งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
นโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

2 โครงการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท (การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน) กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

3 อนุมัติโครงการฯ แจ้ง สชป. 1-17
กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

4 “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
หลักการและเหตุผล โครงการบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นฉับพลัน ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในการตัดสินใจบริหารจัดการและดำเนินงานกิจกรรมชลประทาน ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดังปรัชญาที่ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับประโยชน์” กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

5 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานร่วมคิด ร่วมตัดสินใจการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อเป็นการนำร่องในการจ้างเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน กรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการละ 1 ล้านบาท กรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ตามเป้าหมายการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการฯ วางแผนปฏิบัติการ การจัดทำเวทีชุมชน/การประชุมเกษตรกร และการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

7 โครงการฯ จัดทำหลักสูตรเวทีชุมชน การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เสนอ ผส.ชป. อนุมัติในคราวเดียว (ตามกรอบการดำเนินงานและวงเงินที่สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ เสนอกระทรวงฯ อนุมัติไว้แล้ว) จัดทำเวทีชุมชน เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของเกษตรกรในการซ่อมแซมอาคารชลประทาน การมีส่วนร่วมในแรงงาน การจ้างเหมาสมาชิกผู้ใช้น้ำ และสรุปความต้องการ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

8 จัดทำอนุประมาณการ เสนอหัวหน้าโครงการฯ อนุมัติ
ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำเวทีชุมชน โดยมีเพียงการประชุมเกษตรกรนั้น ไม่ต้องดำเนินการในข้อ (5) และ (6) จัดทำอนุประมาณการ เสนอหัวหน้าโครงการฯ อนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวงเงินของแต่ละอนุประมาณการ ดำเนินการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอ สำนักชลประทาน และสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

9 เงื่อนไขการดำเนินงาน
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาแต่ละอนุประมาณการ เนื้องานจะต้องมาจากการจัดเวทีชุมชน หรือการประชุมเกษตรกรตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เท่านั้น การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน แต่ละแห่งวงเงินไม่ควรเกิน 1 แสนบาท การซ่อมแซมระบบคันคูน้ำ จะสนับสนุนค่าวัสดุเท่านั้น กลุ่มผู้ใช้น้ำออกแรงงาน 100% การซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สามารถดำเนินงานได้ ดังนี้ 4.1 งานดำเนินการเอง เกษตรกรออกแรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างแรงงานทั้งหมด 4.2 งานจ้างเหมา ให้ดำเนินการจ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ที่ขึ้นบัญชีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกับโครงการฯ แล้วเท่านั้น กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ


ดาวน์โหลด ppt รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google