งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. (มาตรา 7)

2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. มีจำนวน 21 คน ประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน 3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ ก.พ. 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ครม.แต่งตั้ง 7 คน 5. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจาก การเลือกตั้ง จำนวน 7 คน

4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ (มาตรา 13)

5 อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิต และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.นี้ 2. กำหนดนโยบาย วางแผนและกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google