งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร คมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 22 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร คมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 22 มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร คมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 22 มีนาคม 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ  ระบบการสรรหาและเลือกสรร  กระบวนการในการสรรหาและ เลือกสรร  ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรร

3 สาระสำคัญเกี่ยวกับพนักงานราชการ  พนักงานราชการคือใคร? พนักงานราชการเป็นผู้ได้รับการจ้างงานตามสัญญา จ้างด้วยงบบุคลากรและมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดย การจ้างพนักงานราชการจะต้องทำสัญญาจ้างกับส่วน ราชการต้นสังกัด ซึ่งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปีในแต่ ละสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้หากส่วนราชการ ยังมีความจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจและ งบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการจะ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด พนักงานราชการเป็นผู้ได้รับการจ้างงานตามสัญญา จ้างด้วยงบบุคลากรและมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดย การจ้างพนักงานราชการจะต้องทำสัญญาจ้างกับส่วน ราชการต้นสังกัด ซึ่งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปีในแต่ ละสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้หากส่วนราชการ ยังมีความจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจและ งบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการจะ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

4 ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ  เป็นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นและ คล่องตัว  จ้างบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน  การเข้า-ออก ตามสัญญาจ้างเป็นไปตามภารกิจและ สามารถต่อสัญญาได้  ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ เป็นการจ้างงานที่มี ระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบายหรือโครงการ  สำนักงาน ก.พ. ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการ บริหารจัดการเอง

5 เครื่องมือในการบริหารจัดการพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 6 ฉบับ

6 เครื่องมือในการบริหารจัดการพนักงานราชการ ( ต่อ ) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 1.เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 2.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 3.เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 4.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 5.เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ พ.ศ.2554 6.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

7 ประเภทของพนักงานราชการ (1) พนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริการ  กลุ่มงานเทคนิค  เทคนิคทั่วไป  เทคนิคพิเศษ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (2) พนักงานราชการพิเศษ  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ กรมฯ มอบอำนาจให้ กอง/สำนัก/จังหวัด/ศูนย์ดำเนินการสรรหาฯ กรมฯ ดำเนินการ สรรหาฯ เอง

8 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง / สำนัก / จังหวัด / ศูนย์ คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2550 ลงวันที่ 16 มี.ค.50 คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2550 ลงวันที่ 16 มี.ค.50 กอง/สำนัก/ศูนย์ มอบอำนาจ จังหวัด/กทม.

9 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง / สำนัก / จังหวัด / ศูนย์  ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องต่อไปนี้ 1.ให้มีอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ 2.ให้มีอำนาจประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และเมื่อ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วให้จัดส่งสำเนา ประกาศบัญชีรายชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย 3.ให้มีอำนาจในการกำหนดค่าสมัครสอบได้ตามความจำเป็นและ เหมาะสม 4.ให้มีอำนาจหักเงินค่าธรรมเนียมการสรรหาฯ ได้ตามที่จ่ายจริง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง

10 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้กับ กอง / สำนัก / จังหวัด / ศูนย์  หนังสือที่ กษ 1002/ว 321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1.ให้หน่วยงานที่กรมฯ ได้มอบอำนาจการสรรหา พนักงานราชการส่งสำเนาประกาศรับสมัครให้กรมฯ ทราบ ก่อนดำเนินการรับสมัครทุกครั้ง เพื่อกรมฯ จะ ได้ช่วยตรวจสอบและช่วยประชาสัมพันธ์ 2.และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งสำเนาประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ให้กรมฯ ทราบภายใน 15 วัน

11 เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการพนักงานราชการ  คู่มือ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อช่วยในการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศรับ สมัคร แผนการดำเนินการสรรหาฯ บัตรประจำตัวผู้สมัคร ฯลฯ  ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาฯ และแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2554  การจัดสรรกรอบอัตรากำลังและพนักงานราชการ  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อช่วยในการร่างลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และกำหนดคุณวุฒิที่จะรับสมัคร หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ( http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?cate goryID=CAT0002723)  การพิจารณาคุณวุฒิของผู้สมัคร หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ( http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categor yID=CAT0001792 ) http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categor yID=CAT0001792 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categor yID=CAT0001792

12 ตำแหน่งพนักงานราชการที่จำแนกตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานเทคนิคกลุ่มงานบริการ ผู้ชำนาญการนักวิชาการเกษตรเจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ที่ปรึกษา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชีนายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี นักวิชาการพัสดุนายช่างไฟฟ้าสื่อสารเจ้าหน้าที่ธุรการ บุคลากรนายช่างเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักพัฒนาทรัพยากร บุคคล นายช่างเทคนิค นักสถิติช่างพิมพ์ นิติกรช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

13 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการการสรรหาฯ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ. ศ. 2552 พนักงาน ราชการทั่วไป เผยแพร่ข่าวการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนรับสมัคร รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เลือกสรรภายใต้ หลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อายุบัญชีไม่เกิน 2 ปี กำหนดค่าสมัคร และ เกณฑ์การตัดสิน แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

14 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการการสรรหาฯ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ. ศ. 2552 คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร หัวหน้าส่วนราชการหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย บุคลากรจากหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน/ หรือโครงการ พนักงานราชการทั่วไป สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจาก ภายนอกเป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

15 สมรรถนะ (Competency)  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ อื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดด เด่นในองค์กร

16 สมรรถนะ (Competency)  การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกำหนดขึ้น  ความรู้ “อะไรที่จำเป็นต้องรู้”  ความสามารถ/ทักษะ “อะไรที่สามารถทำได้”  คุณลักษณะส่วนบุคคล “อะไรที่จำเป็นต้อง มี-ไม่มี” ตัวอย่างเช่น การใช้ Program MS Office หรือ การสื่อสาร หรือ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

