งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น

2 ความหมายของการนำรายชื่อฯ
กรมฯ มีตำแหน่งว่างต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบแข่งขันได้วุฒิใด จะแจ้งความประสงค์ขอให้ ก.พ. ส่งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ที่ ก.พ. ได้ดำเนินการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ หาก ก.พ. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้วุฒิที่กรมฯ ต้องการ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ประหยัด โดยยังคงความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรม ก.พ. อาจอนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันมาบรรจุโดยวิธีการนำรายชื่อได้

3 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ

4 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. รับเรื่อง จากต้นสังกัดเจ้าของตำแหน่งที่ประสงค์จะขอข้าราชการ จาก ก.พ. มาบรรจุในตำแหน่งว่าง 2. สงวนตำแหน่งและตรวจสอบอัตราเงินเดือน 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ในการใช้ตำแหน่งว่าง

5 4. จัดทำหนังสือถึง ก.พ. เพื่อขอตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุเข้ารับราชการ
5. เมื่อ ก.พ. อนุมัติให้นำรายชื่อฯ แล้ว จะทำหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพื่อขอชื่อ ที่อยู่ ของผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุมาสมัคร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

6 ประกอบด้วยข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าตำแหน่งเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็นเลขานุการ และจะต้องแต่งตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการร่วมด้วย อย่างน้อย 1 คน 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการนำรายชื่อ

7 7. ประชุมคณะกรรมการนำรายชื่อฯ
เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง (จำนวนตำแหน่งว่าง , หน่วยงานที่จะบรรจุ กำหนดวิธีการประเมินจะใช้วิธีใด (การสอบข้อเขียน หรือการสอบสัมภาษณ์) เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่จะประเมิน รายละเอียดที่จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทราบ เกี่ยวกับลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติ

8 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วัน
8. จัดทำหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ 9. ดำเนินการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9 11. ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือการสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 12. จัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ

10 13. จัดทำรายงานผลการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งไป ก. พ
13. จัดทำรายงานผลการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งไป ก.พ. และส่วนราชการเจ้าของ บัญชี ภายใน 5 วันทำการ 14. เบิกเงินรางวัลกรรมการ  เป็นรางวัลเกี่ยวกับการสอบระดับ 3 -5 ในอัตรา 4 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน (ถ้าได้รับไม่ถึง 300 บาท ให้ได้รับ 300 บาท)

11 การนำรายชื่อ 1. รับเรื่อง 2. สงวนตำแหน่งและตรวจสอบอัตราเงินเดือน
3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ในการใช้ตำแหน่งว่าง

12 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ
4. จัดทำหนังสือถึง ก.พ. เพื่อขอตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ 5. เมื่อ ก.พ. อนุมัติให้นำรายชื่อแล้ว จะทำหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชี เพื่อขอชื่อ ที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุมาสมัครเข้ารับการประเมิน 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ

13 7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ
8. จัดทำหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ 9. ดำเนินการรับสมัคร 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

14 11. ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
12. จัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 13. รายงานผลการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไป ก.พ. และส่วนราชการเจ้าของบัญชี 14. เบิกเงินรางวัลกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google