งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
คมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 22 มีนาคม 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ ระบบการสรรหาและเลือกสรร กระบวนการในการสรรหาและ เลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรร

3 สาระสำคัญเกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการคือใคร? พนักงานราชการเป็นผู้ได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้างด้วยงบบุคลากรและมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทำสัญญาจ้างกับส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปีในแต่ละสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้หากส่วนราชการยังมีความจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

4 ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ
เป็นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว จ้างบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน การเข้า-ออก ตามสัญญาจ้างเป็นไปตามภารกิจและสามารถต่อสัญญาได้ ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ เป็นการจ้างงานที่มีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบายหรือโครงการ สำนักงาน ก.พ. ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการบริหารจัดการเอง

5 เครื่องมือในการบริหารจัดการพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 6 ฉบับ

6 เครื่องมือในการบริหารจัดการพนักงานราชการ (ต่อ)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

7 ประเภทของพนักงานราชการ
กรมฯ มอบอำนาจให้ กอง/สำนัก/จังหวัด/ศูนย์ ดำเนินการสรรหาฯ (1) พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เทคนิคทั่วไป เทคนิคพิเศษ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (2) พนักงานราชการพิเศษ กรมฯ ดำเนินการ สรรหาฯ เอง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

8 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง/สำนัก/จังหวัด/ศูนย์
คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2550 ลงวันที่ 16 มี.ค.50 คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2550 ลงวันที่ 16 มี.ค.50 มอบอำนาจ กอง/สำนัก/ศูนย์ จังหวัด/กทม.

9 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง/สำนัก/จังหวัด/ศูนย์
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องต่อไปนี้ ให้มีอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้มีอำนาจประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และเมื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วให้จัดส่งสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย ให้มีอำนาจในการกำหนดค่าสมัครสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้มีอำนาจหักเงินค่าธรรมเนียมการสรรหาฯ ได้ตามที่จ่ายจริง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง

10 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง/สำนัก/จังหวัด/ศูนย์
หนังสือที่ กษ 1002/ว 321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้หน่วยงานที่กรมฯ ได้มอบอำนาจการสรรหาพนักงานราชการส่งสำเนาประกาศรับสมัครให้กรมฯ ทราบ ก่อนดำเนินการรับสมัครทุกครั้ง เพื่อกรมฯ จะได้ช่วยตรวจสอบและช่วยประชาสัมพันธ์ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ให้กรมฯ ทราบภายใน 15 วัน

11 เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพนักงานราชการ
คู่มือ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อช่วยในการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศรับสมัคร แผนการดำเนินการสรรหาฯ บัตรประจำตัวผู้สมัคร ฯลฯ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาฯ และแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2554 การจัดสรรกรอบอัตรากำลังและพนักงานราชการ ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อช่วยในการร่างลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดคุณวุฒิที่จะรับสมัคร หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ( การพิจารณาคุณวุฒิของผู้สมัคร หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 (

12 ตำแหน่งพนักงานราชการที่จำแนกตามกลุ่มภารกิจ
กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ปรึกษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ บุคลากร นายช่างเครื่องยนต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายช่างเทคนิค นักสถิติ ช่างพิมพ์ นิติกร ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

13 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการการสรรหาฯ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เผยแพร่ข่าวการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนรับสมัคร พนักงาน ราชการทั่วไป รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เลือกสรรภายใต้ หลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อายุบัญชีไม่เกิน 2 ปี กำหนดค่าสมัคร และ เกณฑ์การตัดสิน

14 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการการสรรหาฯ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 พนักงานราชการทั่วไป หัวหน้าส่วนราชการหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร บุคลากรจากหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน/ หรือโครงการ สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจาก ภายนอกเป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

15 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ อื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร

16 สมรรถนะ (Competency) การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกำหนดขึ้น ความรู้ “อะไรที่จำเป็นต้องรู้” ความสามารถ/ทักษะ “อะไรที่สามารถทำได้” คุณลักษณะส่วนบุคคล “อะไรที่จำเป็นต้อง มี-ไม่มี” ตัวอย่างเช่น การใช้ Program MS Office หรือ การสื่อสาร หรือ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

