งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่น

2 กรมฯ มีตำแหน่งว่างต้องการบรรจุบุคคลเข้า รับราชการจากผู้สอบแข่งขันได้วุฒิใด จะแจ้ง ความประสงค์ขอให้ ก. พ. ส่งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ที่ ก. พ. ได้ ดำเนินการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ หาก ก. พ. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้วุฒิที่กรมฯ ต้องการ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ประหยัด โดยยังคงความเป็นมาตรฐานและ ความเป็นธรรม ก. พ. อาจอนุมัติให้ใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่นที่มี ลักษณะงานใกล้เคียงกันมาบรรจุโดยวิธีการ นำรายชื่อได้

3 กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 15 ลง วันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น การ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 15 ลง วันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น การ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 เรื่อง การจ่ายเงิน รางวัลเกี่ยวกับการสอบ

4 ขั้นตอนการ ดำเนินการ 1. รับเรื่อง จากต้นสังกัดเจ้าของตำแหน่งที่ ประสงค์จะขอข้าราชการ จาก ก. พ. มา บรรจุในตำแหน่งว่าง 2. สงวนตำแหน่งและตรวจสอบอัตราเงินเดือน 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ใน การใช้ตำแหน่งว่าง

5 4. จัดทำหนังสือถึง ก. พ. เพื่อขอตัวผู้สอบแข่งขัน ได้ไปรับการบรรจุเข้ารับราชการ 5. เมื่อ ก. พ. อนุมัติให้นำรายชื่อฯ แล้ว จะทำหนังสือ ถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพื่อขอชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุมาสมัคร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

6 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการนำรายชื่อ ประกอบด้วยข้าราชการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ไม่น้อย กว่า 3 คน โดยให้หัวหน้า หน่วยงานที่เป็นเจ้า ตำแหน่งเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็น เลขานุการ และจะต้อง แต่งตั้งผู้แทน ก. พ. เป็น กรรมการร่วมด้วย อย่าง น้อย 1 คน

7 7. ประชุมคณะกรรมการนำรายชื่อฯ  เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ( จำนวน ตำแหน่งว่าง, หน่วยงานที่จะบรรจุ  กำหนดวิธีการประเมินจะใช้วิธีใด ( การสอบข้อเขียน หรือการสอบสัมภาษณ์ )  เกณฑ์การตัดสิน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่จะประเมิน  รายละเอียดที่จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทราบ เกี่ยวกับลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติ

8 8. จัดทำหนังสือถึงผู้ สอบแข่งขันได้ ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนไม่ น้อยกว่า 10 วัน 9. ดำเนินการรับ สมัคร ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการ 10. ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการ ประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9 11. ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือการสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ผ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 12. จัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง ลงมาตามลำดับ

10 13. จัดทำรายงานผลการ ประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งไป ก. พ. และส่วน ราชการเจ้าของ บัญชี ภายใน 5 วัน ทำการ 14. เบิกเงินรางวัลกรรมการ เป็นรางวัลเกี่ยวกับการสอบระดับ 3 -5 ใน อัตรา 4 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ( ถ้าได้รับไม่ถึง 300 บาท ให้ได้รับ 300 บาท )

11 การนำรายชื่อ 1. รับเรื่อง 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ใน การใช้ตำแหน่งว่าง 2. สงวนตำแหน่งและตรวจสอบ อัตราเงินเดือน

12 5. เมื่อ ก. พ. อนุมัติให้นำรายชื่อแล้ว จะทำ หนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชี เพื่อขอ ชื่อ ที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ได้รับ การบรรจุมาสมัครเข้ารับการประเมิน 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ นำรายชื่อ 4. จัดทำหนังสือถึง ก. พ. เพื่อขอตัวผู้ สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ

13 7. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการนำรายชื่อฯ 8. จัดทำหนังสือถึงผู้ สอบแข่งขันได้ 9. ดำเนินการรับ สมัคร 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ

14 11. ดำเนินการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง 12. จัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ 13. รายงานผลการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งไป ก. พ. และส่วนราชการเจ้าของบัญชี 14. เบิกเงินรางวัล กรรมการ


ดาวน์โหลด ppt การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google