งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ นโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

2 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ โครงการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท (การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ชลประทานตามข้อเสนอของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน)

3 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ อนุมัติโครงการฯ แจ้ง สชป. 1-17

4 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ หลักการและเหตุผล โครงการบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอ ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้าน บาท) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำรุงรักษาอาคาร ชลประทานที่มีความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น ฉับพลัน ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานในการตัดสินใจบริหารจัดการและ ดำเนินงานกิจกรรมชลประทาน ด้านการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ดังปรัชญาที่ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับประโยชน์”

5 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อเป็นการนำร่องในการจ้างเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน

6 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.กรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารชลประทาน โครงการละ 1 ล้านบาท 2.กรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน ตามเป้าหมายการจัดตั้งและ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน 3.โครงการฯ วางแผนปฏิบัติการ การจัดทำเวที ชุมชน/การประชุมเกษตรกร และการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

7 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ 4.โครงการฯ จัดทำหลักสูตรเวทีชุมชน การมีส่วน ร่วมในการบำรุงรักษาของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เสนอ ผส.ชป. อนุมัติในคราวเดียว (ตามกรอบ การดำเนินงานและวงเงินที่สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ เสนอกระทรวงฯ อนุมัติไว้แล้ว) 5.จัดทำเวทีชุมชน เพื่อสอบถามและรับฟังความ คิดเห็น ความต้องการของเกษตรกรในการ ซ่อมแซมอาคารชลประทาน การมีส่วนร่วมใน แรงงาน การจ้างเหมาสมาชิกผู้ใช้น้ำ และสรุป ความต้องการ

8 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ 6.ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำเวทีชุมชน โดยมีเพียง การประชุมเกษตรกรนั้น ไม่ต้องดำเนินการในข้อ (5) และ (6) 7.จัดทำอนุประมาณการ เสนอหัวหน้าโครงการฯ อนุมัติ 8.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวงเงินของแต่ละ อนุประมาณการ 9.ดำเนินการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ กำหนด เสนอ สำนักชลประทาน และสำนักอุทก วิทยาและบริหารน้ำ

9 ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ www.rid.go.th/waterm/ เงื่อนไขการดำเนินงาน 1.การซ่อมแซมและบำรุงรักษาแต่ละอนุประมาณการ เนื้องาน จะต้องมาจากการจัดเวทีชุมชน หรือการประชุมเกษตรกรตาม ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เท่านั้น 2.การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน แต่ละแห่ง วงเงินไม่ควรเกิน 1 แสนบาท 3.การซ่อมแซมระบบคันคูน้ำ จะสนับสนุนค่าวัสดุเท่านั้น กลุ่มผู้ใช้ น้ำออกแรงงาน 100% 4.การซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สามารถ ดำเนินงานได้ ดังนี้ 4.1 งานดำเนินการเอง เกษตรกรออกแรงงานทั้งหมดหรือ บางส่วน หรือจ้างแรงงานทั้งหมด 4.2 งานจ้างเหมา ให้ดำเนินการจ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ที่ขึ้น บัญชีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกับโครงการฯ แล้วเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google