งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ” เรียกโดยย่อว่า ก. ค. ศ. ( มาตรา 7)

2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ก. ค. ศ. มีจำนวน 21 คน ประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน 3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ ก. พ. 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ครม. แต่งตั้ง 7 คน 5. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจาก การเลือกตั้ง จำนวน 7 คน

4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ ( มาตรา 13)

5 อำนาจหน้าที่ของ ก. ค. ศ. 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิต และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ. ร. บ. นี้ 2. กำหนดนโยบาย วางแผนและกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google