารณา แจ้งข้าราชการทราบ/ ปิดประกาศ ส่งผลงาน ตรวจสอบ โดยเร็ว มีมูล เสนอผู้มี อำนาจ ม. 57 ดำเนินการ ตาม ว 5/2542 ไม่มีมูล เสนอผู้มีอำนาจตาม ม.57สอบผู้ทักท้วง กจ. สำรวจข้อมูล/ ผบ.ประเมิน - คุณลักษณะ/ แจ้งผู้มีคุณสมบัติ ส่งเอกสาร คกก.คัดเลือก สาขาที่ เกี่ยวข้อง 5

6 กรณีการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งว่าง กรณีการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งว่าง เสนอผู้มีอำนาจตาม ม.57สอบผู้ทักท้วง มีคนท้วง อ.ก.พ.กรม / คกก. คัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจ ม.57 เห็นชอบ แจ้งข้าราชการทราบ/ ประกาศชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก/ ชื่อ ผลงาน ส่งผลงาน พิจารณาคัดเลือก อนุมัติ ตรวจสอบ โดยเร็ว มีมูล เสนอผู้มี อำนาจ ม. 57 ดำเนินการ ตาม ว 5/2542 ไม่มีมูล กจ. สำรวจข้อมูล/ ผบ.ประเมิน - คุณลักษณะ/ แจ้งผู้มีคุณสมบัติ 6

7 การส่งผลงานต้องส่ง 2 ส่วน คือ √ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา √ ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 7

8 การนำเสนอผลงานเพื่อขอประเมิน กำหนดให้ผู้ขอประเมินเสนอผลงานที่จะขอประเมิน ดังนี้  ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จของงาน ให้นำเสนอในรูปแบบการสรุป วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น ระบุผลสำเร็จของงาน ประโยชน์ที่เกิดจาก ผลงานนั้น หรือการนำผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางาน ใช้เสริม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง (ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอตามตัวอย่างที่ 1) 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 8

9 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ชื่อผลงาน.…………............……...…......… 2. ระยะเวลาดำเนินการ ………….……………........ 3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการ ดำเนินการ ….. 4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ …………………. 5. ผู้ร่วมดำเนินการ ( ถ้ามี ) ………… ( สัดส่วน ) ….……... 6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ………………….... 7. ผลสำเร็จของงาน ( เชิงปริมาณ / คุณภาพ ) …………....… 8. การนำไปใช้ประโยชน์ …………………………...… ตัวอย่างที่ 1 ต่อ 9

10 9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค ………………..… 10. ข้อเสนอแนะ …………………………………………… ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็น ความจริงทุกประการ ลงชื่อ …………………………… ( …………………………… ) ผู้เสนอผลงาน …….. / ……….… / ……….. ต่อ 10

11 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการ ของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ ……………… ลงชื่อ ………. …… (. …………… ) (.................) ผู้ร่วมดำเนินการ ผู้ร่วม ดำเนินการ ….. / ….… / ……...... /....... /....... ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงกับ ความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ..................... ลงชื่อ ………….... (.....................) ( ……………… ) ตำแหน่ง................... ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ……..... /........ /........ ….. /.......… / ….. ผบ. ที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ ต่อ 11

12 ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนางานใน ตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็น แนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 2 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 12

13 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงานให้ ประสิทธิภาพมากขึ้น ของ ………………………………...........…… เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ………..… ตำแหน่งเลขที่ ….. สำนัก/กอง ………………………… เรื่อง ………….............................……………......... หลักการและเหตุผล …………………………........… บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ….………....…...... ผลที่คาดว่าจะได้รับ …………………………….…… ตัวชี้วัดความสำเร็จ …………………………........... ตัวอย่างที่ 2 ลงชื่อ........................... (..........................) ผู้เสนอแนวคิด...../........../...... 13

14 การย้าย / โอน / บรรจุกลับ 14

15 การย้าย / โอน / บรรจุกลับ 1. อ.ก.พ.กรม/คกก.คัดเลือกกำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคล ตามความเหมาะสม 2. ผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่ง ว/วช. เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้ส่งผลงานประเมิน 3. ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่ง ว/วช. ในระดับ เดียวกัน และจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้แต่งตั้งได้ โดยไม่ต้องประเมินผลงาน 4.กรณีนอกเหนือจากข้อ 2 และ 3 ให้ อ.ก.พ.กรม/คกก.คัดเลือก เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล อาจไม่ต้องจัดทำ ผลงานใหม่ หรืออาจสั่งให้ส่งผลงานเพื่อประเมินก็ได้ 15

16 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง 16

17 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง - เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคล - มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของสายงานต่างๆ และ/หรือ คุณวุฒิเพิ่มเติมครบถ้วน ตามที่ ก.พ. กำหนด 17

