งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าตอบแทนพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จัดสรรงบประมาณตามเงินเดือนอัตราเดิมให้ครบตามกรอบพนักงานราชการ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาครบถ้วนแล้ว กพร.ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับเงินเดือนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาล

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
คำนวณเงินเดือนตามแบบที่ กพร.กำหนด การคำนวณเงินประกันสังคม กรณีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้คำนวณเงินประกันสังคมตามเงินเดือนที่ได้รับ กรณีเงินเดือนเกิน 15,000 บาทให้คำนวณเงินประกันสังคมของเงินเดือนที่ 15,000 บาท

3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
เงินที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม (เงินเดือนใหม่+เงินประกันสังคม) – เงินที่จัดสรรไปแล้ว สพป. สพม. แจ้งวงเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่มให้ สนผ. ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปภายในเดือนพฤษภาคม 2556 สนผ. จะจัดสรรเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้ สพป. สพม.ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2556

4 การจ้างครูอัตราจ้าง อัตราจ้างครูขาดแคลน(SP2)เดิม 5,290 อัตรา
ปีงบประมาณ 2556 จะจัดสรรงบประมาณ อีก 6 เดือนที่เหลือ (เม.ย. – ก.ย. 2556)โดยใช้งบประมาณที่ สพฐ.เจียดจ่าย ภายในเดือนพฤษภาคม 2556 ปีงบประมาณ 2557 สพฐ. เสนอขอตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรวงเงิน

5 การจ้างครูอัตราจ้าง การได้รับเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับผู้ที่จบ ปวช./ปวส. ให้ได้รับ เงินเดือน 9,000 บาท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ให้ได้รับ เงินเดือน 15,000 บาท ขณะนี้รอ มติ ครม.เพื่อให้สามารถอนุมัติ จ่ายเงินเดือนใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google