งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จัดสรรงบประมาณตาม เงินเดือนอัตราเดิมให้ครบตาม กรอบพนักงานราชการ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนแล้ว  กพร. ปรับเงินเดือนพนักงาน ราชการ วันที่ 1 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จัดสรรงบประมาณตาม เงินเดือนอัตราเดิมให้ครบตาม กรอบพนักงานราชการ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนแล้ว  กพร. ปรับเงินเดือนพนักงาน ราชการ วันที่ 1 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  จัดสรรงบประมาณตาม เงินเดือนอัตราเดิมให้ครบตาม กรอบพนักงานราชการ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนแล้ว  กพร. ปรับเงินเดือนพนักงาน ราชการ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับเงินเดือนพนักงาน ราชการ และเงินเพิ่มค่าครอง ชีพตามนโยบายรัฐบาล

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้  คำนวณเงินเดือนตามแบบที่ กพร. กำหนด  การคำนวณเงินประกันสังคม  กรณีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้คำนวณเงินประกันสังคมตาม เงินเดือนที่ได้รับ  กรณีเงินเดือนเกิน 15,000 บาท ให้คำนวณเงินประกันสังคมของ เงินเดือนที่ 15,000 บาท

3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้  เงินที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม ( เงินเดือนใหม่ + เงินประกันสังคม ) – เงินที่จัดสรรไปแล้ว  สพป. สพม. แจ้งวงเงินที่ต้องจัดสรร เพิ่มให้ สนผ. ทราบ เพื่อ ดำเนินการต่อไปภายในเดือน พฤษภาคม 2556  สนผ. จะจัดสรรเงินเพิ่มค่าตอบแทน พนักงานราชการ ให้ สพป. สพม. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2556

4 การจ้างครูอัตราจ้าง  อัตราจ้างครูขาดแคลน ( SP2 ) เดิม 5,290 อัตรา  ปีงบประมาณ 2556 จะจัดสรร งบประมาณ อีก 6 เดือนที่เหลือ ( เม. ย. – ก. ย. 2556) โดยใช้ งบประมาณที่ สพฐ. เจียดจ่าย ภายใน เดือนพฤษภาคม 2556  ปีงบประมาณ 2557 สพฐ. เสนอขอ ตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรวงเงิน

5 การจ้างครูอัตราจ้าง  การได้รับเงินเดือนตามนโยบาย ของรัฐบาล  สำหรับผู้ที่จบ ปวช./ ปวส. ให้ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท  สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ให้ ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ขณะนี้รอ มติ ครม. เพื่อให้ สามารถอนุมัติจ่ายเงินเดือน ใหม่ตามนโยบายของ รัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt  จัดสรรงบประมาณตาม เงินเดือนอัตราเดิมให้ครบตาม กรอบพนักงานราชการ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนแล้ว  กพร. ปรับเงินเดือนพนักงาน ราชการ วันที่ 1 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google