18 ปริญญาตรี รับเงินปจต. ปริญญาโท ปริญญาเอก 7 ปี 5 ปี 3 ปี ชำนาญการ 6 ปี 4 ปี 2 ปี ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ พิเศษ 8 ปี 6 ปี 4 ปี ระดับ คุณวุฒิ - มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ - มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 18

19 ตามประกาศ อ. ก. พ. กรม ชลประทาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตามประกาศ อ. ก. พ. กรม ชลประทาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 19

20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ พิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ ชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 20

21 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 21

22 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือก ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้องมี คุณสมบัติ 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านคุณสมบัติของบุคคล 2.ด้านคุณลักษณะของบุคคล 3.ด้านผลงาน 22

23 ด้านคุณสมบัติของบุคคล 23

24 ด้านคุณสมบัติของบุคคล 1. วุฒิการศึกษา ต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. 2. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรง ตำแหน่งในระดับก่อนหน้ามาไม่ต่ำกว่า...ดังนี้ ระดับ ชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ วุฒิ ปริญญาตรี6 ปี 4 ปี ปริญญาโท4 ปี ปริญญาเอก2 ปี 24

25 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ ระดับ ชำนาญการรับเงินปจต. ชำนาญการ พิเศษ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6 ปี7 ปี8 ปี ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 ปี5 ปี6 ปี ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 ปี3 ปี4 ปี 25

26 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 1) ต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี 26

27 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 2) ถ้าไม่ครบ 1 ปี นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน อื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใน สายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวม นับเฉพาะ ประเภทวิชาการ นับเฉพาะ ประเภทวิชาการ “ขณะนำเวลาดังกล่าวมานับ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ ข้อกำหนดอื่นที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง” 27

28 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 3) การพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใน สายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ เกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ จะแต่งตั้ง ให้พิจารณา ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในช่วง ที่มีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง ข้อกำหนดอื่นที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะ แต่งตั้ง โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง และประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ ให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ตามข้อเท็จจริง 28

29 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 3) การพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับ รวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ต่อ) เว้นแต่ การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป หรือ สายงานที่เทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชตามกฎหมายอื่น ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการ ปฏิบัติงานที่นำมานับ 29

30 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง คำสั่งรักษาราชการแทน/ รักษาราชการในตำแหน่ง ต้องมี คำสั่งมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือ ต้องมีการปฏิบัติงานจริง 30

31 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 5) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา ตามแนวทาง ดังนี้ 5.1) การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีลักษณะงาน เชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง กลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ไม่อยู่ในกลุ่ม ตำแหน่งเดียวกัน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติจริง ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติจริง เหมือนหรือคล้ายคลึง มากกว่าครึ่ง เหมือนหรือคล้ายคลึง ไม่เกินครึ่ง นับได้ เต็มเวลา นับได้ ไม่เกิน ครึ่งหนึ่ง 31

32 ด้านคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 3. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่ง ดังนี้ (ต่อ) ทั้งนี้ 5) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้ 5.2) การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือที่เทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการ ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ แต่งตั้ง ให้พิจารณานับระยะที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ผู้นั้นมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และข้อกำหนดอื่นที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานที่จะ แต่งตั้ง ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่นำมานับ 32

33 ด้านคุณลักษณะบุคคล 33

34 ด้านคุณลักษณะบุคคล คะแนนรวม 100 คะแนน ผู้บังคับบัญชาที่ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของผู้ คัดเลือกโดยตรง ประเมิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ผอ./ผส. สำนัก/กอง เห็นสอดคล้อง ผ่าน 34

35 ด้านผลงาน 35

36 ด้านผลงาน ต้องเสนอผลงานดังนี้ ผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี ผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี ชื่อผลงานที่จะส่ง ประเมิน พร้อมเค้าโครง ชื่อผลงานที่จะส่ง ประเมิน พร้อมเค้าโครง ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน ไม่เกิน 3 เรื่อง (ขึ้นกับคุณภาพ ผลงาน) แนวคิดที่จะพัฒนางานใน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 1 เรื่อง 36

37 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณสมบัติของ ผู้ขอรับการประเมินผลงาน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณสมบัติของ ผู้ขอรับการประเมินผลงาน 1.เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ประเมินผลงาน 2.มีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือ ได้รับการยกเว้นจากก.พ.แล้ว 3.มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน สายงานต่างๆ 37

38 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานที่จะส่ง ประเมิน 1.ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน ใช้รูปแบบการเสนอผลงานตามที่ ก.พ.กำหนด 2.ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง “ผลงานที่ใช้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างดำรง ตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ขอประเมินไม่เกิน 1 ระดับ” จัดทำเป็นรูปเล่ม 38