17 ข้อความคำนึงในการกำหนดสมรรถนะ  สมรรถนะควรมีจำนวนไม่มาก หรือน้อย เกินไป  จัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่ กำหนดขึ้น  กำหนดน้ำหนักของคะแนนเต็มตามลำดับ ความสำคัญ

18 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ  หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 337 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 1. ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและยัง ไม่หมดอายุ และมีตำแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ หัวหน้าหน่วยงานที่จะเรียกมาจัดจ้างตามลำดับที่ หรือ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพิ่มเติม ก็ได้

19 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ ( ต่อ ) ตัวอย่าง กรณีที่ 1 หน่วยงานมีบัญชีเป็นของตัวเอง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

20 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ ( ต่อ ) 2. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ สามารถขอใช้บัญชีจากหน่วยงานในกรมฯ เดียวกันได้ โดยอาจเป็นจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดอื่นใกล้เคียง ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างจะต้องมีลักษณะงานเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกัน โดยให้หน่วยงานผู้ขอใช้ บัญชีประสานกับเจ้าของบัญชีโดยตรงเพื่อขอสำเนาใบ สมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยเรียกมาจัด จ้างตามลำดับที่ หรือจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ 2. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ สามารถขอใช้บัญชีจากหน่วยงานในกรมฯ เดียวกันได้ โดยอาจเป็นจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดอื่นใกล้เคียง ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างจะต้องมีลักษณะงานเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกัน โดยให้หน่วยงานผู้ขอใช้ บัญชีประสานกับเจ้าของบัญชีโดยตรงเพื่อขอสำเนาใบ สมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยเรียกมาจัด จ้างตามลำดับที่ หรือจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้

21 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ ( ต่อ ) ตัวอย่าง กรณีที่ 2 ขอใช้บัญชี หน่วยงานไม่มีบัญชี เป็นของตัวเอง หน่วยงานกรมฯ ในจังหวัดหรือใกล้เคียง เรียกมาจัดจ้าง ตามลำดับที่ ประเมินเพิ่มเติม ประกาศขึ้นบัญชี แต่งตั้งกรรมการ

22 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ ( ต่อ ) 3. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีและหน่วยงานกรมฯ ด้วยกันไม่มี อาจขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่น ได้ แต่ต้องมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยประสานเรื่องจำนวนรายชื่อ และให้แต่งตั้ง กรรมการเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศการขึ้นบัญชี เท่าอายุของบัญชีหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปประเมิน หรือไม่ผ่านการประเมินยังคงมีสิทธิอยู่ในบัญชี หลัก 3. ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีและหน่วยงานกรมฯ ด้วยกันไม่มี อาจขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่น ได้ แต่ต้องมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยประสานเรื่องจำนวนรายชื่อ และให้แต่งตั้ง กรรมการเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศการขึ้นบัญชี เท่าอายุของบัญชีหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปประเมิน หรือไม่ผ่านการประเมินยังคงมีสิทธิอยู่ในบัญชี หลัก

23 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ยังไม่หมดอายุ ( ต่อ ) ตัวอย่าง กรณีที่ 3 ขอใช้บัญชี หน่วยงานไม่มีบัญชี เป็นของตัวเอง หน่วยงานกรมฯ ในจังหวัดหรือใกล้เคียง ประเมินเพิ่มเติม ประกาศขึ้นบัญชี แต่งตั้งกรรมการ ส่วนราชการอื่น จัดจ้างตาม ลำดับที่ใหม่ ติดต่อประสาน ให้รายชื่อตาม จำนวนที่ตกลง

24 การจัดจ้างพนักงานราชการ  จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่ คพร.กำหนด  หน่วยงานจัดทำรายละเอียดของสัญญา  คู่สัญญาคือ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายกับพนักงานราชการ  หน่วยงานควบคุม/ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม สัญญา  ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามความจำเป็นของ งาน/โครงการแต่ครั้งละไม่เกิน 4 ปี และต่อ สัญญาได้

25 การจัดจ้างพนักงานราชการ  กรณีที่สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุดลง และส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจำเป็นต้องต่อ สัญญาจ้าง ส่วนราชการต้องทำสัญญาจ้างใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติของการทำสัญญาจ้างครั้ง แรก  ผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคะแนน เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า ระดับดี

26  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบและ การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการ สอบของพนักงานราชการ

27 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบพนักงาน ราชการ  ให้หน่วยงานหักเงินค่าธรรมเนียมการ สอบแข่งขันที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ได้เท่าที่จ่ายจริง โดยให้จ่ายได้เฉพาะ รายจ่ายที่จำเป็นและประหยัด ตามขัอบังคับ กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

28 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ  ให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินรางวัลการสอบ เกี่ยวกับพนักงานราชการได้โดยอนุโลมตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข เพิ่มเติม

29 หากมีข้อสงสัยในเรื่องต่อไปนี้ ให้สอบถามมาได้ที่ : เรื่องผู้ติดต่อโทรศัพท์  กรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ  คุณภาสกร พันธุ์อยู่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและ อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ 0-2579-9520  ระบบการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ  คุณคมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่0-2579-3690  การทำสัญญาจ้าง การต่อ สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ลาออก  คุณสุกัณญา เพ็ชรไชย ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่0-2579-3690  การประเมินผลการ ปฏิบัติงานพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิ ประโยชน์  คุณลักษณ์พร เย็นประเสริฐ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จ ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จ ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่0-2579-3699 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อระบบพนักงานราชการ

30 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ http://www.person.doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร คมกฤช อุทะโก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 22 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google