งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการยุค ใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สุนิสา พรหมมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการยุค ใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สุนิสา พรหมมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการยุค ใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สุนิสา พรหมมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 สำนักหอสมุด สำนักงาน เลขานุการ ฝ่ายบริการ สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา และวิเคราะห์ ทรัพยากร สารสนเทศ บุคลากร 12 คน บุคลากร 16 คน บุคลากร 30 คน โครงสร้างองค์กร

3 สำนักหอสมุด สำนักงาน เลขานุการ (12) งานธุรการ งานการเงิน และพัสดุ ฝ่ายบริการ สารสนเทศ (30) งานบริการ สารสนเทศ งานบริการ ห้องสมุดวิทย์ฯ สุขภาพ งานเทคโนโลยี การศึกษา ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ (16) งานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ

4 ระบุปัญหาหรืองานที่จะ พัฒนา / ปรับปรุง กว่าจะเป็นนวัตกรรม ประชุมร่วม สำนักงาน เลขาฯ / เทคโนฯ ใช้งานจริง ติดตามประเมินผล แก้ไขปรับปรุง ทดลองใช้งาน งานเทคโนโลยีฯ ออกแบบ Gold

5

6

7

8

9 ระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากร

10 ฐานข้อมูลการลา

11

12 ฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน

13

14 1. สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันถูกต้อง / เข้าถึงข้อมูล 3. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 4. ลดงบประมาณ

15 สิ่งที่ได้มากกว่าประโยชน์ของ นวัตกรรม เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบร่วมคิดร่วมทำ กลายเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรส่วนใหญ่ ทำให้เกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

16


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการยุค ใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สุนิสา พรหมมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google