17 ข้อความคำนึงในการกำหนดสมรรถนะ
สมรรถนะควรมีจำนวนไม่มาก หรือน้อยเกินไป จัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่กำหนดขึ้น กำหนดน้ำหนักของคะแนนเต็มตามลำดับความสำคัญ

18 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ
หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 337 ลงวันที่ 16 มีนาคม ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและยังไม่หมดอายุ และมีตำแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะเรียกมาจัดจ้างตามลำดับที่ หรือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ก็ได้

19 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ต่อ)
ตัวอย่าง กรณีที่ 1 หน่วยงานมีบัญชีเป็นของตัวเอง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

20 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ต่อ)
2. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ สามารถขอใช้บัญชีจากหน่วยงานในกรมฯ เดียวกันได้ โดยอาจเป็นจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดอื่นใกล้เคียง ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างจะต้องมีลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกัน โดยให้หน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีประสานกับเจ้าของบัญชีโดยตรงเพื่อขอสำเนาใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยเรียกมาจัดจ้างตามลำดับที่ หรือจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้

21 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ต่อ)
ตัวอย่าง กรณีที่ 2 หน่วยงานกรมฯ ในจังหวัดหรือใกล้เคียง ขอใช้บัญชี แต่งตั้งกรรมการ หน่วยงานไม่มีบัญชี เป็นของตัวเอง เรียกมาจัดจ้าง ตามลำดับที่ ประเมินเพิ่มเติม ประกาศขึ้นบัญชี

22 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ต่อ)
3. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีและหน่วยงานกรมฯ ด้วยกันไม่มี อาจขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่นได้ แต่ต้องมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยประสานเรื่องจำนวนรายชื่อ และให้แต่งตั้งกรรมการเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศการขึ้นบัญชีเท่าอายุของบัญชีหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปประเมินหรือไม่ผ่านการประเมินยังคงมีสิทธิอยู่ในบัญชีหลัก

23 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ (ต่อ)
ตัวอย่าง กรณีที่ 3 ส่วนราชการอื่น ให้รายชื่อตามจำนวนที่ตกลง ขอใช้บัญชี หน่วยงานกรมฯ ในจังหวัดหรือใกล้เคียง แต่งตั้งกรรมการ หน่วยงานไม่มีบัญชี เป็นของตัวเอง ติดต่อประสาน ประเมินเพิ่มเติม จัดจ้างตาม ลำดับที่ใหม่ ประกาศขึ้นบัญชี

24 การจัดจ้างพนักงานราชการ
จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่ คพร.กำหนด หน่วยงานจัดทำรายละเอียดของสัญญา คู่สัญญาคือ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับพนักงานราชการ หน่วยงานควบคุม/ดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามความจำเป็นของงาน/โครงการแต่ครั้งละไม่เกิน 4 ปี และต่อสัญญาได้

25 การจัดจ้างพนักงานราชการ
กรณีที่สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุดลง และส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจำเป็นต้องต่อสัญญาจ้าง ส่วนราชการต้องทำสัญญาจ้างใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติของการทำสัญญาจ้างครั้งแรก ผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่าระดับดี

26 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบและการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบของพนักงานราชการ

27 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบพนักงานราชการ
ให้หน่วยงานหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เท่าที่จ่ายจริง โดยให้จ่ายได้เฉพาะรายจ่ายที่จำเป็นและประหยัด ตามขัอบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

28 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ
ให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินรางวัลการสอบเกี่ยวกับพนักงานราชการได้โดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

29 หากมีข้อสงสัยในเรื่องต่อไปนี้
ให้สอบถามมาได้ที่ : เรื่อง ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คุณภาสกร พันธุ์อยู่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและ อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ระบบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ คุณคมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ การทำสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง พนักงานราชการลาออก คุณสุกัณญา เพ็ชรไชย การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ คุณลักษณ์พร เย็นประเสริฐ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จ ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อระบบพนักงานราชการ

30 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google