39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ต่อ) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ต่อ) ระยะเวลา ย้อนหลังของ ผลงาน ไม่เกิน 5 ปี จำนวนของ ผลงานที่จะส่ง ประเมิน ไม่เกิน 3 เรื่อง (ขึ้นกับคุณภาพ) กรณีเป็นผลงาน ร่วมกันหลายคน ให้ระบุสัดส่วนว่าตนเองใช้ความรู้ความสามารถ อย่างไร โดยให้เขียนเป็นร้อยแก้ว และระบุ สัดส่วนเป็นร้อยละ 39

40 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ต่อ) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ต่อ) การเผยแพร่ ผลงาน ใช้หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละสาขา ยกเว้นวิศวกรรมศาสตร์2(ด้าน เครื่องกลและไฟฟ้า) วิธีการ ประเมินผลงาน 1.พิจารณาเฉพาะผลงาน 2.ให้ผู้ขอรับการประเมินมานำเสนอให้คกก. เกณฑ์การ ตัดสินคุณภาพ ของผลงาน ใช้หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละสาขา ยกเว้นวิศวกรรมศาสตร์2(ด้าน เครื่องกลและไฟฟ้า) 40

41 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อย้าย โอน หรือ บรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 41

42 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ผู้ขอรับการประเมินผลงาน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ผู้ขอรับการประเมินผลงาน 1.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนด ไว้) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา หรือได้รับการยกเว้นจากก.พ. 3.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใน สายงานประเภทวิชาการ ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน หรือ ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนคุณสมบัติจาก ก.พ. ก่อนที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 42

43 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 1. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ และจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 2. ให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 2.1 กรณีไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการ พิเศษ แต่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วให้แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน 2.2 กรณีดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน หรือกรณีเป็นพนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 2.3 กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้พิจารณาเป็นรายๆไป 43

44 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล (ต่อ) ผู้ขอรับการคัดเลือกตามกรณีที่ 2.1, 2.2, 2.3 ต้องจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การประเมินลักษณะบุคคล 3. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 4. ชื่อผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่จะส่ง พร้อมเค้าโครง ชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานจะต้องเป็นผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จำนวน 1 เรื่อง 5. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 1 เรื่อง 6. แบบเปรียบเทียบหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่เคยดำรง ตำแหน่งและตำแหน่งที่จะรับย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 44

45 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล (ต่อ) 45 ต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ต้องคำนึงถึงกรณีที่บุคคลผู้นั้นได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

46 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล (ต่อ) 46 แนวทาง 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม 2.1 ต้องทำผลงานเพื่อประเมิน ภายใน 2 เดือน 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม 2.2 2.3 การจัดทำผลงานจะ ขึ้นกับกับพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ถ้าเกี่ยวข้องเกื้อกูล เกินครึ่งขึ้นไป ไม่ต้องประเมินผลงาน ถ้าเกี่ยวข้องเกื้อกูล ไม่ถึงครึ่ง ต้องทำผลงานเพื่อประเมิน ภายใน 2 เดือน

47 47 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกับการประเมินผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกับการประเมินผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

48 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 48

49 49 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 1.ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการในสายงานที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2.ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้มีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่ง “โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ”

50 50 รายการแสดงรายละเอียดในการจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภททั่วไปใน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008.3.2/140 ลว. 3 เมษายน 2552) รายการแสดงรายละเอียดในการจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภททั่วไปใน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008.3.2/140 ลว. 3 เมษายน 2552)

51 51 รายการแสดงรายละเอียดในการจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภทวิชาการใน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008.3.2/180 ลว. 24 เมษายน 2554) รายการแสดงรายละเอียดในการจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภทวิชาการใน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008.3.2/180 ลว. 24 เมษายน 2554) กลุ่มที่ 1 - วิศวกรโยธา - วิศวกร ชลประทาน - วิศวกร - นักอุทก วิทยา กลุ่มที่ 2 - วิศวกร สำรวจ - นักวิชาการ แผนที่ ภาพถ่าย - นัก ธรณีวิทยา กลุ่มที่ 5 - นักวิทยาศา สตร์ กลุ่มที่ 4 - สถาปนิก - มัณฑนา กร กลุ่มที่ 3 - วิศวกร เครื่องกล - วิศวกร ไฟฟ้า - วิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร กลุ่มที่ 6 - นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 7 - นักวิชาการ เกษตร กลุ่มที่ 10 - นักวิทยาศา สตร์ กลุ่มที่ 9 - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน - เศรษฐกร กลุ่มที่ 8 - นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 11 - นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน - นักทรัพยากรบุคคล - นักจัดการงานทั่วไป - นักวิเทศสัมพันธ์ - นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่ 12 - บรรณารักษ์ กลุ่มที่ 12 - นิติกร - นักวิชาการ จัดหาที่ดิน

52 52


ดาวน์โหลด ppt YOUR LOGO สาระสำคัญของหนังสือเวียน ว 10/2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google